Přinášet mír Kristovým způsobem

Fra Tadej Strihovec, farnost sv. Ante v Ljubljaně

Other languages: Čeština, Hrvatski

Mladý františkán z farnosti sv. Ante v Ljubljaně, fra Tadej Strihovec přijel na konci května na pouť do Medžugorje. Na pouti s ním byli i chlapci ministranti, kteří před zahájením mešní slavnosti v slovinštině rozdávali věřícím vytištěné modlitby a písně, aby účast na mši svaté byla úplnější.

K poznámce o dobré organizaci farníků řekl: „ Jsem šťastný, že působím a žiji ve velmi pěkné farnosti v Ljublaně. Je tam plno užitečných mladých rodin, které s námi františkány společně jdou za Ježíšem. Zvláštní pozornost věnujeme výchově dětí, učíme je modlitbě a dobrému chování a co to znamená, žít lásku a mír v každodenním životě. Osobně jsem přesvědčený, že každé duchovní povolání je plodem modlitby. Jsem velmi šťastný, že v naší farnosti máme modlitební společenství, které se zvláště mnoho modlí na tento úmysl, aby Bůh probudil duchovní povolání v srdci mladého člověka. Máme i mladé františkány, takže pokračujeme v duchu sv. Františka a ukazujeme lidem cestu k Ježíši Kristu.
Fra Tadej se dozvěděl o Medžugorji jako žák 10 -12 letý. Vypráví o tom: „Slyšel jsem ještě v době bývalého společného státu, že mnozí lidé odjíždějí do Medžugorje, modlí se, setkávají s Pannou Marií a mají velmi krásné zážitky.
V době války, zdá se mi, že to bylo v roce 1995, jsem přijel poprvé do Medžugorje a měl jsem mimořádný zážitek. V medžugorské oblasti bylo mnoho uprchlíků, lidí, kteří mnoho trpěli, lidí zatížených mnoha ranami, ale na druhou stranu to byli lidé velmi hluboké modlitby, lásky k Bohu, kteří opravdově bojovali za mír, nejen ve společenství, ve světě, ale i ve svých srdcích. Ta zkušenost mne hluboce dojímala.
Po primiční mši v roce 2001 byl fra Tadej poslán do duchovní správy do jedné farnosti v Ljublaně. Tam se setkával s jedním modlitebním společenstvím a rozhodl se, že jestli bude moci, pojede s jeho členy každým rokem do Medžugorje. Je vděčný Bohu, že se mu to dosud daří. Svědčil: „Jako františkán věřím, stejně jako i náš zakladatel sv. František, že je nejdůležitější v našem životě, chodit za Ježíšem Kristem. Následovat Ho, napodobovat Ho. Každodenně se ptát, jak můžeme jako křesťané chodit za Ježíšem. Já osobně věřím, stejně jako členové našeho společenství, že nejlepší způsob jak chodit za Ježíšem Kristem je chodit s Marií. A zde v Medžugorji máme takový program, že se často zastavíme před obrazem Panny Marie, uvažujeme jak Ona žila, jak následovala Krista a jak se Ona radovala z životních drobností, a na druhou stranu, jak Ona s velikou láskou, silou a vírou překonávala všechny těžkosti života.“
Čtyři dny, které tato modlitební skupina ze Slovinska stráví na modlitbách a v duchovní atmosféře Medžugorje jsou dny ve kterých „jako společenství žijeme životem jedné velké rodiny zde v Medžugorji“, řekl fra Tadej. Letošní pobyt v Medžugorji obsahoval jak svátek Navštívení Blahoslavené Panny Marie u Alžběty tak i slavnost Seslání Ducha svatého. Jeden z důvodů našeho současného příchodu do Medžugorje je, že chceme prosit Pannu Marii, aby nám vyprosila dary Ducha svatého, protože věříme, že Církev ani dnes nemůže žít jestliže nemá otevřené srdce pro dary Ducha svatého. Zde se modlíme za naši farnost, za naši slovinskou katolickou církev, ale i za všechny naše rodiny, za všechny lidi světa. Měli bychom vědět, že jako křesťané a jako lidé máme jedno veliké privilegium, že můžeme následovat Ježíše Krista, že máme víru, Bibli, Evangelium, svátosti... to všechno má jeden cíl, abychom se ve svém životě stali podobnými Ježíši Kristu a abychom jeho způsobem do tohoto světa vnášeli lásku a mír.
Doufám, že všichni poutníci, kteří přijdou do Medžugorje i posluchači Radiostanice Mír Medžugorje jsou si toho vědomi, uzavřel rozhovor fra Tadej.

(Rozhovor připravila Višnja Spajić)

 

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`