Kardinál Ratzinger, nyní Papež Benedikt XVI a Medžugorje

Other languages: English, Čeština, Hrvatski, Italiano

Papež není proti Medžugorji

«Habemus papam - Máme papeže»!

Toto provolání naplnilo radostí celou Církev, věřící a celý svět. Ale zdá se, že někomu to zvolání, že máme papeže nestačí. Někteří si přejí mít a rozdmýchávat i vnitrocírkevní spory. Tak např. jeden chorvatský týdeník přináší na přední straně kromě zprávy o novém papežovi Benediktu XVI. i tvrzení, že nový papež není přítelem Medžugorje. Přirozeně podle obvyklého scénáře se v textu samém již takováto pauašální tvrzení ničím nepodpírají. Z kontextu sice vyplývá, že se jedná o závěr mimořádného listu Kongregace pro nauku víry z 8. listopadu 1995 ve kterém je řečeno: "Na místech zjevení, která jsou ještě oficiálně zkoumána je zákaz poutí." A tím to končí. Text o vztahu nového papeže k Medžugorji zde není. Řekli bychom, že je to hozená rukavice. .

Před několika dny mi jeden vlivný chorvatský novinář řekl, že Církev musí být v těchto dnech opatrná, protože bude, jak se vyjádřil, muset splácet všechno dobré, co o ní bylo napsáno ve dnech smrti papeže Jana Pavla II. Zdá se, že splácení nastává, že se ten novinář nemýlil. .

Abychom se postavili na obranu Pravdy je vhodné napsat, že podobné texty jsou při nejmenším zlovolné a vůbec ne náhodné. Podkládat novězvolenému papežovi téze, které nevyslovil jsou těžkou ranou pro službu, kterou koná. Buďme alespoň trochu logičtí a řekněme to takto..

Pokud se takto bombasticky prohlašuje, že nový papež je proti Medžugorji, to by logicky znamenalo, že se něco ve Vatikánu změnilo. To konstatování, že je papež proti je tedy něčím novým a zajímavým. To by nás logikou nejprostějších závěrů přivedlo k tomu, že předcházející papež Jan Pavel II. byl pro Medžugorje. A současně ta skutečnost dopadá na autoritu a osobnost nově zvoleného papeže, který dosud byl prefektem Kongregace pro nauku víry a jako takový mohl bezpočtukrát jasně říci, že je proti Medžugorje, jestliže to byla pravda. Logicky se pak naskýtá otázka, zda nový papež byl licoměrník? Rozhodně ne! .

Záležitost je jasná pro ty, kteří chtějí být u pramenů pravdy o Medžugorji. Bezpočtukrát je ze sekretariátu pro nauku víry potvrzeno, že je třeba se držet Prohlášení o Medžugorji, které vydali biskupové BKJ v Zadaru 10. dubna 1991 na základě prací komisí, které zkoumaly události v Medžugorji. Tak msgr. Tarcisko Bertone, sekretář Kongregace pro nauku víry, v jejímž čele byl kardinál Joseph Ratzinger, ve zprávě z 23. března 1996, prot. č. 154/81-01985, píše: "...Na základě dosavadním zkoumání není možné potvrdit, že se jedná o nadpřirozená zjevení. Přitom množství shromažďujících se poutníků z různých zemí, kteří přicházejí do Medžugorje z náboženských i jiných motivů vyžaduje pozornost a pastorální péči prvořadě diecézního biskupa a spolu s ním i dalších biskupů, aby se tak v Medžugorji a v souvislosti s Medžugorjem šířila zdravá pobožnost k Blahoslavené Panně Marii v souladu s učením Církve." Kromě toho můžeme uvést i bezpočet dalších oficiálních prohlášení ve kterých nejsou nikde zakazovány soukromé poutě do Medžugorje.

Když je řeč o Medžugorji, sám kardinál, nynější papež Joseph Ratzinger, se vyjádřil velmi pozitivně o Medžugorji v knize interview «Zur Lage des Glaubens» z roku 1986. Tam je uveřejněn jeden jeho rozhovor o situaci víry v Církvi a ve světě a on se zde vyjádřil pozitivně o Medžugorji jako místu modlitby, místu, kde se člověk obrací k Pánu na podnět Matky Marie. .

Když se svého času objevily hlasy, že Vatikán zakázal poutě do Medžugorje, ozval se mluvčí Svatého Stolce Joaqim Navarro-Valls a hned to popřel: "Není možné lidem říkat, že tam nemohou jezdit, dokud se nedokáže, že jsou zjevení falešná. To ještě dokázáno není. Každý tedy tam může jít, jestliže chce."(Catholic News Service, 21.8.1996.) .

Když v těchto dnech dr. Tomislav Ivančić, profesor Katolické bohoslovecké fakulty v Záhřebu, který se osobně zná s kardinálem Ratzingerem, komentoval volbu nového papeže Benedikta XVI. se kterým se často setkával ve vatikánské teologické komisi, řekl, že není zanedbatelné, že nový papež vícekrát zaujímal dobré stanovisko ve vztahu k Medžugorji. To potvrdil i dr. fra Tomislav Pervan, který překládal knihy kardinála Ratzingera a dopisoval si s ním. .

Nakonec Medžugorje není možné dokázat ani popřít články a rozpravami. Ježíš řekl "podle skutků je poznáte", a ty skutky Božího milosrdenství a mateřského vedení při obrácení lidí jsou každým dnem jasné.

fra Mario Knezovic,
Ředitel ICMM i hlavní pracovník Radiostanice «Mir» Medžugorje

 

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`