Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. May 2012

Apparizione a Mirjana, 2 Maggio 2012

 


Medjugorje Message, May 2, 2012 - Apparitions to Mirjana

Dear children! With motherly love I implore you to give me your hands, permit me to lead you. I, as a mother, desire to save you from restlessness, despair and eternal exile. My Son, by His death on the Cross, showed how much He loves you; He sacrificed Himself for your sake and the sake of your sins. Do not keep rejecting His sacrifice and do not keep renewing His sufferings with your sins. Do not keep shutting the doors of Heaven to yourselves. My children, do not waste time. Nothing is more important than unity in my Son. I will help you because the Heavenly Father is sending me so that, together, we can show the way of grace and salvation to all those who do not know Him. Do not be hard hearted. Have confidence in me and adore my Son. My children, you can not be without the shepherds. May they be in your prayers every day. Thank you.

Messaggio di Medjugorje, 2 maggio 2012 - Apparizione a Mirjana

Cari figli, con amore materno io vi prego: datemi le vostre mani, permettete che io vi guidi. Io, come Madre, desidero salvarvi dall’inquietudine, dalla disperazione e dall’esilio eterno. Mio Figlio, con la sua morte in croce, ha mostrato quanto vi ama, ha sacrificato se stesso per voi e per i vostri peccati. Non rifiutate il suo sacrificio e non rinnovate le sue sofferenze con i vostri peccati. Non chiudete a voi stessi la porta del Paradiso. Figli miei, non perdete tempo. Niente è più importante dell’unità in mio Figlio. Io vi aiuterò, perché il Padre Celeste mi manda affinché insieme possiamo mostrare la via della grazia e della salvezza a tutti coloro che non Lo conoscono. Non siate duri di cuore. Confidate in me ed adorate mio Figlio. Figli miei, non potete andare avanti senza pastori. Che ogni giorno siano nelle vostre preghiere. Vi ringrazio.

Poruka, 2. svibanj 2012. - Poruka preko vidjelice Mirjane

Draga djeco, U ljubavi majčinskoj, Ja vas molim, dajte mi svoje ruke, dozvolite mi da vas Ja vodim. Ja vas želim kao Majka spasiti od nemira, očaja i vječnog progonstva. Moj Sin je svojom smrću na križu pokazao koliko vas voli, žrtvovao se radi vas i vaših grijeha. Ne odbijajte Njegovu žrtvu, ne ponavljajte Njegove patnje vašim grijesima, NE ZATVARAJTE SEBI VRATA RAJA. Djeco moja, nemojte gubiti vrijeme, ništa nije važnije od jedinstva u mome Sinu. Ja ću vam pomoći jer me Nebeski Otac šalje da možemo zajedno pokazati put milosti i spasenja svima onima koji Ga ne poznaju. Ne budite srca tvrda, pouzdajte se u Mene i klanjajte se Mome Sinu. Djeco moja, ne možete bez pastira, neka svaki dan budu u vašim molitvama.Hvala vam.

Mensaje, 2 de mayo de 2012 - Aparición a Mirjana

Queridos hijos, con amor materno yo os pido: entregadme vuestras manos, permitid que yo os guie. Yo, como Madre, deseo salvaros de la inquietud, de la desesperación y del exilio eterno. Mi Hijo, con su muerte en la cruz, ha demostrado cuanto os ama, se ha sacrificado a sí mismo por vosotros y por vuestros pecados. No rechacéis su sacrificio y no renovéis sus sufrimientos con vuestros pecados. No os cerréis a vosotros mismos la puerta del Paraíso. Hijos míos, no perdáis tiempo. Nada es más importante que la unidad en mi Hijo. Yo os ayudaré, porque el Padre Celestial me envía, para que juntos podamos mostrar el camino de la gracia y de la salvación a cuantos no Lo conocen. No seáis duros de corazón. Confiad en mí y adorad a mi Hijo. Hijos míos, no podéis estar sin pastores, que cada día estén en vuestras oraciones. ¡Os doy las gracias!

Mensagem, 2012.g. 2. maio - Mensagem dada a vidente Mirjana

Queridos filhos! Com amor maternal, EU imploro a vocês para ME dar as suas mãos, permitam-ME guiá-los. EU, como uma mão, desejo salvá-los do desespero, do desassossego e do exílio eterno. MEU FILHO, pela SUA Morte na Cruz, mostrou como ELE ama vocês; ELE sacrificou-SE por sua causa e por causa dos seus pecados. Não continuem rejeitando o SEU Sacrifício, renovando os SEUS sofrimentos com os seus pecados. Não continuem fechando as portas do CÉU a vocês mesmos. Meus filhos, não percam tempo. Nada é mais importante que a unidade em MEU FILHO. EU ajudarei vocês porque o PAI ETERNO está ME enviando para isto, juntos, nós podemos mostrar o caminho da graça e da salvação para todos aqueles que não O conhecem. Não sejam duros de coração. Tenham confiança em MIM e adorem o MEU FILHO. Meus filhos, vocês não podem estar sem seus pastores. Que eles possam estar suas orações todo dia. Obrigada.

