Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. February 2013

Apparizione a Mirjana, 2 febbraio 2013

 


Medjugorje Message, February 2, 2013 - Apparitions to Mirjana

Dear children; Love is bringing me to you – the love which I desire to teach you also – real love; the love which my Son showed you when He died on the Cross out of love for you; the love which is always ready to forgive and to ask for forgiveness. How great is your love? My Motherly heart is sorrowful as it searches for love in your hearts. You are not ready to submit your will to God’s will out of love. You cannot help me to have those who have not come to know God’s love to come to know it, because you do not have real love. Consecrate your hearts to me and I will lead you. I will teach you to forgive, to love your enemies and to live according to my Son. Do not be afraid for yourselves. In afflictions my Son does not forget those who love. I will be beside you. I will implore the Heavenly Father for the light of eternal truth and love to illuminate you. Pray for your shepherds so that through your fasting and prayer they can lead you in love. Thank you.

Messaggio di Medjugorje, 2 febbraio 2013 - Apparizione a Mirjana

Cari figli, l'amore mi conduce a voi, l'amore che desidero insegnare anche a voi: il vero amore. L'amore che mio Figlio vi ha mostrato quando è morto sulla croce per amore verso di voi. L'amore che è sempre pronto a perdonare e a chiedere perdono. Quanto è grande il vostro amore? Il mio Cuore materno è triste mentre nei vostri cuori cerca l'amore. Non siete disposti a sottomettere per amore la vostra volontà alla volontà di Dio. Non potete aiutarmi a far sì che coloro che non hanno conosciuto l'amore di Dio lo conoscano, perché voi non avete il vero amore. Consacratemi i vostri cuori ed io vi guiderò. Vi insegnerò a perdonare, ad amare il nemico ed a vivere secondo mio Figlio. Non temete per voi stessi. Mio Figlio non dimentica nelle difficoltà coloro che amano. Sarò accanto a voi. Pregherò il Padre Celeste perché la luce dell'eterna verità e dell'amore vi illumini. Pregate per i vostri pastori perché, attraverso il vostro digiuno e la vostra preghiera, possano guidarvi nell'amore. Vi ringrazio.

Poruka, 2. veljača 2013. - Poruka preko vidjelice Mirjane

Draga djeco! Ljubav me dovodi vama, ljubav koju želim i vas naučiti – pravu ljubav; ljubav koju vam je moj Sin pokazao kada je umro na križu iz ljubavi prema vama; ljubav koja je uvijek spremna oprostiti i tražiti oprost. Kolika je vaša ljubav? Žalosno je moje majčinsko srce dok u vašim srcima traži ljubav. Niste spremni iz ljubavi podvrgnuti svoju volju Božjoj volji. Ne možete mi pomoći da oni koji nisu upoznali ljubav Božju je upoznaju, jer vi prave ljubavi nemate. Posvetite mi svoja srca i ja ću vas voditi. Naučit ću vas oprostiti, neprijatelja ljubiti i po mome Sinu živjeti. Ne bojte se za sebe. Moj Sin ne zaboravlja u nevoljama one koji ljube. Bit ću uz vas. Molit ću Nebeskog Oca da vas obasja svjetlo vječne istine i ljubavi. Molite za svoje pastire da kroz vaš post i molitvu mogu vas u ljubavi voditi. Hvala vam.

Mensaje, 2 de febrero de 2013 - Aparición a Mirjana

Queridos hijos, el amor me trae a vosotros, el amor que también os deseo enseñar a vosotros el amor verdadero. El amor que mi Hijo os ha mostrado, cuando murió en la cruz, desde el amor, por vosotros. El amor que siempre está dispuesto a perdonar y pedir perdón. ¿Cuán grande es el amor vuestro? Mi corazón materno está triste mientras está buscando el amor en vuestros corazones. No estáis dispuestos a someter, desde el amor, vuestra voluntad a la voluntad de Dios. No podéis ayudarme a que, aquellos que no han conocido el amor de Dios lo conozcan, porque vosotros no tenéis el verdadero amor. Consagradme vuestros corazones y yo os guiaré. Os enseñaré a perdonar, a amar al enemigo y a vivir según mi Hijo. No tengáis miedo por vosotros mismos. Mi Hijo no olvida, en las desgracias, a aquellos que aman. Yo estaré con vosotros. Oraré al Padre Celestial que os ilumine con la luz de la eterna verdad y del amor. Orad por vuestros pastores, para que, a través de vuestro ayuno y oración, puedan guiaros en el amor. ¡Os doy las gracias!

