Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. March 2012

Apparizione a Mirjana, 2 Marzo 2012

 


Medjugorje Message, March 2, 2012 - Apparitions to Mirjana

Dear children; Through the immeasurable love of God I am coming among you and I am persistently calling you into the arms of my Son. With a motherly heart I am imploring you, my children, but I am also repeatedly warning you, that concern for those who have not come to know my Son be in the first place for you. Do not permit that by looking at you and your life, they are not overcome by a desire to come to know Him. Pray to the Holy Spirit for my Son to be impressed within you. Pray that you can be apostles of the divine light in this time of darkness and hopelessness. This is a time of your trial. With a rosary in hand and love in the heart set out with me. I am leading you towards Easter in my Son. Pray for those whom my Son has chosen that they can always live through Him and in Him – the High Priest. Thank you.

Messaggio di Medjugorje, 2 marzo 2012 - Apparizione a Mirjana

Cari figli, per mezzo dell’immenso amore di Dio io vengo tra voi e vi invito con perseveranza tra le braccia di mio Figlio. Vi prego con Cuore materno ma vi ammonisco anche, figli miei, affinché la sollecitudine per coloro che non hanno conosciuto mio Figlio sia per voi al primo posto. Non fate sì che essi, guardando voi e la vostra vita, non desiderino conoscerlo. Pregate lo Spirito Santo affinché mio Figlio sia impresso in voi. Pregate affinché possiate essere apostoli della luce di Dio in questo tempo di tenebra e di disperazione. Questo è il tempo della vostra messa alla prova. Col Rosario in mano e l’amore nel cuore venite con me. Io vi conduco alla Pasqua in mio Figlio. Pregate per coloro che mio Figlio ha scelto, affinché possano sempre vivere secondo Lui ed in Lui. Vi ringrazio.

Poruka, 2. ožujak 2012. - Poruka preko vidjelice Mirjane

Draga djeco, po neizmjernoj ljubavi Božjoj ja dolazim među vas i uporno vas pozivam u naručje svoga Sina. Majčinskim vas srcem molim, djeco moja, ali i opominjem, da vam na prvom mjestu bude briga za one koji nisu upoznali moga Sina. Nemojte da oni, gledajući vas i vaš život, ne požele upoznati Ga. Molite Duha Svetoga da moj Sin bude otisnut u vama. Molite da možete biti apostoli božanskog svjetla u ovo vrijeme tame i beznađa. Ovo je vrijeme vaše kušnje. S krunicom u ruci i ljubavlju u srcu pođite sa mnom. Ja vas vodim k Uskrsu u mome Sinu. Molite za one koje je moj Sin izabrao da mogu uvijek živjeti po Njemu i u Njemu – Vrhovnome Svecenku. Hvala vam.

Mensaje, 2 de marzo de 2012 - Aparición a Mirjana

Queridos hijos: por el inmenso amor de Dios yo vengo entre vosotros y con perseverancia os invito a los brazos de mi Hijo. Os pido con el Corazón materno, hijos míos, pero también os advierto, que en el primer lugar esté la preocupación por aquellos que no han conocido a Mi Hijo. No permitáis que ellos mirándoos a vosotros, y vuestra vida, no quieran conocerlo. Orad al Espíritu Santo para que Mi Hijo esté impreso en vosotros. Orad para que podáis ser apóstoles de la luz de Dios en este tiempo de tiniebla y de desesperación. Este es el tiempo de vuestra prueba. Con el Rosario en la mano, y el amor en el corazón, venid conmigo. Yo os conduzco a la Pascua en Mi Hijo. Orad por aquellos que Mi Hijo ha elegido: para que puedan vivir siempre según Él y en Él―el Sumo Sacerdote. ¡Os doy las gracias!

Mensagem, 2012.g. 2. março - Mensagem dada a vidente Mirjana

Queridos filhos, através do incomensurável amor de Deus, eu estou vindo entre vocês e os estou chamando insistentemente para os braços de meu Filho. Com um coração maternal estou implorando a vocês, meus filhos, mas também estou avisando repetidamente, que a preocupação com aqueles que não chegaram a conhecer o meu Filho esteja em primeiro lugar para vocês. Não permitam que, olhando para vocês e sua vida, eles não sejam tomados por um desejo de vir a conhecê-Lo. Rezem ao Espírito Santo para que o meu Filho esteja impresso dentro de vocês. Rezem para que vocês possam ser apóstolos da luz divina neste tempo de trevas e desespero. Este é um tempo de sua provação. Com um rosário na mão e amor no coração permaneçam comigo. Eu os estou conduzindo para a Páscoa em meu Filho. Rezem por aqueles a quem o meu Filho escolheu que eles possam sempre viver com Ele e Nele, o Sumo Sacerdote. Obrigada.

