Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Tiếng Việt) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
151 / 27 A   6 / 5 Ác   1 / 1 Ách
82 / 62 Ai   1 / 1 Ái   7 / 6 Âm
4 / 4 Am   115 / 83 Ân   1 / 1 Án
192 / 126 An   1 / 1 Ana   1 / 1 And
19 / 10 Ang   26 / 21 Anh   56 / 41 Ánh
3 / 3 Áo   16 / 15 Ao   5 / 4 Áp
4 / 4 Apparitions   3 / 2 Au   8 / 7 Ay
1 / 1 Аз   44 / 17 B   2 / 2
4 / 4 Ba   2 / 2 Bách   2 / 2 Bài
1 / 1 Bai   1 / 1 Bám   192 / 140 Ban
 
Count Word   Count Word   Count Word
15 / 11 Bàn   1 / 1 Báng   10 / 8 Bang
3 / 3 Bánh   1 / 1 Bão   4 / 4 Báo
40 / 36 Bao   3 / 3 Bat   4 / 4 Bau
1 / 1 Báu   2 / 2 Bày   7 / 7 Bây
1 / 1 Bay   2 / 2   19 / 15 Be
67 / 48   1 / 1 Ben   20 / 18 Bên
1 / 1 Bênh   17 / 16   23 / 11 Bi
5 / 5 Biên   2 / 2 Bien   14 / 9 Biet
1 / 1 Bijakovici   182 / 99 Bình   20 / 16 Binh
1 / 1 Bíu   20 / 19 Biến   195 / 97 Biết
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Biển   2 / 2 Biểu   1 / 1 Biện
63 / 55 Biệt   3 / 3 Boi   2 / 2 Bong
15 / 14 Bóng   12 / 7 Bông   1 / 1 Bóp
1 / 1 Bu   1 / 1 Buoi   9 / 9 Buồn
4 / 4 Buổi   1 / 1 Buộc   16 / 14 Bước
1 / 1 Bại   4 / 4 Bạn   7 / 6 Bản
12 / 12 Bảo   1 / 1 Bấp   32 / 29 Bất
1 / 1 Bần   56 / 54 Bầu   2 / 1 Bẩn
1 / 1 Bậc   1 / 1 Bắng   37 / 33 Bắt
75 / 63 Bằng   2 / 2 Bẻ   4 / 4 Bến
 
Count Word   Count Word   Count Word
7 / 7 Bền   1 / 1 Bệnh   2 / 2 Bỉ
31 / 26 Bị   3 / 3 Bọc   39 / 35 Bỏ
2 / 2 Bỏ   1 / 1 Bố   1 / 1 Bồn
1 / 1 Bồng   1 / 1 Bổn   3 / 3 Bộ
5 / 5 Bội   4 / 4 Bờ   178 / 112 Bởi
2 / 2 Bụi   902 / 18 C   11 / 10 Ca
2 / 2   1 / 1 Cáac   4152 / 334 Các
183 / 22 Cac   114 / 95 Cách   14 / 11 Cach
1 / 1 Các   9 / 9 Cai   19 / 18 Cái
1 / 1 Câm   344 / 319 Cám   21 / 18 Cam
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Cân   6 / 5 Can   6 / 4 Càng
24 / 21 Canh   1 / 1 Cành   10 / 9 Cánh
2 / 2 Cáo   43 / 41 Cao   39 / 17 Cau
3 / 2 Câu   5 / 5 Cây   6 / 6 Cenacolo
22 / 10   493 / 208   30 / 14 Co
1 / 1 Coi   8 / 7 Côi   4 / 2 Colo
38 / 35 Còn   4666 / 374 Con   2 / 2 Cong
23 / 21 Công   6 / 6 Con   7 / 5 Cu
72 / 23 Cua   1 / 1 Cui   9 / 9 Cung
61 / 54 Cùng   6 / 4 Cuoc   1 / 1 Cuoi
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Cuu   9 / 9 Cuối   3 / 3 Cuốn
1 / 1 Cuốn   1 / 1 Cuồng   109 / 81 Cuộc
1 / 1 Cuộc   2 / 1 Cuộn   5 / 4 Cõi
2 / 1 Căm   6 / 3 Căn   1 / 1 Căng
2 / 2   92 / 75 Cũng   2 / 2
6 / 6 Cơn   1 / 1   1 / 1 Cưng
1 / 1 Cưu   1 / 1 Cương   4 / 4 Cười
1 / 1 Cường   13 / 11 Cạnh   235 / 160 Cả
1 / 1 Cảc   81 / 67 Cải   58 / 47 Cảm
4 / 4 Cản   10 / 10 Cảnh   1 / 1 Cả
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Cấp   1 / 1 Cầm   46 / 32 Cần
1 / 1 Cần   771 / 280 Cầu   1 / 1 Cầy
42 / 30 Cậy   1 / 1 Cằn   2 / 2 Cỏ
2 / 2 Cỏi   17 / 14 Cố   1 / 1 Cổng
2 / 2 Cộng   1 / 1 Cởi   2 / 1 Cụ
1485 / 324 Của   1 / 1 Của   2 / 2 Củng
8 / 7 Cứ   4 / 4 Cứng   79 / 66 Cứu
2 / 2 Cử   14 / 12 Cửa   23 / 21 Cửu
2 / 2 Cự            

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999 [O]  till the latest message of 2/Tháng Tư/2018 [O]


For God to live in your hearts, you must love.