Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. December 2012

Apparizione a Mirjana, 2 dicembre 2012

 


Medjugorje Message, December 2, 2012 - Apparitions to Mirjana

Dear children, with motherly love and motherly patience anew I call you to live according to my Son – to spread his peace and his love – so that as my apostles you may accept God’s truth with all your heart and pray for the Holy Spirit to guide you. Then you will be able to faithfully serve my Son and show his love to others with your life. According to the love of my Son and my love, as a mother, I strive to bring all of my stray children into my motherly embrace and to show them the way of faith. My children, help me in my motherly battle and pray with me that sinners may become aware of their sins and repent sincerely. Pray also for those whom my Son has chosen and consecrated in his name. Thank you.

Messaggio di Medjugorje, 2 dicembre 2012 - Apparizione a Mirjana

Cari figli, con materno amore e materna pazienza vi invito di nuovo a vivere secondo mio Figlio, a diffondere la sua pace ed il suo amore, ad accogliere con tutto il cuore, come miei apostoli, la verità di Dio ed a pregare lo Spirito Santo affinché vi guidi. Allora potrete servire fedelmente mio Figlio e, con la vostra vita, mostrare agli altri il suo amore. Per mezzo dell'amore di mio Figlio e del mio amore, io, come Madre, cerco di portare nel mio abbraccio materno tutti i figli smarriti e di mostrare loro la via della fede. Figli miei, aiutatemi nella mia lotta materna e pregate con me affinché i peccatori conoscano i loro peccati e si pentano sinceramente. Pregate anche per coloro che mio Figlio ha scelto e consacrato nel suo Nome. Vi ringrazio.

Poruka, 2. prosinac 2012. - Poruka preko vidjelice Mirjane

Draga djeco! Majčinskom ljubavlju i majčinskim strpljenjem iznova vas pozivam da živite po mome Sinu, da širite Njegov mir i Njegovu ljubav, da kao moji apostoli svim srcem prihvatite Božju istinu i molite Duha Svetoga da vas vodi. Tada ćete moći vjerno služiti momu Sinu i svojim životom drugima pokazati Njegovu ljubav. Po ljubavi moga Sina i mojoj ja kao majka nastojim svu zalutalu djecu dovesti u svoje majčinsko naručje i pokazati im put vjere. Djeco moja, pomognite mi u mojoj majčinskoj borbi i molite sa mnom da grješnici spoznaju svoje grijehe i iskreno se pokaju. Molite i za one koje je moj Sin izabrao i u svoje ime posvetio. Hvala vam.

Mensaje, 2 de diciembre de 2012 - Aparición a Mirjana

Queridos hijos, con amor materno y paciencia materna, de nuevo os invito a vivir según mi Hijo, a vivir Su paz y Su amor. Que como mis apóstoles aceptéis, con todo el corazón, la verdad de Dios, y que oréis al Espíritu Santo para que os guíe. Entonces podréis servir fielmente a mi Hijo y con vuestra vida, mostrar Su amor a los demás. Por medio del amor de mi Hijo y de mi amor, yo como Madre, me propongo llevar a mi abrazo maternal, a todos los hijos extraviados y mostrarles el camino de la fe. Hijos míos, ayudadme en mi lucha materna y orad conmigo para que los pecadores conozcan sus pecados y se arrepientan sinceramente. Orad también por quienes mi Hijo ha elegido y en Su Nombre ha consagrado. ¡ Os doy las gracias!

Mensagem, 2012.g. 2. dezembro - Mensagem dada a vidente Mirjana

Queridos filhos; Com amor maternal e paciência maternal novamente Eu chamo vocês a viverem de acordo com o Meu Filho – a espalharem a Sua paz e o Seu amor – de modo que, como Meus apóstolos vocês possam aceitar a verdade de Deus com todo o seu coração e rezarem para o Santo Espírito guiar vocês. Então vocês serão capazes de servir fielmente o Meu Filho e mostrar o Seu amor aos outros com a Sua vida. De acordo com o amor de Meu Filho e do Meu amor, como uma Mãe, Eu me esforço em trazer todos os Meus filhos dispersos para dentro do Meu abraço maternal e mostrar-lhes o caminho da fé. Meus filhos, Ajudem-Me na Minha batalha maternal e rezem Comigo para que os pecadores possam se tornar conscientes dos seus pecados e arrependam-se sinceramente. Rezem também por aqueles que o Meu Filho escolheu e consagrou em Seu Nome. Obrigada.

