Stručná historie zjevení Panny Marie v Medžugorji

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Polski
Obsah článku
 1. Stručná historie
 2. Poselství - obecný obsah poselství
  1. Mír
  2. Víra
  3. Obrácení
  4. Modlitba
  5. Půst
 3. Zvláštní poselství
V Medžugorji (25 km od Mostaru v Hercegovině) již dlouhou dobu šest důvěryhodných svědků pod přísahou skálopevně tvrdí, že se jim počínaje dnem 24. 6. 1981 dodnes téměř každodenně zjevuje blahoslavená Panna Maria, jak tady lid s láskou říká - Gospa.

Poselství - obecný obsah poselství

Podle svědectví vizionářů přednášela Panna Maria při svých zjeveních určitá poselství a přála si, aby je vizionáři předávali lidem. Obsah všech těchto poselství se dá shrnout do pěti základních okruhů.

Mír

Již třetí den Panna Maria přinesla první ze svých poselství: "Mír, mír, mír - a jenom mír!" A zároveň dvakrát opakovala: "Mír musí zavládnout mezi člověkem a Bohem a též mezi lidmi!" Z toho, že vizionářka Marija viděla za Pannou Marií, když toto poselství vyslovovala, kříž, jasně vyplývá, že onen mír přichází pouze od Boha, který se skrze Pannu Marii stal v Kristu "naším Mírem" (Ef 2,14). Ten mír "svět nemůže dát" (J 14,27), a proto Kristus uložil svým apoštolům, aby ho nesli světu (srov. Mt 10,11), aby se všichni lidé stali "syny míru" (L 10,6). Proto se i Panna Maria jako "Královna apoštolů" v Medžugorji představila výslovně jako "Královna míru". Nikdo jiný než Ona neumí a nemůže lépe a účinněji přesvědčit současný svět, nad kterým neustále visí hrozba zničení, že mír je jeho největším a nejpotřebnějším dobrem.

Víra

Druhým poselstvím Panny Marie je víra. Panna Maria ho přednáší již ve čtvrtém, pátém a šestém dnu zjevení, a pak ho ještě často opakuje. Je to pochopitelné: Zejména bez víry není možné dosáhnout míru. Přitom je víra odpovědí na Boží slovo, ve kterém se Bůh nejen zjevuje, ale i dává lidem. Ve víře člověk přijímá Boží slovo, které se v Kristu stalo naším mírem (Ef 2,14). Když je člověk přijímá, stává se novým člověkem a podílníkem Boží přirozenosti a přijímá nový (Kristův) život. (Srovnej 1Pt 1,4; Ef 2,18). Tím má člověk zajištěn mír jak s Bohem tak s lidmi.

Nikdo nezná hodnotu víry a její potřebnost pro dnešního člověka tak, jako Panna Maria. Proto ji zdůrazňuje vizionářům při každé příležitosti a ukládá jim za povinnost, aby ji předávali druhým. Staví ji nad všechno ostatní, co lidé hledají, a klade ji jako rozhodující podmínku pro vyplnění všech proseb, přání a tužeb člověka, ať se vztahují na zdraví nebo na kteroukoli jinou lidskou potřebu.

Obrácení

Maria často vyzývá k obrácení, protože ví o slabé víře a nevěrectví lidí dnešní doby. Bez víry přitom není možné dosáhnout míru. Pravým obrácením je "očista srdce" (Jer 4,14), protože zkažené srdce vytváří a podporuje špatné vztahy ve společenské soustavě, vede k přijímání nespravedlivých zákonů a nasazování otrockých okovů. Bez proměny srdce od jeho nejniternějších hlubin a bez jeho obrácení není pokoj. Proto Panna Maria žádá častou svatou zpověď. Žádá ji od všech lidí bez rozdílu, protože "nikdo není spravedlivý... všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti" (Řím 3,11-12).

Modlitba

Počínaje pátým dnem zjevení Matka Boží doporučuje téměř každý den modlitbu. Požaduje od všech lidí, aby se neustále modlili, právě tak, jak to žádal i Ježíš (srov. Mk 9,29; Mt 9,38; Lk 11,5-13). Modlitba zvlášť podněcuje a upevňuje víru člověka a my víme, že bez víry člověk není schopen vytvořit si dobrý vztah ani k Bohu ani k lidem. Kromě toho si člověk při modlitbě uvědomuje propojení svého života s Bohem: vyznává Ho, děkuje Mu za přijaté dary a s důvěrou od Něj očekává i vše ostatní, co v životě potřebuje, zejména spásu. Modlitba upevňuje v člověku jeho vztah k Bohu a pomáhá mu, aby si tento vztah vytvořil správně - jako vztah, bez něhož není možné udržovat mír ani s Bohem ani s lidmi.

Půst

Od šestého dne zjevení Panna Maria často doporučuje půst, protože půst slouží víře. Zachováváním půstu člověk prověřuje, utvrzuje a zajišťuje svou vládu nad sebou samým. Jenom ten, kdo vládne sám sobě, může být svobodný a způsobilý odevzdat se Bohu a bližnímu, jak to žádá víra. Půst člověku dává záruku, že jeho odevzdání se ve víře je upřímné a jisté. Pomáhá mu, aby se osvobodil od každého otroctví, především od otroctví hříchu. Kdokoli není sám sebou, je otrokem. Půst zároveň pomáhá člověku, aby se zbavil touhy po přehnaných požitcích, která často vede k bezohlednému maření časných dober, která by jinak druzí lidé potřebovali pro holé přežití.

Půstem se dosahuje dober, jejichž prostřednictvím je možno uskutečňovat lásku k chudým a ubohým, a tak alespoň částečně zmírnit rozdíly mezi nimi a bohatými. Půst léčí nedostatek jedněch přebytkem druhých. Tak svým způsobem přispívá k zavedení té podoby míru, která je dnes zvláště ohrožena ohromnými rozdíly mezi bohatými a chudými (Sever a Jih).

Z poselství Matky Boží jasně vyplývá, že mír je největším dobrem a že víra, obrácení, modlitba a půst jsou jedinými podmínkami, za nichž se může uskutečnit.

Předchozí : Stručná historie
 

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`