Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Tiếng Việt) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
151 / 27 A   6 / 5 Ác   1 / 1 Ách
81 / 61 Ai   1 / 1 Ái   7 / 6 Âm
4 / 4 Am   113 / 82 Ân   192 / 126 An
1 / 1 Án   1 / 1 Ana   1 / 1 And
19 / 10 Ang   25 / 20 Anh   56 / 41 Ánh
16 / 15 Ao   3 / 3 Áo   5 / 4 Áp
4 / 4 Apparitions   3 / 2 Au   8 / 7 Ay
1 / 1 Аз   44 / 17 B   4 / 4 Ba
2 / 2   2 / 2 Bách   1 / 1 Bai
2 / 2 Bài   1 / 1 Bám   192 / 140 Ban
 
Count Word   Count Word   Count Word
15 / 11 Bàn   10 / 8 Bang   1 / 1 Báng
3 / 3 Bánh   4 / 4 Báo   40 / 36 Bao
1 / 1 Bão   3 / 3 Bat   4 / 4 Bau
1 / 1 Báu   1 / 1 Bay   7 / 7 Bây
2 / 2 Bày   2 / 2   19 / 15 Be
67 / 48   1 / 1 Ben   19 / 17 Bên
1 / 1 Bênh   17 / 16   23 / 11 Bi
2 / 2 Bien   5 / 5 Biên   14 / 9 Biet
1 / 1 Bijakovici   20 / 16 Binh   182 / 99 Bình
1 / 1 Bíu   20 / 19 Biến   192 / 96 Biết
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Biển   2 / 2 Biểu   1 / 1 Biện
63 / 55 Biệt   3 / 3 Boi   2 / 2 Bong
12 / 7 Bông   15 / 14 Bóng   1 / 1 Bóp
1 / 1 Bu   1 / 1 Buoi   9 / 9 Buồn
4 / 4 Buổi   1 / 1 Buộc   15 / 13 Bước
1 / 1 Bại   4 / 4 Bạn   7 / 6 Bản
12 / 12 Bảo   1 / 1 Bấp   32 / 29 Bất
1 / 1 Bần   56 / 54 Bầu   2 / 1 Bẩn
1 / 1 Bậc   1 / 1 Bắng   36 / 32 Bắt
75 / 63 Bằng   2 / 2 Bẻ   4 / 4 Bến
 
Count Word   Count Word   Count Word
7 / 7 Bền   1 / 1 Bệnh   2 / 2 Bỉ
31 / 26 Bị   3 / 3 Bọc   39 / 35 Bỏ
1 / 1 Bỏ   1 / 1 Bố   1 / 1 Bồn
1 / 1 Bồng   1 / 1 Bổn   3 / 3 Bộ
5 / 5 Bội   4 / 4 Bờ   178 / 112 Bởi
2 / 2 Bụi   902 / 18 C   11 / 10 Ca
2 / 2   1 / 1 Cáac   4121 / 332 Các
183 / 22 Cac   114 / 95 Cách   14 / 11 Cach
1 / 1 Các   9 / 9 Cai   19 / 18 Cái
342 / 317 Cám   21 / 18 Cam   1 / 1 Câm
 
Count Word   Count Word   Count Word
6 / 5 Can   1 / 1 Cân   6 / 4 Càng
1 / 1 Cành   10 / 9 Cánh   24 / 21 Canh
42 / 40 Cao   2 / 2 Cáo   3 / 2 Câu
39 / 17 Cau   5 / 5 Cây   6 / 6 Cenacolo
483 / 207   22 / 10   30 / 14 Co
8 / 7 Côi   1 / 1 Coi   4 / 2 Colo
37 / 34 Còn   4630 / 372 Con   2 / 2 Cong
21 / 20 Công   6 / 6 Con   7 / 5 Cu
72 / 23 Cua   1 / 1 Cui   59 / 52 Cùng
9 / 9 Cung   6 / 4 Cuoc   1 / 1 Cuoi
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Cuu   9 / 9 Cuối   3 / 3 Cuốn
1 / 1 Cuốn   1 / 1 Cuồng   108 / 80 Cuộc
1 / 1 Cuộc   2 / 1 Cuộn   5 / 4 Cõi
2 / 1 Căm   6 / 3 Căn   1 / 1 Căng
2 / 2   91 / 74 Cũng   2 / 2
6 / 6 Cơn   1 / 1   1 / 1 Cưng
1 / 1 Cưu   1 / 1 Cương   4 / 4 Cười
1 / 1 Cường   11 / 10 Cạnh   232 / 159 Cả
1 / 1 Cảc   81 / 67 Cải   57 / 46 Cảm
4 / 4 Cản   10 / 10 Cảnh   1 / 1 Cả
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Cấp   1 / 1 Cầm   45 / 31 Cần
1 / 1 Cần   766 / 278 Cầu   1 / 1 Cầy
42 / 30 Cậy   1 / 1 Cằn   2 / 2 Cỏ
2 / 2 Cỏi   17 / 14 Cố   1 / 1 Cổng
2 / 2 Cộng   1 / 1 Cởi   2 / 1 Cụ
1470 / 322 Của   1 / 1 Của   2 / 2 Củng
8 / 7 Cứ   4 / 4 Cứng   79 / 66 Cứu
2 / 2 Cử   14 / 12 Cửa   23 / 21 Cửu
2 / 2 Cự            

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999 [O]  till the latest message of 2/Tháng Ba/2018 [O]


For God to live in your hearts, you must love.