Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. March 2011

Apparizione a Mirjana, 2 Marzo 2011

 


Medjugorje Message, March 2, 2011 - Apparitions to Mirjana

Dear children; My motherly heart suffers tremendously as I look at my children who persistently put what is human before what is of God; at my children who, despite everything that surrounds them and despite all the signs that are sent to them, think that they can walk without my Son. They cannot! They are walking to eternal perdition. That is why I am gathering you, who are ready to open your heart to me, you who are ready to be apostles of my love, to help me; so that by living God's love you may be an example to those who do not know it. May fasting and prayer give you strength in that and I bless you with motherly blessing in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Thank you.
Our Lady was very sad.

Messaggio di Medjugorje, 2 marzo 2011 - Apparizione a Mirjana

Cari figli, il mio Cuore materno soffre grandemente mentre guardo i miei figli che ostinatamente mettono ciò che è umano davanti a ciò che è Divino, i miei figli che, nonostante tutto ciò che li circonda e nonostante tutti i segni che vengono loro inviati, pensano di poter camminare senza mio Figlio. Non possono! Camminano verso la perdizione eterna. Perciò raduno voi che siete disposti ad aprirmi il vostro cuore, che siete disposti ad essere apostoli del mio amore, perché mi aiutiate, perché vivendo l’amore di Dio siate un esempio per coloro che non lo conoscono. Che il digiuno e la preghiera vi diano forza in questo ed io vi benedico con la benedizione materna nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Vi ringrazio.

Poruka, 2. ožujak 2011. - Poruka preko vidjelice Mirjane

Draga djeco, Moje majčinsko srce silno pati dok gledam svoju djecu koja uporno stavljaju ljudsko ispred Božjega, moju djecu koja, unatoč svemu što ih okružuje i unatoč svim znakovima što im se šalju, misle da mogu koračati bez moga Sina. Ne mogu! Koračaju ka vječnoj propasti. Zato okupljam vas koji ste spremni otvoriti mi svoje srce, koji ste spremni biti apostoli moje ljubavi da mi pomognete, da živeći Božju ljubav budete primjer onima koji je ne poznaju. U tome neka vam snagu dadnu post i molitva, a ja vas blagoslivljam majčinskim blagoslovom u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Hvala vam.

Mensaje, 2 de marzo de 2011 - Aparición a Mirjana

Queridos hijos, mi Corazón materno sufre inmensamente mientras observo a mis hijos que obstinadamente ponen lo que es humano por encima de lo que es Divino, a mis hijos que, no obstante todo lo que os circunda y a pesar de todos los signos que os son enviados, pensáis que podéis caminar sin Mi Hijo. ¡No podéis! Camináis hacia la perdición eterna. Por eso os reúno a vosotros que estáis dispuestos a abrirme vuestro corazón, que estáis dispuestos a ser apóstoles de mi amor, para que me ayudéis, para que viviendo el amor de Dios seáis un ejemplo para aquellos que no lo conocen. Que el ayuno y la oración os den fuerza en esto; y yo os bendigo con mi bendición materna en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias!

Mensagem, 2011.g. 2. março - Mensagem dada a vidente Mirjana

Queridos filhos ! Meu Coração Maternal sofre tremendamente quando olho para Meus filhos que persistentemente colocam aquilo que é humano antes do que é de DEUS, para meus filhos que, apesar de tudo o que os rodeia e apesar de todos os sinais que são enviados a eles, pensam que podem caminhar sem o MEU FILHO. Eles não podem ! Eles estão caminhando para a Perdição Eterna. É por isto que Eu estou reunindo vocês, que estão prontos a abrir os seus corações a Mim, a vocês que estão prontos a serem apóstolos do Meu Amor, a Me ajudarem; de modo que vivendo o Amor de DEUS vocês possam ser um exemplo para aqueles que não O conhecem. Possam o jejum e a oração dar a vocês força e Eu os abençôo com a Minha Benção Materna em Nome do PAI, e do FILHO e do ESPÍRITO SANTO. Obrigada.

