Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. February 2012

Apparizione a Mirjana, 2 febbraio 2012

 


Medjugorje Message, February 2, 2012 - Apparitions to Mirjana

Dear children; I am with you for so much time and already for so long I have been pointing you to God’s presence and his infinite love, which I desire for all of you to come to know. And you, my children? You continue to be deaf and blind as you look at the world around you and do not want to see where it is going without my Son. You are renouncing him – and he is the source of all graces. You listen to me while I am speaking to you, but your hearts are closed and you are not hearing me. You are not praying to the Holy Spirit to illuminate you. My children, pride has come to rule. I am pointing out humility to you. My children, remember that only a humble soul shines with purity and beauty because it has come to know the love of God. Only a humble soul becomes Heaven, because my Son is in it. Thank you. Again I implore you to pray for those whom my Son has chosen – those are your shepherds.

Messaggio di Medjugorje, 2 febbraio 2012 - Apparizione a Mirjana

Cari figli, da così tanto tempo io sono con voi e già da così tanto tempo vi sto mostrando la presenza di Dio ed il suo sconfinato amore, che desidero tutti voi conosciate. Ma voi, figli miei? Voi siete ancora sordi e ciechi; mentre guardate il mondo attorno a voi non volete vedere dove sta andando senza mio Figlio. State rinunciando a Lui, ma Egli è la fonte di tutte le grazie. Mi ascoltate mentre vi parlo, ma i vostri cuori sono chiusi e non mi sentite. Non state pregando lo Spirito Santo affinché vi illumini. Figli miei, la superbia sta regnando. Io vi indico l’umiltà. Figli miei, ricordate: solo un’anima umile brilla di purezza e di bellezza, perché ha conosciuto l’amore di Dio. Solo un’anima umile diviene un paradiso, perché in essa c’è mio Figlio. Vi ringrazio. Di nuovo vi prego: pregate per coloro che mio Figlio ha scelto, cioè i vostri pastori.

Poruka, 2. veljača 2012. - Poruka preko vidjelice Mirjane

Draga djeco! Ja sam s vama toliko vremena i već toliko vremena vam ukazujem na Božju prisutnost i na Njegovu bezgraničnu ljubav koju želim da svi upoznate. A vi djeco moja? Vi ste i dalje gluhi i slijepi dok gledate svijet oko sebe i ne želite vidjeti kuda ide bez moga Sina. Odričete ga se,a On je izvor svih milosti. Mene slušate dok vam govorim ali su vam srca zatvorena i ne čujete me. Ne molite Duha Svetoga da vas obasja. Djeco moja, oholost je zavladala. Ja vam ukazujem na poniznost. Djeco moja zapamtite samo ponizna duša sja čistoćom i ljepotom, jer je upoznala ljubav Božju. Samo ponizna duša postaje rajom jer u njoj je moj Sin. Hvala vam! …Opet vas molim, molite za one koje je moj Sin izabrao, to su vaši pastiri.

Mensagem, 2012.g. 2. fevereiro - Mensagem dada a vidente Mirjana

Queridos filhos; Eu estou com vocês por tanto tempo e já há muito tempo Eu tenho indicado a presença de Deus e Seu Infinito Amor a vocês. Que Eu desejo que todos vocês venham a conhecer. E vocês, Meus filhos? Vocês continuam surdos e cegos quando vocês olham o mundo ao seu redor e não querem ver onde ele está indo sem o Meu Filho. Vocês estão renunciando a Ele – e Ele é a fonte de todas as graças. Vocês Me escutam enquanto Eu estou falando para vocês, mas seus corações estão fechados e vocês não estão Me ouvindo. Vocês não estão rezando ao Espírito Santo para iluminar vocês. Meus filhos, o orgulho tem se tornado a regra. Eu estou apontando a humildade para vocês. Meus filhos, lembrem-se que somente uma alma humilde brilha com pureza e beleza porque ela chegou a conhecer o Amor de Deus. Somente uma alma humilde torna-se Paraíso, porque o Meu Filho está nela. Obrigada. Novamente, Eu imploro a vocês para rezarem por aqueles que Meu Filho escolheu – que são seus pastores.

Mensaje, 2 de febrero de 2012 - Aparición a Mirjana

¡Queridos hijos!, desde hace mucho tiempo estoy con vosotros y así, desde hace mucho tiempo, os estoy mostrando la presencia de Dios y de su infinito amor, el cual deseo que todos vosotros conozcáis. ¿Y vosotros hijos míos? Vosotros estáis todavía sordos y ciegos; mientras miráis el mundo que os rodea, no queréis ver hacia dónde se dirige sin Mi Hijo. Estáis renunciando a Él, y Él es la fuente de todas las gracias. Me escucháis mientras hablo, pero vuestros corazones están cerrados y no me prestáis atención. No estáis orando al Espíritu Santo para que os ilumine. Hijos míos, la soberbia se está imponiendo. Yo os muestro la humildad. Hijos míos, recordad: sólo un alma humilde resplandece de pureza y belleza, porque ha conocido el amor de Dios. Sólo un alma humilde se convierte en un paraíso porque en ella está Mi Hijo. ¡Os agradezco! De nuevo os pido: orad por aquellos que Mi Hijo ha escogido, es decir, sus pastores.

