Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. October 2012

Apparizione a Mirjana, 2 ottobre 2012

 


Medjugorje Message, October 2, 2012 - Apparitions to Mirjana

Dear children, I am calling you and am coming among you because I need you. I need apostles with a pure heart. I am praying, and you should also pray, that the Holy Spirit may enable and lead you, that He may illuminate you and fill you with love and humility. Pray that He may fill you with grace and mercy. Only then will you understand me, my children. Only then will you understand my pain because of those who have not come to know the love of God. Then you will be able to help me. You will be my light-bearers of God’s love. You will illuminate the way for those who have been given eyes but do not want to see. I desire for all of my children to see my Son. I desire for all of my children to experience His Kingdom. Again I call you and implore you to pray for those whom my Son has called. Thank you.

Messaggio di Medjugorje, 2 ottobre 2012 - Apparizione a Mirjana

Cari figli, vi chiamo e vengo in mezzo a voi perché ho bisogno di voi. Ho bisogno di apostoli dal cuore puro. Prego, ma pregate anche voi, che lo Spirito Santo vi renda capaci e vi guidi, che vi illumini e vi riempia di amore e di umiltà. Pregate che vi riempia di grazia e di misericordia. Solo allora mi capirete, figli miei. Solo allora capirete il mio dolore per coloro che non hanno conosciuto l’Amore di Dio. Allora potrete aiutarmi. Sarete i miei portatori della luce dell’Amore di Dio. Illuminerete la via a coloro a cui gli occhi sono donati, ma non vogliono vedere. Io desidero che tutti i miei figli vedano mio Figlio. Io desidero che tutti i miei figli vivano il Suo Regno. Vi invito nuovamente e vi prego di pregare per coloro che mio Figlio ha chiamato. Vi ringrazio.

Poruka, 2. listopad 2012. - Poruka preko vidjelice Mirjane

Draga djeco! Pozivam vas i dolazim među vas jer vas trebam. Trebam apostole čista srca. Molim se, a molite i vi da vas Duh Sveti osposobi i vodi, da vas prosvijetli i ispuni ljubavlju i poniznošću. Molite se da vas ispuni milošću i milosrđem. Tek ćete me onda razumjeti, djeco moja. Tek ćete onda razumjeti moju bol zbog onih koji nisu upoznali ljubav Božju. Tad ćete mi moći pomoći. Bit ćete moje svjetlonoše ljubavi Božje. Osvjetljavat ćete put onima kojima su darovane oči ali ne žele vidjeti. Ja želim da sva moja djeca vide moga Sina. Ja želim da sva moja djeca dožive kraljevstvo Njegovo. Ponovno vas pozivam i molim da se molite za one koje je moj Sin pozvao. Hvala Vam.

Mensaje, 2 de octubre de 2012 - Aparición a Mirjana

Queridos hijos, os llamo y vengo entre vosotros porque os necesito. Necesito apóstoles con un corazón puro. Oro, y orad también vosotros, para que el Espíritu Santo os capacite y os guíe, os ilumine y os llene de amor y de humildad. Orad para que os llene de gracia y de misericordia. Solo entonces me comprenderéis, hijos míos. Solo entonces comprenderéis mi dolor por aquellos que no han conocido el amor de Dios. Entonces podréis ayudarme. Seréis mis portadores de la luz del amor de Dios. Iluminaréis el camino a quienes les han sido concedidos los ojos, pero no quieren ver. Yo deseo que todos mis hijos vean a Mi Hijo. Yo deseo que todos mis hijos experimenten Su Reino. Os invito nuevamente y os suplico: orad por aquellos que Mi Hijo ha llamado. ¡Os doy las gracias!

Mensagem, 2012.g. 2. outubro - Mensagem dada a vidente Mirjana

Queridos filhos; Eu estou chamando vocês e Eu estou vindo entre vocês porque Eu preciso de vocês. Eu preciso de Apóstolos com o coração puro. Eu estou rezando, e vocês também devem rezar, para que o Espírito Santo possa capacitá-los e guia-los, para que Ele possa iluminar vocês e preencher vocês com amor e humildade. Rezem para que Ele possa preencher vocês com graça e misericórdia. Somente então vocês Me compreenderão, Meus filhos. Somente então vocês entenderão a Minha dor por todos aqueles que não chegaram a conhecer o Amor de Deus. Então vocês serão capazes de Me ajudar. Vocês serão os Meus portadores da Luz do Amor de Deus. Vocês irão iluminar o caminho para todos aqueles para quem foram dados olhos, mas não querem ver. Eu desejo para todos os Meus filhos que vejam o Meu Filho. Eu desejo para todos os Meus filhos que experimentem o Seu Reino. Novamente Eu chamo vocês e imploro a vocês que rezem por todos aqueles que o Meu Filho chamou. Obrigada.