Botschaft, 2. März 2011 - Botschaft an die Seherin Mirjana

Liebe Kinder! Mein mütterliches Herz leidet gewaltig solange ich meine Kinder anschaue, die hartnäckig das Menschliche vor das Göttliche setzen. Meine Kinder, die trotz allem, was sie umgibt, und trotz aller Zeichen, die ihnen gesandt werden, meinen, dass sie ohne meinen Sohn voran schreiten können. Sie können es nicht! Sie schreiten zum ewigen Verderben. Deshalb versammle ich euch, die ihr bereit seid, mir eure Herzen zu öffnen, die ihr bereit seid, Apostel meiner Liebe zu sein und damit ihr mir helft, indem ihr die Liebe Gottes lebt um jenen ein Beispiel zu sein, die sie nicht kennen. Mögen euch Fasten und Gebet darin die Kraft geben; ich aber segne euch mit mütterlichem Segen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich danke euch.

Message, 2. mars 2011 - L'apparition à Mirjana

Chers enfants, mon coeur maternel souffre fortement tandis que je regarde mes enfants qui, obstinément, placent ce qui est humain avant ce qui est divin ; mes enfants qui, malgré tout ce qui les entoure et malgré les signes qui leur sont envoyés, pensent qu'ils peuvent cheminer sans mon Fils. Ils ne le peuvent pas ! Ils cheminent vers la perdition éternelle. C'est pourquoi je vous rassemble, vous qui êtes prêts à m'ouvrir votre coeur, qui êtes prêts à être les apôtres de mon amour, afin de m'aider. Qu'en vivant l'amour de Dieu, vous soyez un exemple pour ceux qui ne le connaissent pas. Que la prière et le jeûne vous donnent la force pour cela ; et moi, je vous bénis de ma bénédiction maternelle, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Je vous remercie.
Notre Dame était vraiment triste.

Orędzie iz Medziugorje, 2. marzec 2011r. - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci! Moje matczyne serce cierpi niezmiernie kiedy patrzę na moje dzieci, które z uporem przedkładają to co ludzkie, ponad to co Boże, na moje dzieci , które mimo tego co ich otacza i mimo wszystkich znaków, które są im słane, myślą, że mogą kroczyć bez mojego Syna. Nie mogą! Kroczą ku wiecznej zagładzie. Dlatego gromadzę was, którzy gotowi jesteście otworzyć mi swoje serce, którzy gotowi jesteście być apostołami mojej miłości, byście mi pomogli, a żyjąc Bożą miłością, byli przykładem dla tych, którzy jej nie znają. Niech was w tym umacnia post i modlitwa, a ja błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dziękuję wam.
Mirjana powiedziała, że Matka Boża była bardzo smutna.

Posolstvo, Medžugorie, 2. marec 2011 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

Drahé deti! Moje materinské srdce veľmi trpí, keď sa pozerám na svoje deti, ktoré neúnavne uprednostňujú ľudské pred Božím; moje deti, ktoré napriek všetkému, čo ich obklopuje a napriek všetkým znakom, ktoré sa im zosielajú, si myslia, že môžu kráčať bez môjho Syna. Nemôžu! Kráčajú k večnej záhube. Preto zhromažďujem vás, ktorí ste pripravení otvoriť mi svoje srdce, ktorí ste pripravení byť apoštolmi mojej lásky, aby ste mi pomohli tým, že, žijúc Božiu lásku, budete príkladom pre tých, ktorí ju nepoznajú. V tom nech vám dá silu pôst a modlitba. Ja vás žehnám materinským požehnaním v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Ďakujem vám.
Panna Mária bola veľmi smutná.

Poselství z Medžugorje, 2. března 2011 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti, Moje mateřské srdce velmi trpí, když vidím svoje děti, jak úporně kladou lidské před Boží, moje děti, které přesto všechno co je obklopuje a přes všechna znamení, která jsou jim posílána, myslí, že mohou chodit bez mého Syna. Nemohou! Jdou do věčné zkázy. Proto shromažďuji vás, kteří jste ochotní mi otevřít své srdce, kteří jste ochotní být apoštoly mé lásky, abyste mi pomohli, abyste žijíc Boží lásku byli příkladem těm, kteří ji neznají. V tom ať vám dají sílu půst a modlitba, a já vám žehnám mateřským požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Děkuji vám.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`