Botschaft, 2. Februar 2012 - Botschaft an die Seherin Mirjana

Liebe Kinder! Ich bin schon lange bei euch, und schon so lange mache ich euch auf die Anwesenheit Gottes aufmerksam und auf Seine grenzenlose Liebe, von der ich möchte, dass ihr sie alle kennen lernt. Und ihr, meine Kinder? Ihr seid auch weiterhin taub und blind, während ihr die Welt um euchherum anschaut wollt ihr nicht sehen, wohin sie ohne meinen Sohn geht. Ihr entsagt Ihm, Er aber ist die Quelle aller Gnaden. Ihr hört mir zu solange ich zu euch spreche, aber eure Herzen sind verschlossen und ihr hört mich nicht. Ihr betet nicht zum Heiligen Geist, dass Er euch erleuchtet. Ich verweise euch auf die Demut. Meine Kinder, merkt euch: nur eine demütige Seele strahlt mit Reinheit und Schönheit, denn sie hat die Liebe Gottes kennen gelernt. Nur eine demütige Seele wird zum Paradies, denn in ihr ist mein Sohn. Ich danke euch! Wieder bitte ich euch, betet für jene, die mein Sohn auserwählt hat, das sind eure Hirten.

Posolstvo, Medžugorie, 2. február 2012 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

Drahé deti! Som s vami taký dlhý čas a už tak dlho vám poukazujem na Božiu prítomnosť a na Jeho bezhraničnú lásku a chcem, aby ste ju všetci spoznali. A vy, deti moje? Vy ste aj naďalej hluchí a slepí, kým hľadíte na svet okolo seba, nechcete vidieť, kam ide bez môjho Syna. Odmietate ho, a on je prameňom všetkých milostí. Kým vám hovorím, počúvate ma, ale vaše srdcia sú zatvorené a nepočujete ma. Neprosíte Ducha Svätého, aby vás osvietil. Deti moje, pýcha zavládla. Ja vám ukazujem pokoru. Deti moje, zapamätajte si, len pokorná duša žiari čistotou a krásou, lebo spoznala Božiu lásku. Len pokorná duša sa stáva rajom, lebo v nej je môj Syn. Ďakujem vám! Opäť vás prosím, modlite sa za tých, ktorých si vyvolil môj Syn, sú to vaši pastieri.

Poselství z Medžugorje, 2. února 2012 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti! Já jsem s vámi tak dlouho a již tak dlouho vám ukazuji na Boží přítomnost a na Jeho bezmeznou lásku, kterou si přeji, abyste všichni poznali. A vy, děti moje? Vy jste i dále hluší a slepí přitomco vidíte svět kolem sebe a nechcete vidět kam jde bez mého Syna. Zříkáte se ho, a On je zdroj všech milostí. Mně posloucháte zatímco k vám mluvím, ale vaše srdce jsou uzavřená a neslyšíte mne. Neprosíte Ducha Svatého, aby vás osvítil. Děti moje, zavládla pýcha. Já vám ukazuji na pokoru. Děti moje, zapamatujte si, jenom pokorná duše září čistotou a krásou, protože poznala lásku Boží. Jenom pokorná duše se stává rájem, protože v ní je můj Syn. Děkuji vám! …Opět vás prosím, modlete se za ty, které můj Syn vyvolil, to jsou vaši pastýři. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Sporočilo, 2. februar 2012 - Sporočilo Kraljice Miru po vidkinji Mirjani Dragičević-Soldo

Dragi otroci! Z vami sem že toliko časa in že toliko časa vam kažem na Božjo navzočnost in na Njegovo brezmejno ljubezen, katero želim, da vsi spoznate. A vi, otroci moji? Še naprej ste gluhi in slepi; ko gledate svet okoli sebe in ne želite videti kam gre brez mojega Sina. Odrekate se mu; toda On je vir vseh milosti. Poslušate me, ko vam govorim, toda vaša srca so zaprta in me ne slišite. Ne prosite Svetega Duha, da bi vas razsvetlil. Otroci moji, zavladala je ošabnost; jaz vam pa kažem na ponižnost. Otroci moji, zapomnite si: samo ponižna duša izžareva čistost in lepoto, ker je spoznala Božjo ljubezen. Samo ponižna duša postane raj, ker je v njej moj Sin. Hvala vam! ... Ponovno vas prosim, molite za tiste, ki jih je izbral moj Sin; to so vaši pastirji!

Boodschap, 2 februari 2012 - Boodschap aan Mirjana van de Heilige Maagd Maria

Lieve kinderen, Al zo lang ben ik bij jullie, al zo lang wijs ik jullie op de aanwezigheid van God en op Zijn grenzeloze liefde, waarvan ik hoop dat jullie haar allen zullen leren kennen. Maar jullie, mijn kinderen? Jullie blijven doof en blind als jullie de wereld om je heen bekijken en niet willen zien waar die heen gaat zonder mijn Zoon. Jullie doen afstand van Hem; Hij is echter de bron van alle genaden. Jullie luisteren wel zolang ik spreek, maar jullie harten zijn gesloten en jullie horen mij niet. Jullie bidden niet tot de Heilige Geest om verlichting. Mijn kinderen, de hoogmoed overheerst. Ik herinner jullie aan de deemoed. Onthou, mijn kinderen: alleen een deemoedige ziel straalt zuiverheid en schoonheid uit, want zij heeft de Liefde van God leren kennen. Alleen een deemoedige ziel krijgt toegang tot de hemel, omdat mijn Zoon erin woont. Ik dank jullie. Opnieuw vraag ik: bid voor hen die mijn Zoon uitverkoren heeft - zij zijn jullie herders.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`