Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. října 2007


 

Poselství z Medžugorje, 25. října 2007 [O]

Drahé děti! Bůh mne poslal mezi vás z lásky, abych vás odvedla na cestu spásy. Mnozí jste otevřeli svá srdce a přijali moje poselství, ale mnozí se ztratili na této cestě a nikdy nepoznali celým srdcem Boha lásky. A proto vás volám – vy buďte láskou a světlem, kde je tma a hřích. S vámi jsem a všem vám žehnám. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Panna Maria nám na počátku poselství ještě jednou opakuje hlavní cíl svého poslání, a tím je naše spása. Ona v žádném poselství nezdůrazňuje sebe. Slova, která řekla před dvěma tisíci roky v Káni Galilejské: Učiňte to, co vám říká můj Syn Ježíš (srov. J 2,5) platí i pro nás dnes. Učinit to, co si Ježíš přeje, a to znamená plnit vůli Boží. V tom je spása.

Panna Maria jako pravá matka si přeje, aby se všechny její děti spasily a proto nás úporně vybízí, ale i napomíná, jako např. v poselství z 25. listopadu 1998, kdy říká: Já vás, dítka, všechny volám na cestu spasení a chci vám ukázat cestu k ráji. Existuje jenom jedna cesta, která vede do věčného života, a to je Ježíš Kristus. On o sobě říká: „Já jsem cesta, pravda a život; nikdo nepřichází k Otci jenom skrze mne“. (J 14, 6).

Panna Maria říká, že mnozí otevřeli svá srdce. Otevřít srdce znamená odevzdat se celou bytostí Bohu, který je láska, ale i poselstvím, která nás povzbuzují k té odevzdanosti. Srdce je to nejdrahocennější a nejkrásnější co člověk má. Srdce je symbol života a lásky. Všeho toho dobrého co člověk má. Panna Maria už i dříve ve svých poselstvích žádala, abychom se znovu zasvětili jejímu Srdci a Srdci jejího Syna Ježíše. Tak v poselství z 25. října 2003 říká: Neotálejte, dítka, nýbrž řekněte celým srdcem: Chci pomoci Ježíšovi a Marii, aby co nejvíce bratří a sester poznalo cestu svatosti. Připomíná nám, že jsou i takoví, kteří se ztratili na té cestě odevzdanosti, protože nikdy neodevzdali své srdce Bohu. Ježíš v evangeliu často upozorňoval svoje posluchače, že mají uzavřené srdce, srdce z kamene. A kdo má takové srdce má zpřevrácený žebříček hodnot v němž Bůh není na prvním místě, ale místo něj nějaká osoba, bohatství, čest, lidské ohledy nebo něco jiného. Mít čisté srdce, srdce z masa, zbožné srdce, znamená obrátit se zcela k Bohu, který nás čeká v tajemnosti a tichu.

Panna Maria nás povzbuzuje, abychom byli láskou a světlem. Být láskou znamená být člověk čisté Kristovy lásky, která se dala za nás. Ta láska je bezpodmínečná, ta nic nežádá, ona jenom dává. Vždycky myslí více na druhé než na sebe. My se takové lásce učíme od Ježíše, když se Mu odevzdáme celým srdcem. Protože On nás vyzývá, abychom milovali nejen svoje přátele, ale i své nepřátele. Lidé byli vždycky ochotní mít rádi svoje bližní a nenávidět svoje nepřátele (Mt 5,43) protože to je snadnější. Ježíš jde ještě dál. Jeho učedník, věřící, křesťan nesmí být vybíravý ve své lásce. On musí milovat všechny lidi, včetně svých nepřátel, a to v duchu svého Pána. To znamená být láskou.

A co znamená být světlem? Být světlem znamená svítit druhým, aby neklopýtali a nebloudili ve tmě. My bychom měli být světlem, které zapálil Kristus, aby lidé viděli pravdu, aby nebloudili v klamu, aby neklopýtali, ale viděli tvář jeho nebeského Otce a v tom světle poznávali všechny lidi, jako svoje bratry a sestry. Panna Maria nás jako pravá matka na této cestě provází a přimlouvá se za nás.

Fra Danko Perutina
Medžugorje 26.10.2007

Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`