Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. října 2008

Vyzbrojte se modlitbou a půstem


 

Poselství z Medžugorje, 25. října 2008 [O]

Drahé děti! Zvláštním způsobem vás všechny vybízím, abyste se modlily na moje úmysly, abyste tak svými modlitbami zastavily satanův plán s touto zemí, která je každý den stále dál od Boha a na místo Boha dává sebe a ničí vše co je krásné a dobré v duších každého z vás. Proto, dítka, vyzbrojte se modlitbou a půstem, abyste si tak byli vědomi, jak vás Bůh miluje a plňte Boží vůli. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Panna Maria nás vybízí, abychom se modlili na její úmysly. Když se v modlitbě odevzdáme Bohu satanův plán se na zemi nenaplní. Tímto poselstvím od nás Panna Maria žádá spolupráci. My jsme si vědomi toho, že Ježíš a Panna Maria mohou satana ovládnout i bez nás, ale žádají naši spolupráci a naše rozhodnutí. Bůh nás stvořil svobodné a žádá od nás, abychom se pro ni rozhodli. Bůh nás stvořil bez nás, ale nemůže nás bez nás spasit jestli my si to nepřejeme.

Když Panna Maria mluví o satanském plánu s touto zemí, zde není myšlena v první řadě příroda, ale člověk a všechny hříchy, kterých se on dopouští, když ustupuje v satanských zkouškách, a to jsou různé druhy těžkých hříchů: manželství osob stejného pohlaví, potraty, vraždy, smilstvo, vykořisťování chudých, nadávky, drogy, alkohol atd. Dnešní člověk dává sebe na místo Boha a opakuje chybu z prvních stránek Bible (1. Moj. kap. 3. ). Na prvním místě již nejsou křesťanské, ale lidské hodnoty. Pro mnohé se staly peníze bohem. Důsledkem toho se v duších lidí ničí vše co je dobré a krásné.

Panna Maria nám dává i prostředky jak se vzepřít satanskému plánu: modlitbu a půst. My si všichni myslíme, že se mnoho postíme a pevně věříme, kdybychom připravili anketu, viděli bychom, že se nemodlíme zrovna příliš mnoho. Viděli bychom, že více času trávíme telefonními rozhovory, popíjením kávy, četbou novin, sledováním sportovních utkání, než modlitbou. Půst a modlitba jsou od samotných křesťanských počátků hlavními prostředky v boji proti zlu. Jestli se nemodlíme a nepostíme, pak nemůžeme ani věřit. Protože víra, tedy důvěra, vzniká ve vztahu k Někomu, a tím je Bůh. Modlitba je setkání s Bohem a z tohoto setkání se rodí silná a pevná víra.

Panna Maria nás v poselství z 25. listopadu 1987 vybízí, abychom se modlili, aby nás satan nepřitáhl svojí pýchou a falešnou silou. Říká: Já jsem s vámi a přeji si, abyste mi věřili, že vás miluji. Lásku a pokoru je možné vyčíst z každého Mariina poselství. A to je důvodem proč tolik lidí z celého světa navštěvuje Medžugorje, protože se cítí být milováni.

Nejnovější poselství Panna Maria zakončuje slovy: plňte Boží vůli. Ve 40. žalmu, na devátém řádku čteme: „Rozkoší je mi, Bože můj, plnit vůli Tvoji“. Člověk, který plní vůli Boží je naplněn radostí a mírem. Plnit vůli Boží znamená kráčet velikými kroky ke svatosti. Pokora je charakteristika těch, kteří plní vůli Boží. ti jsou poslušní a mírní. Ti, kteří nechtějí plnit vůli Boží, jsou zaujati pozemskými věcmi. Bůh pro ně není na prvním místě. To jsou ti plní ambicí, kteří nevybírají prostředky, aby došli k cíly. To jsou ti, kteří všechno měří pozemskými měřítky a následkem toho ztrácejí radost.

Rozhodněme se všichni společně znovu pro Boha, přijměme výzvu Královny míru a staneme se opravdovými svědky Boží a Mariiny lásky. Takovými učedníky, jaké si Ježíš přeje.

Fra Danko Perutina
Medžugorje 26.10.2008.


Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`