Botschaft, 2. Oktober 2012 - Botschaft an die Seherin Mirjana

Liebe Kinder! Ich rufe euch und komme unter euch, weil ich euch brauche. Ich brauche Apostel reinen Herzens. Ich bete, aber betet auch ihr, dass euch der Heilige Geist befähigt und führt, dass Er euch erleuchtet und mit Liebe und Demut erfüllt. Betet, dass Er euch mit Gnade und Barmherzigkeit erfüllt. Erst dann werdet ihr mich verstehen, meine Kinder. Erst dann werdet ihr meinen Schmerz wegen jener verstehen, die die Liebe Gottes nicht kennen gelernt haben. Dann werdet ihr mir helfen können. Ihr werdet meine Lichtträger der Liebe Gottes sein. Ihr werdet jenen den Weg beleuchten, denen Augen geschenkt wurden, die aber nicht sehen wollen. Ich wünsche, dass alle meine Kinder meinen Sohn sehen. Ich wünsche, dass alle meine Kinder Sein Königreich erleben. Von neuem rufe ich euch auf und bitte, dass ihr für jene betet, die mein Sohn gerufen hat. Ich danke euch.

Message, 2. octobre 2012

Chers enfants, je vous appelle et je viens parmi vous car j'ai besoin de vous. J'ai besoin d'apôtres au coeur pur. Je prie, mais priez vous aussi afin que le Saint Esprit vous rende capables et vous guide, qu'il vous illumine et vous remplisse d'amour et d'humilité. Priez pour qu'il vous remplisse de grâce et de miséricorde. Alors seulement me comprendrez-vous, mes enfants. Alors seulement comprendrez-vous ma douleur pour ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. Alors vous pourrez m'aider. Vous serez pour moi porteurs de la lumière de l'amour de Dieu. Vous éclairerez le chemin de ceux à qui des yeux ont été donnés mais qui ne veulent pas voir. Je désire que tous mes enfants voient mon Fils. Je désire que tous mes enfants vivent son Royaume. Je vous appelle à nouveau et je vous supplie de prier pour ceux que mon Fils a appelés. Je vous remercie.

Orędzie iz Medziugorje, 2. październik 2012r. - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci, wzywam was i przychodzę do was, ponieważ was potrzebuję. Potrzebuję apostołów o czystych sercach. Modlę się, ale i wy módlcie się , aby Duch Święty was uzdolnił i prowadził, aby was oświecił i napełnił miłością i pokorą. Módlcie się, aby was napełnił łaską i miłosierdziem. Dopiero wtedy mnie zrozumiecie drogie dzieci. Dopiero wtedy pojmiecie mój ból z powodu tych, którzy nie poznali miłości Bożej. Dopiero wtedy będziecie mogli mi pomóc. Będziecie nieść moje światło waszej Miłości Bożej. Będziecie oświecać drogę tym, którym podarowano oczy, ale oni nie chcą nimi widzieć. Ja pragnę, aby wszystkie moje dzieci widziały mojego Syna. Ja pragnę, aby wszystkie moje dzieci przeżywały Jego Królestwo. Dziękuję wam. Ponownie wzywam was i proszę o modlitwę za tych, których Syn mój powołał, za kapłanów.
Matka Boża pobłogosławiła obecnych i przyniesione dewocjonalia.

Posolstvo, Medžugorie, 2. október 2012 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

Drahé deti! Pozývam vás a prichádzam medzi vás, pretože vás potrebujem. Potrebujem apoštolov čistého srdca. Modlím sa a proste aj vy, aby vás Duch Svätý uschopnil a viedol, aby vás osvietil a naplnil láskou a pokorou. Modlite sa, aby vás naplnil milosťou a milosrdenstvom. Deti moje, až potom mi budete rozumieť. Až potom pochopíte moju bolesť kvôli tým, ktorí nespoznali Božiu lásku. Potom mi budete môcť pomáhať. Budete mojimi nositeľmi svetla Božej lásky. Budete osvecovať cestu tým, ktorým sú darované oči, ale nechcú vidieť. Chcem, aby všetky moje deti videli môjho Syna. Chcem, aby všetky moje deti zažili jeho kráľovstvo. Znovu vás pozývam a prosím, aby ste sa modlili za tých, ktorých povolal môj Syn (kňazov). Ďakujem vám.

Poselství z Medžugorje, 2. října 2012 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti. Volám vás a přicházím mezi vás, protože vás potřebuji. Potřebuji apoštoly čistého srdce. Modlím se, a modlete se i vy, aby vás Duch Svatý uschopnil a vedl, aby vás osvítil a naplnil láskou a pokorou. Modlete se, aby vás naplnil milostí a milosrdenstvím. Teprve potom mi budete rozumět, děti moje. Teprve tehdy budete rozumět mojí bolesti kvůli těm, kteří ještě nepoznali lásku Boží. Tehdy mi budete moci pomoci. Budete mými světlonoši lásky Boží. Budete osvětlovat cestu těm, kterým jsou darovány oči, ale nechtějí vidět. Já si přeji, aby všechny moje děti viděly mého Syna. Já si přeji, aby všechny moje děti zažily jeho království. Znovu vás vyzývám a prosím, abyste se modlili za ty, které můj Syn pozval. Děkuji vám.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`