Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Tiếng Việt) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
133 / 24 A   6 / 5 Ác   1 / 1 Ách
76 / 59 Ai   1 / 1 Ái   7 / 6 Âm
4 / 4 Am   112 / 82 Ân   185 / 122 An
1 / 1 Án   1 / 1 Ana   1 / 1 And
14 / 8 Ang   56 / 41 Ánh   24 / 19 Anh
3 / 3 Áo   16 / 15 Ao   5 / 4 Áp
4 / 4 Apparitions   2 / 1 Au   8 / 7 Ay
1 / 1 Аз   33 / 14 B   4 / 4 Ba
2 / 2   2 / 2 Bách   1 / 1 Bai
2 / 2 Bài   1 / 1 Bám   14 / 10 Bàn
 
Count Word   Count Word   Count Word
184 / 135 Ban   10 / 8 Bang   1 / 1 Báng
3 / 3 Bánh   4 / 4 Báo   38 / 34 Bao
1 / 1 Bão   3 / 3 Bat   1 / 1 Báu
4 / 4 Bau   6 / 6 Bây   1 / 1 Bay
2 / 2 Bày   67 / 48   19 / 15 Be
2 / 2   1 / 1 Ben   16 / 15 Bên
1 / 1 Bênh   17 / 16   21 / 10 Bi
5 / 5 Biên   2 / 2 Bien   14 / 9 Biet
1 / 1 Bijakovici   20 / 16 Binh   179 / 98 Bình
1 / 1 Bíu   19 / 18 Biến   184 / 94 Biết
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Biển   2 / 2 Biểu   1 / 1 Biện
62 / 54 Biệt   3 / 3 Boi   2 / 2 Bong
6 / 6 Bông   15 / 14 Bóng   1 / 1 Bóp
1 / 1 Bu   1 / 1 Buoi   9 / 9 Buồn
4 / 4 Buổi   1 / 1 Buộc   15 / 13 Bước
1 / 1 Bại   4 / 4 Bạn   7 / 6 Bản
12 / 12 Bảo   1 / 1 Bấp   30 / 27 Bất
1 / 1 Bần   56 / 54 Bầu   2 / 1 Bẩn
1 / 1 Bậc   1 / 1 Bắng   36 / 32 Bắt
73 / 61 Bằng   2 / 2 Bẻ   4 / 4 Bến
 
Count Word   Count Word   Count Word
7 / 7 Bền   1 / 1 Bệnh   2 / 2 Bỉ
31 / 26 Bị   3 / 3 Bọc   39 / 35 Bỏ
1 / 1 Bỏ   1 / 1 Bố   1 / 1 Bồn
1 / 1 Bồng   1 / 1 Bổn   3 / 3 Bộ
5 / 5 Bội   4 / 4 Bờ   173 / 107 Bởi
1 / 1 Bụi   753 / 15 C   2 / 2
11 / 10 Ca   1 / 1 Cáac   4013 / 327 Các
183 / 22 Cac   113 / 94 Cách   14 / 11 Cach
8 / 8 Cai   19 / 18 Cái   337 / 312 Cám
21 / 18 Cam   1 / 1 Câm   6 / 5 Can
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Cân   6 / 4 Càng   24 / 21 Canh
1 / 1 Cành   10 / 9 Cánh   42 / 40 Cao
2 / 2 Cáo   39 / 17 Cau   3 / 2 Câu
5 / 5 Cây   6 / 6 Cenacolo   30 / 14 Co
473 / 204   22 / 10   7 / 6 Côi
1 / 1 Coi   4 / 2 Colo   4467 / 364 Con
34 / 31 Còn   19 / 18 Công   2 / 2 Cong
5 / 5 Con   7 / 5 Cu   72 / 23 Cua
1 / 1 Cui   9 / 9 Cung   59 / 52 Cùng
6 / 4 Cuoc   1 / 1 Cuoi   1 / 1 Cuu
 
Count Word   Count Word   Count Word
9 / 9 Cuối   3 / 3 Cuốn   1 / 1 Cuồng
103 / 77 Cuộc   1 / 1 Cuộc   2 / 1 Cuộn
5 / 4 Cõi   2 / 1 Căm   6 / 3 Căn
2 / 2   89 / 72 Cũng   2 / 2
6 / 6 Cơn   1 / 1   1 / 1 Cưng
1 / 1 Cưu   1 / 1 Cương   4 / 4 Cười
1 / 1 Cường   10 / 9 Cạnh   227 / 157 Cả
1 / 1 Cảc   80 / 66 Cải   56 / 45 Cảm
4 / 4 Cản   10 / 10 Cảnh   1 / 1 Cả
2 / 2 Cấp   1 / 1 Cầm   45 / 31 Cần
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Cần   750 / 273 Cầu   1 / 1 Cầy
40 / 29 Cậy   1 / 1 Cằn   2 / 2 Cỏ
2 / 2 Cỏi   17 / 14 Cố   1 / 1 Cổng
2 / 2 Cộng   1 / 1 Cởi   2 / 1 Cụ
1427 / 317 Của   1 / 1 Của   2 / 2 Củng
8 / 7 Cứ   4 / 4 Cứng   77 / 64 Cứu
2 / 2 Cử   14 / 12 Cửa   23 / 21 Cửu
2 / 2 Cự            

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999 [O]  till the latest message of 2/Tháng Mười Một/2017 [O]


For God to live in your hearts, you must love.