Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. října 2001

Panna Maria s námi vážně počítá


 

Poselství z Medžugorje, 25. října 2001 [O]

Drahé děti! Vybízím vás i dnes, abyste se modlily z celého srdce a milovaly jedni druhé. Dítka, vy jste vyvoleni, abyste svědčili o míru a radosti. Jestli mír není, modlete se a dostanete ho. Skrze vás a vaše modlitby, dítka, mír poteče světem. Proto, dítka, modlete se, modlete se, modlete se, protože modlitba koná zázraky v lidských srdcích i ve světě. Já jsem s vámi a Bohu děkuji za každého z vás, kdo s vážností přijal a žije modlitbu. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Věřím, že jsou slova příliš slabá, malá a nedostatečná, aby vyjádřila přání a lásku Blahoslavené Panny Marie Jejím dětem. Čistota a velikost Její lásky se nemohou vměstnat do slov. Každé slovo má sílu zranit nebo uzdravit. Každé slovo nese sebou ducha, srdce, nebo bezduchost a prázdnotu. Víme, že Mariina slova přicházejí z čistého, v Bohu smířeného srdce, naplněného láskou, která se neunavuje. Proto nám i poselství tohoto měsíce chce být ukazatelem směru. V dopravě nám není užitečná dopravní značka, jestliže se jí neřídíme. Jestli stojíme u té značky, nikdy nedojdeme k cíli. Tak k nám i Mariino poselství chce mluvit, chce nás vést, ale my jsme ti, kteří Ji buď budou nebo nebudou následovat. Již déle než 20 let, Panna Maria nejen že mluví, ale přeje si zvolat na každé srdce: Modlete se!

Snadno najdeme tisíce důvodů, proč se nemodlíme, ale je jenom jeden důvod, k tomu, abychom se modlili, a to je radostné setkání se Spasitelem. Plodem naší modlitby je láska po které toužíme a kterou hledáme, ale možná špatným způsobem a na špatným místech. Setkáváme se se stále menší láskou v mezilidských vztazích, stále více závisti, pomlouváním, vykořisťováním, nepochopením. A my se tomu divíme a ptáme se, jak mohou být lidé takto zkažení. Možná se dost nedivíme, proč se tak málo lidí rozhoduje pro modlitbu. Nedivíme se a neptáme, proč je stále méně rodin, které se společně modlí, které navzájem nosí břemena jedni druhým. Nedivíme se mnoho, když někdo hanobí jméno Boží, protože jsme si zvykli na ten jed. Nedivíme se mnoho, když se rodiny, když se rodiče, stydí modlit jedni před druhými, když se stydí modlit před svými dětmi. Panna Maria neukazuje prstem na naše rány, které příliš dobře zná, ale si přeje je obvinout čistotou svojí lásky.

Ptáme se proč je modlitba tak těžká? Možná proto, že nevěříme v její všemohoucnost, nebo lépe řečeno ve všemohoucnost Boha, který nemá jinou možnost, aby nás spasil, osvobodil, uzdravil. Bůh nám může dát jenom to, o co Ho prosíme. Mír může přijít jenom tam, kde mu otevřeme dveře. On stojí před tvými dveřmi.

Možná se i modlíme o mír, ale přitom tak snadno přijímáme prameny svárů: negativní myšlenky, obvinění, soudy a posuzování, pochybování, pomlouvání a klevetění druhých. Mír má svoji cenu, ale nemůže se koupit jako nějaká věc na trhu. Mír není věc laciná, on vyžaduje i určité mlčení, někdy i heroické. Boj o mír je neustálý boj. Kdo chce být mírový bojovník, musí se připravit na válku sám proti sobě. Proti svým vlastním negativním sklonům, které přinášejí plody smrti a ničení. Je potřebné postavit stráž ke svým ústům, aby přebývala v přítomnosti Onoho, který dává a který je Mír. Jenom prostřednictvím srdcí, která žijí v míru, může Pán založit království míru, nejdříve v našich rodinách a potom ve světě. Učiňme to, co můžeme, a Bůh učiní to, co nám připadá nemožné.Jestli neučiníme, co je v naší moci, ani Bůh nepůjde násilím do ztvrdlého a chladného srdce.

Věřím, že Ježíše nejvíce bolelo to, že ho lidé nebrali vážně. I Panna Maria jednou řekla: Je mnoho těch, kteří vzali vážně moje poselství, ale ustoupili, když přišly těžkosti a utrpení. Ježíš nás bere vážně. Maria s námi vážně počítá, proto s námi zůstává tak dlouho. Ona je jako Matka vděčná za všechny ty, kteří s vážností následují Matčino volání. Neunavíme se, když půjdeme za Jejími slovy. Přibližme se k Ježíšovi skrze Marii, otevřeným srdcem. Ať láska nás přitahuje k Bohu a ne strach. Pojďme k Němu dříve než nás k Němu poženou nějaké potíže. Probuďme se před tím než nás nějaké neočekávané neštěstí nebo nemoc probudí z duchovní strnulosti.

Maria, díky Ti za Tvé výzvy, Tvá slova a příchody. Díky Ti, že jsi vymodlila tolik milostí pro všechny ty, kteří otevřeli srdce, kteří s vážností následují volání Tvého srdce. Díky Ti, Maria, za všechny, kteří ještě navštíví toto místo a zažijí nové zrození v setkání se svým Spasitelem. Díky Ti, Maria, za tolik rodin, které se shromažďují k modlitbě a sytí se u pramene života. Díky Ti, Matko, za tolik srdcí probuzených skrze svátost svaté zpovědi a mši svatou. Díky Ti, Matko, že jsi se z nás neunavila. Neunav se naším voláním, když my se unavíme a vzdálíme.

Fra Ljubo Kurtović , Medžugorje 26. 10. 2001


Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`