Mensagem, 2013.g. 2. fevereiro - Mensagem dada a vidente Mirjana

Queridos filhos; O AMOR está ME trazendo a vocês – o amor que EU desejo ensinar também a vocês – o amor real; o amor que MEU FILHO mostrou a vocês quando ELE morreu na cruz por amor a vocês; o amor que está sempre pronto a perdoar e a pedir perdão. Quão grande é o seu amor? MEU CORAÇÃO Maternal está triste quando ele procura por amor em seus corações. Vocês não estão prontos a submeter a sua vontade à Vontade de DEUS por amor. Vocês não podem ME ajudar a levar aqueles que não chegaram a conhecer o Amor de DEUS a conhecê-LO, porque vocês não tem amor real. Consagrem os seus corações a MIM e EU guiarei vocês. EU ensinarei vocês a perdoar, a amar seus inimigos, e a viver de acordo com o MEU FILHO. Não tenham medo de vocês mesmos. Nas aflições, MEU FILHO não esquece daqueles que amam. EU estarei ao seu lado. EU implorarei ao PAI CELESTIAL pela luz da eterna verdade e amor para iluminar vocês. Rezem pelos seus pastores para que através de sua oração e jejum, eles possam guiar vocês no amor. Obrigada.

Botschaft, 2. Februar 2013 - Botschaft an die Seherin Mirjana

Liebe Kinder! Die Liebe bringt mich zu euch, die Liebe, die ich auch euch lehren möchte - die wahre Liebe. Die Liebe, die euch mein Sohn gezeigt hat, als Er aus Liebe zu euch am Kreuz gestorben ist. Die Liebe, die immer bereit ist, zu vergeben und um Vergebung zu bitten. Wie groß ist eure Liebe? Betrübt ist mein mütterliches Herz, während es in euren Herzen die Liebe sucht. Ihr seid nicht bereit, aus Liebe euren Willen dem Willen Gottes zu unterziehen. Ihr könnt mir nicht helfen, dass jene, die die Liebe Gottes nicht kennengelernt haben, sie kennenlernen, denn ihr habt die wahre Liebe nicht. ¬Weiht mir ¬eure Herzen und ich werde euch führen. Ich werde euch lehren zu vergeben, den Feind zu lieben und nach meinem Sohn zu leben. Fürchtet euch nicht um euch. Mein Sohn vergisst in Bedrängnis jene nicht, die lieben. Ich werde bei euch sein. Ich bitte den himmlischen Vater, dass euch ¬das Licht der ewigen Wahrheit und der Liebe ¬erleuchte. Betet für eure Hirten, dass sie euch durch euer Fasten und Gebet in Liebe führen können. Ich danke euch.

Message, 2. février 2013 - L'apparition à Mirjana

Chers enfants ! L'amour me porte vers vous, l'amour que je désire vous enseigner à vous aussi - le véritable amour que mon Fils vous a montré lorsqu'il est mort sur la croix par amour pour vous - l'amour qui est toujours prêt à pardonner et à demander pardon. Quelle est la grandeur de votre amour ? Mon coeur maternel est triste lorsqu'il recherche l'amour dans vos coeurs. Vous n'êtes pas prêts à soumettre votre volonté à la volonté de Dieu par amour. Vous ne pouvez pas m'aider à faire en sorte que ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu le connaissent, parce que vous n'avez pas d'amour vrai. Consacrez-moi vos coeurs et je vous guiderai. Je vous enseignerai à pardonner, à aimer l'ennemi et à vivre selon mon Fils. N'ayez pas peur pour vous-mêmes ! Mon Fils n'oublie pas dans l'affliction ceux qui aiment. Je serai à vos côtés. Je prierai le Père Céleste pour que la lumière de l'éternelle vérité et de l'amour vous illumine. Priez pour vos bergers afin qu'à travers votre jeûne et votre prière, ils puissent vous guider dans l'amour. Je vous remercie!

