Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
4666 / 374 Con   4152 / 334 Các   2559 / 337 Mẹ
1568 / 329   1485 / 324 Của   1018 / 350 Cho
967 / 283 Yêu   902 / 18 C   771 / 280 Cầu
707 / 278 Với   685 / 292 Trong   678 / 295 Hãy
669 / 265 Nguyện   651 / 238 Sự   600 / 218
581 / 207 Thánh   569 / 250 Chúa   567 / 231 Những
517 / 182 Ngài   493 / 225 Để   493 / 208
487 / 266 Gọi   458 / 18 I   445 / 193 Tình
427 / 210 Một   411 / 19 M   407 / 325 Ơn
404 / 124 Tử   387 / 253 Lời   381 / 162 Tới
 
Count Word   Count Word   Count Word
375 / 191 Người   373 / 18 N   371 / 19 Ng
368 / 260 Đã   365 / 18 T   352 / 157 Sẽ
347 / 157 Không   344 / 319 Cám   340 / 137 Thương
334 / 177 Sống   330 / 202 Qua   325 / 189 Kêu
314 / 171   314 / 170 Thể   307 / 18 Nh
293 / 181 Thiên   289 / 186 Tim   281 / 191
254 / 217 Dấu   251 / 143 Thế   246 / 159
239 / 138 Được   235 / 20 U   235 / 160 Cả
233 / 149 Trái   230 / 137 Từ   229 / 162 Nhỏ
225 / 130 Mình   213 / 133 Niềm   213 / 211 Đáp
 
Count Word   Count Word   Count Word
213 / 120 Đang   208 / 155 Nhân   205 / 18 V
201 / 175 Nay   199 / 137 Mong   198 / 135 Làm
197 / 157 Này   195 / 97 Biết   193 / 143 Tất
192 / 18 Th   192 / 115 Ra   192 / 126 An
192 / 140 Ban   191 / 110 Ơi   184 / 128 Vui
183 / 22 Cac   182 / 99 Bình   180 / 124 Xin
178 / 112 Bởi   176 / 149 Lại   175 / 121 Lòng
175 / 110 Hồn   175 / 111 Trên   173 / 104 Như
170 / 144 Mirjana   166 / 144 Thông   163 / 18 L
160 / 108 Đến   159 / 21 Y   159 / 146 Hôm
 
Count Word   Count Word   Count Word
157 / 108 Mọi   156 / 38 Me   155 / 101 Muốn
154 / 143 Điệp   154 / 101 Tâm   154 / 99 Lành
151 / 27 A   150 / 18 S   149 / 104 Hỡi
148 / 81   148 / 99 Rằng   147 / 109 Đó
145 / 81 Tin   143 / 91 Nhận   142 / 128 Mến
142 / 96 Mẫu   141 / 110 Khi   141 / 93 Về
139 / 127 Thân   138 / 121 Thị   137 / 102 Thời
131 / 105 Mở   129 / 98 Gian   129 / 68 Đức
125 / 104 Nữa   124 / 88 Đường   124 / 88 
122 / 99 Chỉ   119 / 86 Nơi   119 / 92 Mời
 
Count Word   Count Word   Count Word
119 / 84 Thấy   118 / 65 Họ   117 / 79 Rồi
115 / 17 Ch   115 / 83 Ân   114 / 95 Cách
112 / 51 Luôn   111 / 66 Cha   111 / 88 Sinh
110 / 91 Dẫn   109 / 75 Đừng   109 / 81 Cuộc
108 / 77 Vào   106 / 69 Đồ   106 / 50 Đau
103 / 72 Linh   102 / 61 Sáng   101 / 64 Tông
100 / 71 Nhiều   100 / 80 Việc   96 / 18 H
96 / 76 Hơn   95 / 74 Mang   95 / 67 Giới
95 / 75 Trở   94 / 73 Đi   94 / 59 Hiện
93 / 61 Ngày   93 / 75 Nhưng   92 / 75 Cũng
 
Count Word   Count Word   Count Word
90 / 89    90 / 65 Đời   88 / 70 Nói
87 / 67 Tìm   85 / 69 Do   84 / 74 Ước
83 / 69 Chính   83 / 69 Lần   82 / 62 Ai
81 / 67 Cải   81 / 17 Tr   81 / 59 Giúp
80 / 56 Hiểu   80 / 61 Theo   79 / 66 Cứu
79 / 56 Nhìn   78 / 62 Hướng   78 / 57 Trời
76 / 62 Nên   75 / 63 Bằng   74 / 60 Rộng
74 / 41 Chúng   74 / 52 Hy   73 / 58 Thành
73 / 55 Nhất   73 / 61 Hoán   72 / 23 Cua
72 / 56 Mới   72 / 60 Điều   70 / 58 Thì
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999 [O]  till the latest message of 2/Tháng Tư/2018 [O]


For God to live in your hearts, you must love.