Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. března 2008


 

Poselství z Medžugorje, 25. března 2008 [O]

Drahé děti! Vyzývám vás, abyste pracovaly na osobním obrácení. Ještě jste daleko od setkání s Bohem ve svém srdci. Proto travte co nejvíce času v modlitbě a klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní ať On vás mění a vloží do vašich srdcí živou víru a touhu po věčném životě. Vše je pomíjivé, dítka, jenom Bůh je nepomíjivý. S vámi jsem a povzbuzuji vás s láskou. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.

Panna Maria nás v poselství z 25. března 2008 vybízí k osobnímu obrácení. To je výzva pro každého osobně, protože nikdo není vyloučený z této mateřské výzvy.

Obrátit se znamená zříci se dosavadního způsobu života a začít s novým životem v Ježíši Kristu. Obrácení zahrnuje celého člověka jako se například týkalo marnotratného syna z Lukášova evangelia sv. Pavla, sv. Františka a tolika dalších známých i neznámých světců. Obrácení zahrnuje naše srdce i naši vůli. Srdce proto, že je středem člověka. Když je obrácené srdce, můžeme říci, že je obrácený celý člověk. Kromě obrácení srdce je potřebné i obrácení vůle, protože obrácení je povolání. Vůle nám pomáhá na cestě, kterou jsme se vydali. Pomáhá nám, abychom neklesali na mysli už při prvních křížích. Pravé obrácení vyžaduje odříkání ne jen od hříchů, ale i od všech malých, drobných bůžků, kteří nám nedovolují, abychom se plně rozhodli pro Boha. Ježíš mluví naprosto jasně, když říká: „Kdokoli chce jít za mnou ať se zřekne sám sebe, ať každý den vezme svůj kříž a ať mne následuje!“ (Lk 9,23)

Při obrácení dovolujeme Bohu, aby nás vedl, abychom poznali plán, který má On s námi. Obrácení není bez modlitby, protože modlitba je svým způsobem první a poslední podmínkou obrácení, duchovního pokroku a svatosti. Na to nás upozorňuje i Panna Maria, když v poselství z 25. června 1992 říká, že nás den za dnem volá k obrácení. Jestli se nemodlíte nemůžete říkat, že se obracíte, říká Panna Maria.

Modlitba nám pomáhá, že se neustále obracíme, že stále myslíme na Boha a zůstaneme Mu věrní. Modlitba je rozhovor Boha a člověka. Bůh zná naše srdce lépe než my samy a nezajímají Ho naše slova, ale spíše stav našeho srdce. Při modlitbě je důležitá naše odevzdanost. Je potřeba se plně odevzdat do Božích rukou, aby z nás Bůh mohl znovu udělat svoje milované syny a dcery. Je potřeba mu odevzdat svoje přání, plány, cíle a slabosti. Je potřeba se mu odevzdat do krajnosti a to je jeho království. Panna Maria nás jako pravá matka všechen ten čas, který s námi tráví, odkazuje na svého Syna Ježíše a nikdy nezdůrazňuje sebe samu.

V nejnovějším poselství nás Panna Maria kromě modlitby vyzývá i ke klanění před Nejsvětější svátostí oltářní, protože klaněním se spojujeme s celou Církví. Svatý Alfons Maria Liguori říká, že po svátostech je mezi všemi pobožnostmi první a Bohu nejdražší a nám nejužitečnější, pobožnost klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní. Ježíšova blízkost v nás probouzí živou víru a víra je nezasloužený Boží dar, který Bůh dává každému člověku. Proto by každý měl otevřít své srdce, aby přijal ten dar. My se vírou otevíráme Bohu a teprve tehdy poznáváme kdo On je.

Víru bychom mohli přirovnat ke světlu. Ona jako světlo zahání temnotu, tíseň a zoufalství, vlévá jistotu a sílu. Víra svým způsobem osvětluje cestu těch, kteří jí vlastní a vede je jako temný oblak přes den a světlý oblak v noci vodil Izraelce pouští. Ti, kteří od víry očekávají jasné a hmatatelné důkazy musí být zklamáni: Když sv. Tomáš ve své hluboké nevěře řekl, že neuvěří ve vzkříšeného Krista dokud nevloží své prsty na místa jeho ran odpověděl mu Ježíš: „Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili“ (J 20, 29). Kdyby nám vše bylo jasné, nebylo by žádná zásluha věřit. Nevěří se v to, co se s jistotou zná, ale v to, co zůstává alespoň poněkud skryté. Víra je důvěra i láska k osobě, které věříme. Mnozí lidé, i když jsou si vědomi toho, že je tento svět pomíjející se ve své slabosti rozhodují pro pomíjející hodnoty a Panna Maria nám připomíná, že jedině Bůh je nepomíjející. Královna míru nás povzbuzuje s láskou a z každého jejího poselství je možné vyčíst lásku a pokoru, za což jí děkujeme a do jejích přímluv se doporučujeme.

Fra Danko Perutina ,
Medžugorje 26.3.2008


Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`