Orędzie iz Medziugorje, 2. luty 2013r. - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci! Miłość mnie do was sprowadza, ta miłość, której i was pragnę nauczyć – miłość prawdziwa. Miłość, którą Syn mój wam objawił umierając na krzyżu z miłości do was. Miłość, która jest zawsze gotowa wybaczyć i prosić o wybaczenie. A jak wielka jest wasza miłość? Smutne jest moje matczyne serce szukające miłości w waszych sercach. Nie jesteście gotowi z miłości poddać swojej woli, woli Bożej. Nie możecie mi zatem pomóc , aby ci, którzy nie poznali Bożej miłości, poznali ją, bo w was samych nie ma prawdziwej miłości. Oddajcie mi swoje serca, a ja was poprowadzę. Nauczę was przebaczać, miłować nieprzyjaciół swoich i żyć podług mojego Syna. Nie bójcie się o siebie. Mój Syn nie zapomina w nieszczęściu o tych, których miłuje. Będę przy was. Będę prosić Ojca Niebieskiego, aby opromienił was światłem wiecznej prawdy i miłości. Módlcie się za swoich pasterzy, aby przez wasz post i modlitwę, mogli was prowadzić w miłości. Dziękuję wam.
Matka Boża pobłogosławiła obecnych i przyniesione dewocjonalia.

Posolstvo, Medžugorie, 2. február 2013 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

Drahé deti! Láska ma privádza k vám; láska, ktorej chcem naučiť aj vás – pravej láske. Láske, ktorú vám ukázal môj Syn, keď z lásky k vám zomrel na kríži. Láske, ktorá je vždy pripravená odpustiť a prosiť o odpustenie. Aká veľká je vaša láska? Moje materinské srdce je zarmútené, keď vo vašich srdciach hľadá lásku. Nie ste ochotní z lásky podriadiť svoju vôľu Božej vôli. Nemôžete mi pomôcť, aby spoznali Božiu lásku tí, ktorí ju nepoznajú, lebo vy nemáte pravú lásku. Zasväťte mi svoje srdcia a povediem vás. Naučím vás odpustiť, milovať nepriateľa a žiť tak, ako môj Syn. Nebojte sa o seba. Môj Syn nezabúda na tých, ktorí milujú, keď sú v núdzi. Budem pri vás. Budem prosiť Nebeského Otca, aby vás osvietilo svetlo večnej pravdy a lásky. Modlite sa za svojich pastierov, aby vás prostredníctvom vášho pôstu a modlitby mohli v láske viesť. Ďakujem vám.

Poselství z Medžugorje, 2. února 2013 - Zjevení Panny Marie pro Mirjanu Soldo

Drahé děti! Láska mne přivádí k vám, láska, které chci i vás naučit – pravé lásce; lásce, kterou vám můj Syn ukázal, když zemřel na kříži z lásky k vám; lásce, která je vždycky ochotná odpustit a žádat odpuštění. Jaká je vaše láska? Zarmoucené je moje mateřské srdce, když ve vašich srdcích hledá lásku. Nejste ochotní z lásky podřídit svoji vůli vůli Boží. Nemůžete mi pomoci, aby ti, kteří ještě nepoznali lásku Boží, ji poznali, protože vy nemáte pravou lásku. Zasvěťte mi svoje srdce a já vás budu vodit. Naučím vás odpouštět, nepřátele milovat a podle mého Syna žít. Nebojte se o sebe. Můj Syn nezapomíná v obtížích ty, kteří milují. Budu při vás. Budu prosit Nebeského Otce, aby vás ozářilo světlo věčné pravdy a lásky. Modlete se za svoje pastýře, aby skrze váš půst a modlitbu vás mohli v lásce vést. Děkuji vám.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`