Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Tiếng Việt) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
186 / 30 A   5 / 4 Ác   1 / 1 Ách
1 / 1 Ái   71 / 56 Ai   4 / 4 Am
7 / 6 Âm   110 / 80 Ân   1 / 1 Án
179 / 117 An   1 / 1 Ana   1 / 1 And
25 / 12 Ang   20 / 16 Anh   53 / 38 Ánh
2 / 2 Áo   16 / 15 Ao   5 / 4 Áp
4 / 4 Apparitions   6 / 3 Au   8 / 7 Ay
1 / 1 Аз   47 / 19 B   3 / 3 Ba
2 / 2   2 / 2 Bách   2 / 2 Bài
1 / 1 Bai   1 / 1 Bám   182 / 133 Ban
 
Count Word   Count Word   Count Word
14 / 10 Bàn   10 / 8 Bang   1 / 1 Báng
2 / 2 Bánh   36 / 32 Bao   1 / 1 Bão
4 / 4 Báo   3 / 3 Bat   4 / 4 Bau
1 / 1 Bay   2 / 2 Bày   6 / 6 Bây
19 / 15 Be   1 / 1   67 / 48
15 / 14 Bên   1 / 1 Ben   1 / 1 Bênh
16 / 15   31 / 14 Bi   5 / 5 Biên
2 / 2 Bien   14 / 9 Biet   1 / 1 Bijakovici
174 / 94 Bình   20 / 16 Binh   1 / 1 Bíu
18 / 17 Biến   168 / 87 Biết   1 / 1 Biển
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Biểu   1 / 1 Biện   61 / 53 Biệt
3 / 3 Boi   6 / 6 Bông   15 / 14 Bóng
2 / 2 Bong   1 / 1 Bóp   1 / 1 Bu
1 / 1 Buoi   9 / 9 Buồn   4 / 4 Buổi
1 / 1 Buộc   15 / 13 Bước   1 / 1 Bại
4 / 4 Bạn   7 / 6 Bản   11 / 11 Bảo
1 / 1 Bấp   30 / 27 Bất   1 / 1 Bần
56 / 54 Bầu   2 / 1 Bẩn   1 / 1 Bậc
1 / 1 Bắng   34 / 30 Bắt   69 / 57 Bằng
2 / 2 Bẻ   4 / 4 Bến   7 / 7 Bền
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Bệnh   2 / 2 Bỉ   30 / 25 Bị
3 / 3 Bọc   37 / 33 Bỏ   1 / 1 Bỏ
1 / 1 Bố   1 / 1 Bồn   1 / 1 Bồng
1 / 1 Bổn   3 / 3 Bộ   4 / 4 Bội
4 / 4 Bờ   163 / 101 Bởi   1 / 1 Bụi
1135 / 21 C   2 / 2   11 / 10 Ca
1 / 1 Cáac   183 / 22 Cac   3816 / 315 Các
14 / 11 Cach   109 / 90 Cách   8 / 8 Cai
17 / 16 Cái   323 / 300 Cám   21 / 18 Cam
1 / 1 Câm   1 / 1 Cân   6 / 5 Can
 
Count Word   Count Word   Count Word
6 / 4 Càng   1 / 1 Cành   10 / 9 Cánh
24 / 21 Canh   40 / 38 Cao   2 / 2 Cáo
39 / 17 Cau   3 / 2 Câu   5 / 5 Cây
6 / 6 Cenacolo   22 / 10   439 / 193
30 / 14 Co   1 / 1 Coi   7 / 6 Côi
4 / 2 Colo   32 / 29 Còn   4381 / 358 Con
2 / 2 Cong   18 / 17 Công   5 / 5 Con
12 / 9 Cu   72 / 23 Cua   1 / 1 Cui
9 / 9 Cung   59 / 52 Cùng   6 / 4 Cuoc
1 / 1 Cuoi   1 / 1 Cuu   9 / 9 Cuối
 
Count Word   Count Word   Count Word
3 / 3 Cuốn   1 / 1 Cuồng   96 / 71 Cuộc
1 / 1 Cuộc   2 / 1 Cuộn   5 / 4 Cõi
2 / 1 Căm   6 / 3 Căn   2 / 2
81 / 67 Cũng   2 / 2   5 / 5 Cơn
1 / 1   1 / 1 Cưng   1 / 1 Cưu
1 / 1 Cương   4 / 4 Cười   1 / 1 Cường
8 / 7 Cạnh   209 / 148 Cả   1 / 1 Cảc
77 / 63 Cải   51 / 42 Cảm   4 / 4 Cản
10 / 10 Cảnh   1 / 1 Cả   2 / 2 Cấp
1 / 1 Cầm   40 / 28 Cần   703 / 262 Cầu
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Cầy   36 / 25 Cậy   1 / 1 Cằn
2 / 2 Cỏ   2 / 2 Cỏi   17 / 14 Cố
1 / 1 Cổng   2 / 2 Cộng   1 / 1 Cởi
2 / 1 Cụ   1352 / 305 Của   1 / 1 Của
2 / 2 Củng   8 / 7 Cứ   4 / 4 Cứng
68 / 57 Cứu   2 / 2 Cử   14 / 12 Cửa
23 / 21 Cửu   2 / 2 Cự      

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999 [O]  till the latest message of 2/Tháng Tám/2017 [O]


For God to live in your hearts, you must love.