Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. August 2012

Apparizione a Mirjana, 2 Augusto 2012

 


Medjugorje Message, August 2, 2012 - Apparitions to Mirjana

Dear children, I am with you and I am not giving up. I desire to have you come to know my Son. I desire for my children to be with me in eternal life. I desire for you to feel the joy of peace and to have eternal salvation. I am praying that you may overcome human weaknesses. I am imploring my Son to give you pure hearts. My dear children, only pure hearts know how to carry a cross and know how to sacrifice for all those sinners who have offended the Heavenly Father and who, even today, offend Him, although they have not come to know Him. I am praying that you may come to know the light of true faith which comes only from prayer of pure hearts. It is then that all those who are near you will feel the love of my Son. Pray for those whom my Son has chosen to lead you on the way to salvation. May your mouth refrain from every judgment. Thank you.

Messaggio di Medjugorje, 2 agosto 2012 - Apparizione a Mirjana

Cari figli, sono con voi e non mi arrendo. Desidero farvi conoscere mio Figlio. Desidero i miei figli con me nella vita eterna. Desidero che proviate la gioia della pace e che abbiate la salvezza eterna. Prego affinché superiate le debolezze umane. Prego mio Figlio affinché vi doni cuori puri. Cari miei figli, solo cuori puri sanno come portare la croce e sanno come sacrificarsi per tutti quei peccatori che hanno offeso il Padre Celeste e che anche oggi lo offendono ma non l'hanno conosciuto. Prego affinché conosciate la luce della vera fede che viene solo dalla preghiera di cuori puri. Allora tutti coloro che vi sono vicini proveranno l'amore di mio Figlio. Pregate per coloro che mio Figlio ha scelto perche vi guidino sulla via verso la salvezza. Che le vostre labbra siano chiuse ad ogni giudizio. Vi ringrazio.

Poruka, 2. kolovoz 2012. - Poruka preko vidjelice Mirjane

Draga djeco! S vama sam i ne odustajem. Želim vas upoznati sa svojim Sinom. Želim svoju djecu sa sobom u vječnom životu. Želim da osjetite radost mira i da imate vječno spasenje. Molim se da prevladate ljudske slabosti. Molim svoga Sina da vam daruje čista srca. Draga moja djeco, samo čista srca znaju kako ponijeti križ i znaju kako se žrtvovati za sve one grešnike koji su vrijeđali nebeskog Oca i koji Ga i danas vrijeđaju a nisu ga upoznali. Molim da spoznate svjetlost istinske vjere koja dolazi samo iz molitve čista srca. Tada če svi oni koji su u vašoj blizini osjetiti ljubav moga Sina. Molite za one koje je moj Sin izabrao vode na putu k spasenju. Neka vaša usta budu zatvorena za svaki sud. Hvala vam.

Mensaje, 2 de agosto de 2012 - Aparición a Mirjana

Queridos hijos, estoy con vosotros y no me rindo. Deseo daros a conocer a mi Hijo. Deseo a mis hijos conmigo en la vida eterna. Deseo que experimentéis la alegría de la paz y que obtengáis la salvación eterna. Oro para que superéis las debilidades humanas. Oro a Mi Hijo, para que os conceda corazones puros. Queridos hijos míos, solo los corazones puros saben cómo llevar la cruz y saben cómo sacrificarse por todos los pecadores que han ofendido al Padre Celestial y que también hoy lo ofenden, porque no lo han conocido. Oro para que conozcáis la luz de la verdadera fe que viene solo de los corazones puros. De este modo, todos aquellos que están cerca de vosotros experimentarán el amor de Mi Hijo. Orad por aquellos que Mi Hijo ha elegido, para que os guíen por el camino de la salvación. Que vuestra boca esté cerrada a todo juicio sobre ellos. Os doy las gracias.

Mensagem, 2012.g. 2. agosto - Mensagem dada a vidente Mirjana

Queridos filhos, EU estou com vocês e EU não estou desistindo. EU desejo que vocês cheguem a conhecer o MEU FILHO. EU desejo para os meus filhos estarem COMIGO na vida eterna. EU desejo que vocês sintam a alegria da paz e tenham a salvação eterna. EU estou rezando para que vocês possam superar as fraquezas humanas. EU estou implorando ao MEU FILHO para dar a vocês corações puros. Meus queridos filhos, somente os corações puros sabem como carregar uma cruz e sabem como se sacrificar por todos aqueles pecadores que tem ofendido o PAI ETERNO e que, mesmo hoje, O ofendem, embora eles não tenham chegado a conhecê-LO. EU estou rezando para que vocês possam vir a conhecer a luz da verdadeira fé que vem somente da oração de corações puros. É então que todos aqueles que estão próximos de vocês sentirão o Amor do MEU FILHO. Rezem por aqueles que MEU FILHO escolheu para guiá-los no caminho da salvação. Que a sua boca evite todo julgamento. Obrigada.