Botschaft, 2. Mai 2012 - Botschaft an die Seherin Mirjana

Liebe Kinder! In mütterlicher Liebe bitte ich euch, gebt mir eure Hände, erlaubt mir, dass ich euch führe. Ich, als Mutter, möchte euch vor Unfrieden, Verzweiflung und ewiger Verbannung retten. Mein Sohn hat mit Seinem Tod am Kreuz gezeigt, wie sehr Er euch liebt, Er hat sich wegen euch und euren Sünden geopfert. Lehnt Sein Opfer nicht ab und erneuert Seine Leiden nicht mit euren Sünden. Verschließt euch nicht die Tür des Paradieses. Meine Kinder, verliert keine Zeit. Nichts ist wichtiger als die Einheit in meinem Sohn. Ich werde euch helfen, denn der himmlische Vater sendet mich, damit wir gemeinsam den Weg der Gnade und des Heils all jenen zeigen können, die Ihn nicht kennen. Seid nicht hartherzig. Vertraut auf mich und betet meinen Sohn an. Meine Kinder, ihr könnt nichts ohne die Hirten. Mögen sie jeden Tag in euren Gebeten sein. Ich danke euch.

Message, 2. mai 2012

Chers enfants ! Par amour maternel, je vous en prie, donnez-moi vos mains, permettez-moi de vous conduire. Moi, en tant que Mère, je veux vous sauver du manque de paix, du désespoir et de l’exil éternel. Mon Fils, par sa mort sur la croix, vous a montré combien il vous aime. Il s’est sacrifié pour vous, à cause de vos péchés. Ne rejetez pas son sacrifice et ne renouvelez pas ses souffrances par vos péchés ! Ne vous fermez pas la porte du paradis ! Mes enfants, ne perdez pas de temps ! Rien n’est plus important que l’unité en mon Fils. Je vais vous aider, car le Père Céleste m’envoie afin que nous puissions montrer ensemble le chemin de la grâce et du salut à tous ceux qui ne Le connaissent pas. Ne soyez pas durs de cœur ! Ayez confiance en moi, et adorez mon Fils. Mes enfants, vous ne pouvez pas sans pasteurs. Qu’ils soient dans vos prières chaque jour ! Je vous remercie.

Orędzie iz Medziugorje, 2. maj 2012r. - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci! W matczynej miłości proszę was: podajcie mi swoje ręce, pozwólcie mi, bym was prowadziła. Ja, jako Matka, pragnę ocalić was od niepokoju, rozpaczy i wiecznego wygnania. Mój Syn przez swoją śmierć na krzyżu pokazał, jak bardzo was kocha, ofiarował się z powodu was i waszych grzechów. Nie odrzucajcie Jego ofiary i nie odnawiajcie Jego cierpień swoimi grzechami. Nie zamykajcie sobie bram raju. Moje dzieci, nie traćcie czasu. Nic nie jest ważniejsze od jedności w moim Synu. Pomogę wam, ponieważ Ojciec Niebieski posyła mnie, byśmy mogli razem pokazać drogę łaski i zbawienia wszystkim tym, którzy Go nie znają. Nie bądźcie twardych serc. Zaufajcie mi i adorujcie mojego Syna. Dzieci moje, nie możecie bez pasterzy. Niech każdego dnia będą w waszych modlitwach. Dziękuję wam.

Posolstvo, Medžugorie, 2. máj 2012 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

Drahé deti! Materinskou láskou vás prosím, dajte mi svoje ruky. Dovoľte mi, aby som vás viedla. Ako matka vás chcem zachrániť od nepokoja, zúfalstva a večného vyhnanstva. Môj Syn svojou smrťou na kríži ukázal, ako veľmi vás miluje. Obetoval sa kvôli vám a vašim hriechom. Neodmietajte jeho obetu a neobnovujte svojimi hriechmi jeho utrpenia. Nezatvárajte si bránu raja. Deti moje, nestrácajte čas. Nič nie je dôležitejšie ako jednota v mojom Synovi. Ja vám pomôžem, pretože nebeský Otec ma posiela, aby sme spolu mohli ukázať cestu milosti a spásy všetkým, ktorí ho nepoznajú. Nezatvrdzujte svoje srdcia. Spoľahnite sa na mňa a klaňajte sa môjmu Synovi. Deti moje, nemôžete bez pastierov. Nech sú každý deň vo vašich modlitbách. Ďakujem vám.

Poselství z Medžugorje, 2. května 2012 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti! S mateřskou láskou vás já prosím, dejte mi svoje ruce, nechte mne, abych já vás vedla. Já jako matka vás chci zachránit od nepokoje, zoufalství a věčného vyhnanství. Můj Syn svojí smrtí na kříži ukázal jak velmi vás miluje, obětoval se kvůli vám a vašim hříchům. Neodmítejte Jeho oběť a neobnovujte Jeho utrpení svými hříchy. Nezavírejte si bránu ráje. Děti moje, neztrácejte čas. Nic není důležitější než jednota v mém Synu. Já vám pomohu, neboť mne nebeský Otec posílá, abychom mohli společně ukázat cestu milosti a spásy všem těm, kteří Ho neznají. Nebuďte tvrdého srdce. Bůvěřujte ve mně a klanějte se mému Synu. Děti moje, nemůžete být bez pastýřů. Ať každý den jsou ve vašich modlitbách. Děkuji vám!
 

For God to live in your hearts, you must love.

`