Video Medjugorje Apparition for Mirjana, 2. December 2010

An apparition of Our Lady of Medjugorje for Mirjana, 2. December 2010

 


Medjugorje Message, December 2, 2010 - Our Lady's apparitions to Mirjana

Dear children; Today I am praying here with you that you may gather the strength to open your hearts and thus to become aware of the mighty love of the suffering God. Through this His love, goodness and meekness, I am also with you. I invite you for this special time of preparation to be a time of prayer, penance and conversion. My children, you need God. You cannot go forward without my Son. When you comprehend and accept this, what was promised to you will be realized. Through the Holy Spirit the Kingdom of Heaven will be born in your hearts. I am leading you to this. Thank you.

Messaggio di Medjugorje, 2 dicembre 2010 - Apparizione a Mirjana

Cari figli, oggi qui con voi prego affinché troviate la forza di aprire i vostri cuori e di conoscere così l’enorme amore del Dio sofferente. Per questo Suo amore, bontà e mitezza io sono con voi. Vi invito affinché questo tempo particolare di preparazione sia tempo di preghiera, penitenza e conversione. Figli miei, avete bisogno di Dio. Non potete andare avanti senza mio Figlio. Quando comprenderete e accetterete questo, si realizzerà ciò che vi è promesso. Per mezzo dello Spirito Santo nascerà nei vostri cuori il Regno dei Cieli. Io vi conduco a questo. Vi ringrazio.

Poruka, 2. prosinac 2010. - Poruka preko vidjelice Mirjane

Draga djeco! Danas ovdje s vama molim da smognete snage otvoriti svoja srca i tako spoznati silnu ljubav trpećega Boga. Po toj Njegovoj ljubavi, dobroti i blagosti i ja sam s vama. Pozivam vas da ovo posebno vrijeme pripreme bude vrijeme molitve, pokore i obraćenja. Djeco moja, treba vam Bog. Ne možete naprijed bez moga Sina. Kad to shvatite i prihvatite ostvarit će se ono što vam je obećano. Po Duhu Svetom u vašim srcima će se roditi Kraljevstvo Nebesko. Ja vas k tome vodim. Hvala vam!

Botschaft, 2. Dezember 2010 - Botschaft an die Seherin Mirjana

Liebe Kinder, heute bete ich hier mit euch, dass ihr die Kraft aufbringt, eure Herzen zu öffnen, um so die mächtige Liebe des leidenden Gottes zu erkennen. Durch diese Seine Liebe, Güte und Sanftmut bin auch ich mit euch. Ich rufe euch auf, dass diese besondere Zeit der Vorbereitung eine Zeit des Gebetes, der Buße und Bekehrung sei. Meine Kinder, ihr braucht Gott. Ihr kommt nicht vorwärts ohne meinen Sohn. Wenn ihr dies begreift und annehmt, wird sich das, was euch verheißen wurde, verwirklichen. Durch den Heiligen Geist wird das Himmlische Königreich in euren Herzen geboren. Ich führe euch zu diesem. Ich danke euch!

Mensaje, 2 de diciembre de 2010 - Mensaje dado por la Virgen a través de Mirjana

Queridos hijos, hoy oro aquí con vosotros para que encontréis la fuerza de abrir vuestros corazones y, de esta manera, conocer el inmenso amor de Dios sufriente. Gracias a ese amor Suyo, bondad y dulzura, yo estoy con vosotros. Os invito para que este tiempo particular de preparación, sea tiempo de oración, penitencia y conversión. Hijos míos, vosotros necesitáis a Dios. No podéis seguir adelante sin Mi Hijo. Cuando comprendáis y aceptéis esto, se realizará lo que se os ha sido prometido. Por medio del Espíritu Santo nacerá en vuestros corazones el Reino de los Cielos. Yo os conduzco a eso. ¡Gracias!

Mensagem, 2010.g. 2. dezembro - Mensagem dada a vidente Mirjana

Queridos filhos, hoje Eu estou aqui rezando com vocês para que vocês possam reunir forças para abrir os seus corações e assim tornarem-se conscientes do poderoso amor do Deus que sofre. Através deste Seu Amor, Bondade e Humildade, Eu também estou com vocês. Eu os convido para este tempo especial de preparação, seja um tempo de oração, penitência e conversão. Meus filhos, vocês necessitam de Deus. Vocês não podem seguir em frente sem Meu Filho. Quando vocês compreenderem e aceitarem isto, o que foi prometido a vocês será realizado. Através do Espírito Santo o Reino de Deus nascerá em seus corações. Eu estou levando vocês a isto. Obrigada.

Orędzie iz Medziugorje, 2. grudzień 2010r. - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci, dziś modlę się tutaj z wami, byście znaleźli siłę i otworzyli swoje serca, a w ten sposób poznacie ogromną miłość Boga, który cierpi. To dla Jego miłości, dobroci i łagodności jestem z wami. Zachęcam was, aby ten szczególny czas przygotowania był czasem modlitwy, pokuty i nawrócenia. Dzieci moje, potrzebujecie Boga. Nie możecie iść naprzód bez mojego Syna. Kiedy zrozumiecie i zaakceptujecie ten fakt, urzeczywistni się to, co zostało wam obiecane. Za sprawą Ducha Świętego, w waszych sercach narodzi się Królestwo Niebieskie. Do tego was prowadzę. Dziękuję wam.

Posolstvo, Medžugorie, 2. december 2010 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

Drahé deti! Dnes sa tu modlím s vami, aby ste mali silu otvoriť svoje srdcia a takto spoznať moc lásky trpiaceho Boha. Skrze jeho lásku, dobrotu, nežnosť som s vami i ja. Pozývam vás, aby tento výnimočný čas prípravy bol pre vás časom modlitby, pokánia a obrátenia. Deti moje, potrebujete Boha. Nemôžete napredovať bez môjho Syna. Keď to pochopíte a prijmete, uskutoční sa to, čo je vám prisľúbené. Skrze Ducha Svätého sa vo vašich srdciach narodí Kráľovstvo nebeské. Vediem vás k tomu. Ďakujem vám.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`