Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. February 2011

Apparizione a Mirjana, 2 febbraio 2011

Content of the article
  1. Apparition / Apparizione
  2. Momenti dopo l'apparizione

Momenti dopo l'apparizione

 


Medjugorje Message, February 2, 2011 - Apparitions to Mirjana

Dear children; You are gathering around me, you are seeking your way, you are seeking, you are seeking the truth but are forgeting what is the most important, you are forgeting to pray properly. Your lips pronounce countless words, but your spirit does not feel anything. Wandering in darkness, you even imagine God Himself according to yourselves, and not such as He really is in His love. Dear children, proper prayer comes from the depth of your heart, from your suffering, from your joy, from your seeking the forgiveness of sins. This is the way to come to know the right God and by that also yourselves, because you are created according to Him. Prayer will bring you to the fulfillment of my desire, of my mission here with you, to the unity in God's family. Thank you.
Our Lady blessed everyone present, thanked them and called us to pray for priests.

Messaggio di Medjugorje, 2 febbraio 2011 - Apparizione a Mirjana

Cari figli, vi radunate intorno a me, cercate la vostra strada, cercate, cercate la verità, ma dimenticate la cosa più importante: dimenticate di pregare correttamente. Le vostre labbra pronunciano parole senza numero, ma il vostro spirito non prova nulla. Vagando nelle tenebre, immaginate anche Dio stesso secondo il vostro modo di pensare e non quale è veramente nel Suo Amore. Cari figli, la vera preghiera proviene dalla profondità del vostro cuore, dalla vostra sofferenza, dalla vostra gioia, dalla vostra richiesta di perdono dei peccati. Questa è la via per la conoscenza del vero Dio e con ciò stesso anche di se stessi, perché siete creati a Sua immagine. La preghiera vi condurrà al compimento del mio desiderio, della mia missione qui con voi, l’unità nella famiglia di Dio. Vi ringrazio.

Poruka, 2. veljača 2011. - Poruka preko vidjelice Mirjane

Draga djeco! Okupljate se oko mene, tražite svoj put, tražite, tražite istinu, a zaboravljate najvažnije, zaboravljate ispravno moliti. Vaše usne bezbroj riječi izgovaraju, a vaš duh ne osjeća ništa. Lutajući u tami i samoga Boga zamišljate prema sebi, a ne onakvim kakav je zaista u svojoj ljubavi. Draga djeco, prava molitva dolazi iz dubine vašeg srca, iz vaše patnje, iz vaše radosti, iz vašeg traženja za oprost grijeha. To je put za upoznavanje pravoga Boga a samim tim i samoga sebe, jer po njemu si stvoren. Molitva će vas dovesti do ispunjenja moje želje, moga poslanja ovdje s vama, do jedinstva u Božjoj obitelji. Hvala vam.
Gospa je blagoslovila sve nazočne, zahvalila i pozvala na molitvu za svećenike."

Mensaje, 2 de febrero de 2011 - Aparición a Mirjana

Queridos hijos, os reunís en torno a mí, buscáis vuestro camino, buscáis, buscáis la verdad, pero olvidáis la cosa más importante: olvidáis orar correctamente. Vuestros labios pronuncian innumerables palabras, sin embargo vuestro espíritu no experimenta nada. Deambulando en las tinieblas, también imagináis a Dios mismo según vuestro modo de pensar y no como Él es en realidad en Su Amor. Queridos hijos, la verdadera oración proviene de la profundidad de vuestro corazón, de vuestro sufrimiento, de vuestro gozo, de vuestra petición por el perdón de los pecados. Este es el camino para el conocimiento del verdadero Dios y con ello mismo, también de vosotros mismos, porque habéis sido creados a Su imagen. La oración os conducirá a la realización de mi deseo, de mi misión aquí con vosotros: la unidad en la familia de Dios. ¡Gracias!

Mensagem, 2011.g. 2. fevereiro - Mensagem dada a vidente Mirjana

Queridos filhos, vocês estão se chegando ao redor de Mim, vocês estão procurando o seu caminho, vocês estão procurando, vocês estão procurando a verdade, mas estão esquecendo o que é mais importante, vocês estão esquecendo de rezar apropriadamente. Seus lábios pronunciam palavras sem fim, mas seu espírito não sente nada. Vagando na escuridão, vocês imaginam mesmo Deus de acordo com vocês próprios e não tal como ELE realmente é no Seu Amor. Queridos filhos, a oração apropriada vem do fundo do coração, de seu sofrimento, de sua alegria, de sua procura pelo perdão dos pecados. Este é a maneira para se chegar a conhecer o Deus Verdadeiro, e também a si próprios, porque vocês são criadas de acordo com ELE. A oração levará vocês ao cumprimento do Meu desejo, da Minha missão aqui com vocês, à unidade da família de Deus. Obrigada.