Botschaft, 2. März 2012 - Botschaft an die Seherin Mirjana

Liebe Kinder! Durch die unermessliche Liebe Gottes komme ich unter euch und ich rufe euch beharrlich in die Umarmung meines Sohnes. Mit mütterlichem Herzen bitte ich euch, meine Kinder, aber ich ermahne euch auch, dass euch die Sorge um jene, die meinen Sohn nicht kennen gelernt haben, an erster Stelle sei. Lasst nicht zu, dass sie - euch und euer Leben betrachtend - Ihn nicht kennen lernen wollen. Bittet den Heiligen Geist, dass mein Sohn in euch eingeprägt sei. Betet, dass ihr Apostel des Göttlichen Lichtes in dieser Zeit der Finsternis und Hoffnungslosigkeit sein könnt. Dies ist die Zeit eurer Versuchung. Mit dem Rosenkranz in der Hand und Liebe im Herzen geht mit mir. Ich führe euch zur Auferstehung in meinem Sohn. Betet für jene, die mein Sohn auserwählt hat, dass sie immer durch Ihn und in Ihm leben können - . Ich danke euch.

Orędzie iz Medziugorje, 2. marzec 2012r. - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci. Z nieskończonej miłości Bożej przychodzę do was i wytrwale zapraszam was w objęcia mojego Syna. Matczynym sercem proszę was, ale i przypominam moje dzieci, że na pierwszym miejscu powinna być wasza troska o tych, którzy nie poznali mojego Syna. Nie dopuście, aby oni, patrząc na was i wasze życie, nie zapragnęli Go poznać. Proście Ducha Świętego, aby mój Syn znalazł w was swoje odbicie. Módlcie się, abyście w tym czasie ciemności i beznadziei mogli być apostołami Bożego światła. To jest czas waszego kuszenia. Z różańcem w ręku i z miłością w sercu kroczcie ze mną. Ja prowadzę was ku zmartwychwstaniu w moim Synu. Módlcie się za tych, których mój Syn wybrał, aby zawsze mogli żyć przez Niego i w Nim, Najwyższym Kapłanie. Dziękuję wam."

Posolstvo, Medžugorie, 2. marec 2012 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

Drahé deti, vďaka nesmiernej Božej láske prichádzam medzi vás a vytrvalo vás pozývam do náručia svojho Syna. Deti moje, materinským srdcom vás prosím, ale aj napomínam, aby starostlivosť o tých, ktorí nespoznali môjho Syna bola pre vás na prvom mieste. Nedovoľte, aby pozerajúc na vás a váš život, nezatúžili Ho spoznať. Proste Ducha Svätého, aby môj Syn bol vtlačený vo vás. Proste, aby ste mohli byť apoštolmi Božieho svetla v tomto čase tmy a beznádeje. Toto je čas vašej skúšky. S ružencom v ruke a láskou v srdci poďte so mnou. Vediem vás k Vzkrieseniu v mojom Synovi. Proste za tých, ktorých si môj Syn vyvolil, aby mohli vždy žiť skrze Neho a v Ňom, Najvyššom kňazovi. Ďakujem vám.

Poselství z Medžugorje, 2. března 2012 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti, skrze nesmírnou lásku Boží přicházím já mezi vás a vytrvale vás volám do náruče svého Syna. Mateřským srdcem vás prosím, děti moje, ale i napomínám, aby pro vás na prvním místě byla starost o ty, kteří nepoznali mého Syna. Nedopouštějte, aby oni, když hledí na vás a váš život, nezatoužili poznat Jeho. Proste Ducha Svatého, aby můj Syn byl otisknut ve vás. Modlete se, abyste mohli být apoštoly božského světla v tomto čase temnoty a beznaděje. Toto je čas vaší zkoušky. S růžencem v ruce a láskou v srdci pojďte se mnou. Já vás vedu ke Vzkříšení v mém Synu. Modlete se za ty, které můj Syn vyvolil, aby mohli vždy žít skrze Něj a v Něm. Děkuji vám.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`