Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2008

Odevzdejte svůj život do Božích rukou


 

Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2008 [O]

Drahé děti! Běháte, pracujete, hromadíte, ale bez požehnání. Vy se nemodlíte! Dnes vás vyzývám, abyste se zastavily před jesličkami a meditovaly o Ježíšovi, kterého vám i dnes dávám, aby vám požehnal a pomohl, abyste pochopily, že bez Něho nemáte budoucnost. Proto, dítka, odevzdejte svůj život do Ježíšových rukou, aby On vás vedl a chránil vás od veškerého zla. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Na Hod Boží vánoční slavíme narození Ježíšovo.

Panna Maria nám 25. prosince dala poselství, které je současně napomenutí i výzva. Ona říká - Drahé děti! Běháte, pracujete, hromadíte, ale bez požehnání. Všechna ta slova jsou pravdivá. Ještě více se nás dotýkají, protože vycházejí z úst Panny Marie. Když se rozhlédneme kolem sebe můžeme si povšimnout jakou máme všichni velikou starost o hmotné hodnoty. Mnoho pracujeme, ale požehnání nemáme. Nemáme ho proto, že pro nás není Bůh na prvním místě. V těchto posledních předvánočních dnech bylo možné sledovat, že jsou velkoprodejny, prodejny, kadeřnictví plnější než zpovědnice. Veliká pozornost se věnuje vnějšímu vzhledu, zatímco o vnitřní čistotu duše se už tak nestaráme. Kdybychom měli takovou starost o naši spásu a o duchovní život jakou máme o vnější okolnosti svého života, to by země brzy rozkvetla v ráj.

Panna Maria v poselství dále říká: Vy se nemodlíte!

Většina katolíků ráno před prací udělá jen znamení kříže bez nějaké hlubší modlitby. Večer, unavení prací, usneme už u druhého zdrávasu, a tak to jde den za dnem. Tělo se unavuje a duše ještě více. A pak se ptáme: Proč nemáme požehnání? Proč nás Bůh neslyší? On nás slyší, ale my neslyšíme Jeho. Kdykoli On přijde, my nejsme doma.

Panna Maria nás vybízí, abychom se zastavili před jesličkami a meditovali, uvažovali o Ježíšovi, kterého nám přinesla, aby nám On požehnal a pomohl, abychom pochopili, že bez Něho nemáme budoucnost. Vánoce, narození Ježíšovo, jsou svátkem věčné a nekonečné Boží lásky, která vstoupila do naší historie a vzala na sebe podobu bezelstného dítěte.

Zatímco meditujeme, uvažujeme o Ježíšově narození, musíme mít na paměti, že to není jen krásná pohádka o malém děťátku, pastýřích, andělech a králích, kteří žili v dávných dobách, ale je to svátek, který mluví o neustálém spojení mezi Bohem a člověkem. Není to událost, která se stala někdy, dávno. Je to skutečnost, která by se měla opakovat každým dnem v nás. Bůh se vtěluje a každý den se stává Bohem s námi. Setkáváme se s Ním při mši svaté, ve svátostech, v modlitbě, v dobrých skutcích. Ježíš se chce neustále rodit v nás ve svých synech a dcerách a stejně tak ve společenství svých věřících v Církvi, která je jeho tajemným tělem. Panna Maria nám dává řešení pro všechny naše obavy, tísně, neklid, a tím je její Syn Ježíš Kristus. Ona říká: odevzdejte svůj život do rukou Ježíšovi, aby On vás vedl a chránil od veškerého zla. Jen v Ježíšových rukou a v jeho Srdci, budeme mít pravou ochranu.

Buďme svědky Radostné zvěsti a radujme se tou původní radostí ke které nás vybízí sv. Pavel: „Bratři, radujme se v Pánu neustále! (Fil 4,4). Nebuďme jako hledači zlata kteří se celý život trápí, aby našli zlato, vykopali je, a když ho najdou, vždycky zůstávají těmi nejchudšími, i když drží zlato v rukách.

Ať novorozený Ježíš požehná celému našemu životu a všem našim ušlechtilým snahám.

Fra Danko Perutina
Medžugorje 26.12.2008.


Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`