Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. September 2012

Apparizione a Mirjana, 2 Settembre 2012

 


Medjugorje Message, September 2, 2012 - Apparitions to Mirjana

Dear children, as my eyes are looking at you, my soul is seeking those souls with whom it desires to be one – the souls who have understood the importance of prayer for those of my children who have not come to know the love of the Heavenly Father. I am calling you because I need you. Accept the mission and do not be afraid, I will strengthen you. I will fill you with my graces. With my love I will protect you from the evil spirit. I will be with you. With my presence I will console you in difficult moments. Thank you for your open hearts. Pray for priests. Pray that the unity between my Son and them may be all the stronger, that they may be one. Thank you.

Messaggio di Medjugorje, 2 settembre 2012 - Apparizione a Mirjana

Cari figli, mentre i miei occhi vi guardano, la mia anima cerca anime con le quali vuole essere una cosa sola, anime che abbiano compreso l’importanza della preghiera per quei miei figli che non hanno conosciuto l’Amore del Padre Celeste. Vi chiamo perché ho bisogno di voi. Accettate la missione e non temete: vi renderò forti. Vi riempirò delle mie grazie. Col mio amore vi proteggerò dallo spirito del male. Sarò con voi. Con la mia presenza vi consolerò nei momenti difficili. Vi ringrazio per i cuori aperti. Pregate per i sacerdoti. Pregate perché l’unione tra mio Figlio e loro sia più forte possibile, affinché siano una cosa sola. Vi ringrazio.

Poruka, 2. rujan 2012. - Poruka preko vidjelice Mirjane

Draga djeco! Dok vas moje oči gledaju, moja duša traži duše s kojima želi biti jedno – duše koje su shvatile važnost molitve za onu moju djecu koja nisu upoznala ljubav Nebeskog Oca. Zovem vas jer vas trebam. Prihvatite misiju i ne bojte se, osnažit ću vas. Ispunit ću vas svojim milostima. Svojom ljubavlju ću vas zaštititi od zla duha. Bit ću s vama. Svojom nazočnošću ću vas tješiti u teškim trenutcima. Hvala vam na otvorenim srcima. Molite za svećenike. Molite da jedinstvo između moga Sina i njih jbude što čvršće, da budu jedno. Hvala vam.

Mensaje, 2 de septiembre de 2012 - Aparición a Mirjana

Queridos hijos, mientras mis ojos os miran, mi alma busca almas con las cuales desea ser una sola cosa, almas que hayan comprendido la importancia de la oración por aquellos hijos míos que no han conocido el Amor del Padre Celestial. Os llamo porque tengo necesidad de vosotros. Aceptad la misión y no temáis: os haré fuertes. Os llenaré de mis gracias. Con mi amor os protegeré del espíritu del mal. Estaré con vosotros. Con mi presencia os consolaré en los momentos difíciles. Os gradezco por vuestros corazones abiertos. ¡Orad por los sacerdotes! Orad para que la unión entre Mi Hijo y ellos sea lo más fuerte posible, para que sean una sola cosa. ¡Os doy las gracias!

Mensagem, 2012.g. 2. setembro - Mensagem dada a vidente Mirjana

Queridos filhos, como os Meus olhos estão olhando para vocês, Minha alma está buscando essas almas com quem desejam ser um – as almas que tem entendido a importância da oração para aqueles Meus filhos que não vieram a conhecer o amor do Pai Celestial. Eu estou chamando vocês porque Eu preciso de vocês. Aceitem a missão e não tenham medo, Eu irei fortalecer vocês. Eu irei preencher vocês com as Minhas graças. Como o Meu amor Eu irei proteger vocês do espírito maligno. Eu estarei com vocês. Com a Minha presença Eu consolarei vocês nos momentos difíceis. Obrigada por vocês abrirem os seus corações. Rezem pelos sacerdotes. Rezem para que a unidade entre o Meu Filho e eles sejam todos fortes, que eles possam ser um. Obrigada.

Botschaft, 2. September 2012 - Botschaft an die Seherin Mirjana

Liebe Kinder, während meine Augen euch schauen, sucht meine Seele Seelen, mit denen sie eins sein möchte – Seelen, die die Wichtigkeit des Gebetes begriffen haben. Für jene meiner Kinder, die die Liebe des Himmlischen Vaters nicht kennen gelernt haben. Ich rufe euch, weil ich euch brauche. Nehmt die Mission an und fürchtet euch nicht, ich werde euch stärken. Ich werde euch mit meinen Gnaden erfüllen. Mit meiner Liebe werde ich euch vor dem bösen Geist beschützen. Ich werde bei euch sein. Mit meiner Anwesenheit werde ich euch in schwierigen Momenten trösten. Ich danke euch für die offenen Herzen. Betet für die Priester. Betet, dass die Einheit zwischen meinem Sohn und ihnen so fest wie möglich sein möge, damit sie eins werden. Ich danke euch!

Orędzie iz Medziugorje, 2. wrzesień 2012r. - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci, kiedy tak patrzę na was, moja dusza szuka dusz, z którymi pragnie być jedno. Dusz, które pojęły jak ważna jest modlitwa za te moje dzieci, które nie poznały miłości Ojca Niebieskiego. Wzywam was, bo was potrzebuję. Zaakceptujcie misję i nie lękajcie się. Ja was umocnię. Napełnię was moimi łaskami, moją miłością obronię was przed złym duchem. W trudnych chwilach będę was pocieszać moją obecnością. Dziękuję wam za wasze otwarte serca. Módlcie się za kapłanów. Módlcie się o jedność pomiędzy moim Synem i nimi, aby była jak najmocniejsza, aby stanowili jedno. Dziękuję wam.
Matka Boża pobłogosławiła obecnych i przyniesione dewocjonalia. Mirjana powiedziała, że Matka Boża mówiła o sprawach, z którymi nie może jeszcze się z nami podzielić.

Posolstvo, Medžugorie, 2. september 2012 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

Drahé deti! Kým na vás hľadia moje oči, moja duša hľadá duše, s ktorými chce byť jedno – duše, ktoré pochopili dôležitosť modlitby za tie moje deti, ktoré nespoznali lásku Nebeského Otca. Volám vás, pretože vás potrebujem. Prijmite poslanie a nebojte sa, posilním vás. Naplním vás svojimi milosťami. Svojou láskou vás ochránim od zlého ducha. Budem s vami. Svojou prítomnosťou vás budem potešovať v ťažkých chvíľach. Ďakujem za vaše otvorené srdcia. Modlite sa za kňazov. Proste, aby jednota medzi mojím Synom a nimi bola stále pevnejšia, aby boli jedno. Ďakujem vám.

Poselství z Medžugorje, 2. září 2012 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti. Zatímco se na vás moje oči dívají, moje duše hledá duše se kterými chce být jedno – duše, které pochopily důležitost modlitby za ty moje děti, které nepoznaly lásku Nebeského Otce. Volám vás, protože vás potřebuji. Přijměte misi a nebojte se, posílím vás. Naplním vás svými milostmi. Svojí láskou vás ochráním od ducha zla. Budu s vámi. Svojí přítomností vás budu těšit v těžkých chvílích. Děkuji vám za otevřená srdce. Modlete se za kněze. Modlete se, aby jednota mezi mým Synem a jimi byla co nejpevnější, aby byli jedno. Děkuji vám.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`