Botschaft, 2. Dezember 2012 - Botschaft an die Seherin Mirjana

Liebe Kinder! mit mütterlicher Liebe und mütterlicher Geduld rufe ich euch von neuem auf, nach meinem Sohn zu leben, um Seinen Frieden und Seine Liebe zu verbreiten, damit ihr als meine Apostel mit ganzem Herzen die Wahrheit Gottes annehmt, und damit ihr den Heiligen Geist bittet, dass Er euch führt. Dann werdet ihr meinem Sohn treu dienen können und mit eurem Leben den anderen Seine Liebe zeigen. Durch die Liebe meines Sohnes und meine Liebe, versuche ich als Mutter, alle verirrten Kinder in meine Umarmung zu führen und ihnen den Weg des Glaubens zu zeigen. Meine Kinder, helft mir in meinem mütterlichen Kampf und betet mit mir, dass die Sünder ihre Sünden erkennen und sie ehrlich bereuen. Betet auch für jene, die mein Sohn auserwählt und in Seinem Namen geweiht hat. Ich danke euch!

Message, 2. décembre 2012

Chers enfants ! Avec amour maternel et patience maternelle, je vous invite à nouveau à vivre de mon Fils, à répandre sa paix et son amour, de sorte que, comme mes apôtres, vous puissiez accueillir de tout votre coeur la vérité de Dieu et prier l'Esprit Saint de vous guider. Vous serez alors capables de servir fidèlement mon Fils et de montrer son amour aux autres par votre vie. Par l'amour de mon Fils et mon amour, en tant que mère, je lutte pour amener dans mon étreinte maternelle tous mes enfants égarés et leur montrer le chemin de la foi. Mes enfants, aidez-moi dans mon combat maternel, et priez avec moi pour que les pécheurs puissent être conscients de leurs péchés et se repentir sincèrement. Priez aussi pour ceux que mon Fils a choisis et consacrés en son nom. Je vous remercie !

Orędzie iz Medziugorje, 2. grudzień 2012r. - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci, z matczyną miłością i matczyną cierpliwością ponownie proszę was, abyście naśladowali w życiu mojego Syna, abyście żyli Jego pokojem i Jego miłością. Abyście, jako moi apostołowie całym sercem przyjęli Bożą prawdę i modlili się do Ducha Świętego, by was prowadził. Dopiero wtedy będziecie mogli wiernie służyć mojemu Synowi, a poprzez świadectwo swojego życia, ukażecie innym Jego miłość. Przez miłość Mojego Syna i moją, ja jako matka staram się sprowadzić wszystkie zagubione dzieci w moje matczyne ramiona by wskazać im drogę wiary. Dzieci moje pomóżcie mi w tej mojej walce, którą jako matka prowadzę, i módlcie się ze mną aby grzesznicy uświadomili sobie swoje grzechy i szczerze za nie żałowali. Módlcie się również za tych, których mój Syn wybrał i w swoim imieniu poświęcił. Dziękuję wam.

Posolstvo, Medžugorie, 2. december 2012 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

Drahé deti! Materinskou láskou a trpezlivosťou vás opäť pozývam, aby ste žili podľa môjho Syna a šírili jeho pokoj a lásku; aby ste ako moji apoštoli celým srdcom prijali Božiu pravdu a prosili Ducha Svätého, aby vás viedol. Vtedy budete môcť verne slúžiť môjmu Synovi a svojím životom ukázať druhým jeho lásku. Láskou môjho Syna a mojou láskou sa usilujem priviesť všetky blúdiace deti do môjho materinského náručia a ukázať im cestu viery. Deti moje, pomôžte mi v mojom materinskom zápase a modlite sa so mnou, aby hriešnici spoznali svoje hriechy a úprimne sa kajali. Modlite sa aj za tých, ktorých si môj Syn vyvolil a vo svojom mene posvätil. Ďakujem vám!

Poselství z Medžugorje, 2. prosince 2012 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti! Mateřskou láskou a mateřskou trpělivostí vás znovu vybízím, ať žijete podle mého Syna, ať šíříte Jeho mír a Jeho lásku, ať jako moji apoštolové přijmete Boží pravdu a prosíte Ducha Svatého, aby vás vedl. Potom budete moci věrně sloužit mému Synu a svým životem druhým ukázat Jeho lásku. Skrze lásku mého Syna i mojí se já jako matka snažím všechny zbloudilé děti přivést do své mateřské náruče a ukázat jim cestu víry. Děti moje, pomozte mi v mém mateřském boji a modlete se se mnou, ať hříšníci poznají své hříchy a upřímně se kají. Modlete se i za ty, které můj Syn vyvolil a ve jménu svém posvětil. Děkuji vám.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`