Botschaft, 2. August 2012 - Botschaft an die Seherin Mirjana

Liebe Kinder! Ich bin mit euch und gebe nicht auf. Ich wünsche, euch mit meinem Sohn bekanntzumachen. Ich wünsche, meine Kinder mit mir im ewigen Leben. Ich wünsche, dass ihr die Freude des Friedens verspürt und dass ihr das ewige Heil habt. Ich bete, dass ihr die menschlichen Schwächen überwindet. Ich bitte meinen Sohn, dass Er euch reine Herzen schenke. Meine lieben Kinder, nur reine Herzen wissen, wie man das Kreuz aufnimmt, und wissen, wie man sich für all jene Sünder aufopfert, die den himmlischen Vater verletzt haben und die Ihn auch heute verletzen, Ihn aber nicht kennen gelernt haben. Ich bete, dass ihr das Licht des wahren Glaubens erkennt, welches nur aus dem Gebet eines reinen Herzens kommt. Dann werden all jene, die in eurer Nähe sind, die Liebe meines Sohnes spüren. Betet für jene, die mein Sohn auserwählt hat, dass sie euch auf dem Weg zum Heil führen. Möge euer Mund für jedes Richten verschlossen sein. Ich danke euch.

Message, 2. août 2012

Chers enfants ! Je suis avec vous et je ne me rends pas. Je désire vous faire connaître mon Fils. Je désire que mes enfants soient avec moi dans la vie éternelle. Je désire que vous ressentiez la joie de la paix et que vous ayez le salut éternel. Je prie pour que vous surmontiez les faiblesses humaines. Je prie mon Fils pour qu'il vous donne un coeur pur. Mes chers enfants, seulement les coeurs purs savent comment porter la croix, ils savent comment se sacrifier pour tous ces pécheurs qui ont offensé le Père céleste, et qui l'offensent encore aujourd'hui sans l'avoir connu. Je prie pour que vous reconnaissiez, la lumière de la foi véritable, qui vient seulement de la prière des coeurs purs. Alors tous ceux qui sont proches de vous sentiront l'amour de mon Fils. Priez pour ceux que mon Fils a choisis pour vous guider sur le chemin du salut. Que votre bouche soit fermée à tout jugement. Je vous remercie.

Orędzie iz Medziugorje, 2. sierpień 2012r. - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci, jestem z wami i nie odstępuję od was. Pragnę, byście poznali mojego Syna. Pragnę, aby wszystkie dzieci były ze mną w życiu wiecznym. Pragnę, abyście odczuli radość pokoju i byście dostąpili wiecznego zbawienia. Modlę się, abyście pokonali ludzkie słabości. Proszę mojego Syna, by was obdarzył czystym sercem. Drogie moje dzieci, jedynie czyste serca potrafią znosić krzyż i potrafią ponieść ofiary za te wszystkie grzechy, którymi był obrażany Ojciec Niebieski i którymi nadal jest obrażany, bo oni Go nie poznali. Modlę się, abyście poznali światłość prawdziwej wiary, które jedynie z modlitwy czystych serc pochodzi. Wtedy wszyscy, którzy was otaczają, odczują miłość mojego Syna. Módlcie za tych, którzy zostali wybrani przez mojego Syna i którzy was prowadzą ku zbawieniu. Powstrzymajcie się od wydawania wszelkich sądów. Dziękuję wam.
Matka Boża pobłogosławiła obecnych i przyniesione dewocjonalia.

Posolstvo, Medžugorie, 2. august 2012 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

Drahé deti! Som s vami a nevzdávam sa. Chcem vám dať spoznať svojho Syna. Chcem svoje deti so sebou vo večnom živote. Chcem, aby ste pocítili radosť pokoja a mali večnú spásu. Modlím sa, aby ste prekonávali ľudské slabosti. Prosím svojho Syna, aby vám daroval čisté srdcia. Moje drahé deti, len čisté srdcia vedia, ako niesť kríž a vedia, ako sa obetovať za všetkých hriešnikov, ktorí urážali nebeského Otca a ktorí ho i dnes urážajú a nespoznali ho. Modlím sa, aby ste spoznali svetlo pravej viery, ktorá pochádza iba z modlitby čistých sŕdc. Vtedy všetci tí, ktorí sú vo vašej blízkosti,pocítia lásku môjho Syna. Modlite sa za tých, ktorých si vyvolil môj Syn, aby vás viedli po ceste k spáse. Nech sú vaše ústa zatvorené každému súdu. Ďakujem vám.

Poselství z Medžugorje, 2. srpna 2012 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti! S vámi jsem a neustupuji. Chci vás seznámit se svým Synem. Chci mít svoje děti u sebe ve věčném životě. Přeji si, abyste pocítily radost míru a abyste měly věčnou spásu. Modlím se, abyste překonaly lidské slabosti. Prosím svého Syna, aby vám daroval čisté srdce. Drahé moje děti, jenom čistá srdce znají, jak vzít kříž a znají, jak se obětovat za všechny ty hříšníky, kteří uráželi nebeského Otce a kteří Ho i dnes urážejí a nepoznali Ho. Prosím, abyste poznali světlo pravé víry, která vychází jen z modlitby čistého srdce. Potom všichni ti, kteří jsou ve vaší blízkosti pocítí lásku mého Syna. Modlete se za ty, které můj Syn vyvolil, vůdce na cestě spásy. Ať vaše ústa jsou uzavřená pro každé posuzování. Děkuji vám.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`