Botschaft, 2. Februar 2011 - Botschaft an die Seherin Mirjana

Liebe Kinder, ihr versammelt euch um mich, ihr sucht euren Weg, ihr sucht die Wahrheit - vergesst aber das Wichtigste: ihr vergesst, richtig zu beten. Eure Lippen sprechen unzählige Worte aus, euer Geist aber fühlt nichts. In der Dunkeheit umher irrend stellt ihr euch auch Gott nach euren Vorstellungen vor, und nicht so, wie ER wirklich in Seiner Liebe ist. Liebe Kinder, das wahre Gebet kommt aus der Tiefe eures Herzens, aus eurem Leiden, aus eurer Freude, aus eurer Suche nach der Vergebung der Sünden. Das ist der Weg, um den wahren Gott zu erkennen, und damit auch sich selbst. Denn nach Ihm bist du geschaffen. Das Gebet wird euch zur Erfüllung meines Wunsches führen, meiner Sendung hier mit euch: zur Einheit in der Familie Gottes. Danke!

Message, 2. février 2011 - L'apparition à Mirjana

Chers enfants; vous vous rassemblez autour de Moi, vous cherchez votre chemin, vous cherchez la vérité mais vous oubliez le plus important, vous oubliez de bien prier. Vos lèvres prononcent des mots sans fin, mais votre esprit ne ressent rien. Vous égarant dans l’obscurité, vous imaginez Dieu lui-même selon vous-mêmes et non comme Il est vraiment dans son Amour. Chers enfants, une vraie prière vient du fond de cœur, de votre souffrance, de votre joie, de votre demande de pardon pour vos péchés. C’est le moyen de connaître le vrai Dieu et ainsi vous-mêmes parce vous êtes créés à son image. La prière vous amènera à l’accomplissement de mon désir, de ma mission ici pour vous, l’unité dans la famille de Dieu. Je vous remercie.

Orędzie iz Medziugorje, 2. luty 2011r. - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci, zbieracie się wokół mnie, szukacie waszej drogi, szukacie, szukacie prawdy, ale zapominacie o rzeczy najważniejszej: zapominacie modlić się właściwie. Wasze wargi wymawiają niezliczone słowa ale wasz duch niczego nie doświadcza. Błąkając się w ciemnościach, wyobrażacie sobie również Boga samego według waszego sposobu myślenia a nie takiego jakim jest prawdziwie w swojej miłości. Drogie dzieci, prawdziwa modlitwa pochodzi z głębi waszego serca, z waszego cierpienia, z waszej radości, z waszej prośby o przebaczenie grzechów. To jest droga do poznania prawdziwego Boga, a tym samym również do poznania samych siebie, ponieważ zostaliście stworzeni na Jego obraz. Modlitwa doprowadzi was do wypełnienia mego pragnienia, mojej misji tutaj pośród was, jedności w Bożej rodzinie. Dziękuję wam.
Matka Boża pobłogosławiła obecnych i wezwała do modlitwy za kapłanów.

Posolstvo, Medžugorie, 2. február 2011 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

Drahé deti! Zhromažďujete sa okolo mňa, hľadáte svoju cestu, hľadáte, hľadáte pravdu, no zabúdate na to najdôležitejšie - zabúdate sa správne modliť. Vaše pery vyslovujú nespočetne veľa slov, no váš duch nič necíti. Blúdiac v tme i samotného Boha si predstavujete podľa seba, a nie takého, aký vo svojej láske skutočne je. Drahé deti, pravá modlitba vychádza z hĺbky vášho srdca, z vášho utrpenia, z vašej radosti, z vašej prosby o odpustenie hriechov. To je cesta spoznávania pravého Boha, a tým aj samého seba, pretože podľa neho ste stvorení. Modlitba vás privedie do naplnenia mojej túžby, môjho poslania tu s vami, jednoty v Božej rodine. Ďakujem vám.
Panna Mária požehnala prítomných, poďakovala a pozvala na modlitbu za kňazov.

Poselství z Medžugorje, 2. února 2011 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti! Shromaždujete se kolem mne, hledáte svoji cestu, hledáte, hledáte pravdu, a zapomínáte na to nejdůležitější, zapomínáte se správně modlit. Vaše ústa vyslovují bezpočet slov, a váš duch necítí nic. Bloudíc ve tmě si i samotného Boha představujete podle sebe, a ne takového, jaký opravdu je ve své lásce. Drahé děti, pravá modlitba vychází z hlouby vašeho srdce, z vašeho utrpení, z vaší radosti, z vašeho hledání odpuštění hříchu. To je cesta k poznávání pravého Boha a tím i sebe sama. Protože skrze něj jsi stvořen. Modlitba vás přivede ke splnění mého přání, mého poslání zde s vámi, k jednotě v Boží rodině. Děkuji vám.
Panna Maria požehnala všem přítomným, poděkovala a vyzvala k modlitbě za kněze.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`