Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. March 2013

Apparizione a Mirjana, 2 marzo 2013

 


Medjugorje Message, March 2, 2013 - Apparitions to Mirjana

Dear children; Anew, in a motherly way, I am calling you not to be of a hard heart. Do not shut your eyes to the warnings which the Heavenly Father sends to you out of love. Do you love Him above all else? Do you repent for having often forgotten that the Heavenly Father, out of His great love, sent His Son to redeem us by the Cross? Do you repent for not having accepted the message? My children, do not resist the love of my Son. Do not resist hope and peace. Along with your prayers and fasting, by His Cross, my Son will cast away the darkness that wants to surround you and come to rule over you. He will give you the strength for a new life. Living it according to my Son, you will be a blessing and a hope to all those sinners who wander in the darkness of sin. My children, keep vigil. I, as a mother, am keeping vigil with you. I am especially praying and watching over those whom my Son called to be light-bearers and carriers of hope for you – for your shepherds. Thank you.

Messaggio di Medjugorje, 2 marzo 2013 - Apparizione a Mirjana

Cari figli, vi invito di nuovo maternamente: non siate duri di cuore! Non chiudete gli occhi sugli ammonimenti che per amore il Padre Celeste vi manda. Voi lo amate al di sopra di tutto? Vi pentite che spesso dimenticate che il Padre Celeste per il suo grande amore ha mandato suo Figlio, affinché con la croce ci redimesse? Vi pentite che ancora non accogliete il messaggio? Figli miei, non opponetevi all'amore di mio Figlio. Non opponetevi alla speranza ed alla pace. Con la vostra preghiera ed il vostro digiuno, mio Figlio con la sua croce scaccerà la tenebra che desidera circondarvi e impadronirsi di voi. Egli vi darà la forza per una nuova vita. Vivendola secondo mio Figlio, sarete benedizione e speranza per tutti quei peccatori che vagano nella tenebra del peccato. Figli miei, vegliate! Io, come Madre, veglio con voi. Prego e veglio particolarmente su coloro che mio Figlio ha chiamato, affinché siano per voi portatori di luce e portatori di speranza: per i vostri pastori. Vi ringrazio.

Poruka, 2. ožujak 2013. - Poruka preko vidjelice Mirjane

Draga djeco; Iznova vas majčinski pozivam ne budite srca tvrda. Ne zatvarajte oči nad opomenama koje vam Nebeski Otac iz ljubavi šalje. Ljubite li vi Njega iznad svega? Kajete li se što često zaboravljate da je Nebeski Otac iz svoje velike ljubavi poslao svoga Sina da nas križem otkupi? Kajete li se što još ne prihvaćate poruku? Djeco moja, ne opirite se ljubavi moga Sina. Ne opirite se nadi i miru. Uz vašu molitvu i post moj će Sin svojim križem otjerati tamu koja vas želi okružiti i vama zavladati. Dat će vam snagu za novi život. Živeći ga po mome Sinu bit ćete blagoslov i nada svima onima grješnima koji lutaju u tami grijeha. Djeco moja, bdijte! Ja kao majka bdijem s vama. Posebno molim i bdijem nad onima koje je moj Sin pozvao da vam budu svjetlonoše, nosioci nade – za vaše pastire. Hvala vam!

Mensaje, 2 de marzo de 2013 - Aparición a Mirjana

Queridos hijos, de nuevo os invito maternalmente: no endurezcáis el corazón. No cerréis los ojos ante las advertencias que por amor el Padre Celestial os envía. ¿Lo amáis sobre todas las cosas? ¿Os arrepentís de que a menudo olvidáis que el Padre Celestial, por su gran amor, ha enviado a su Hijo para redimiros con la cruz? ¿Os arrepentís de que todavía no aceptáis el mensaje? Hijos míos, no opongáis resistencia al amor de mi Hijo. No opongáis resistencia a la esperanza y a la paz. Con vuestra oración y vuestro ayuno, mi Hijo con su cruz disipará las tinieblas que quieren envolveros y someteros. Él os dará fuerza para una vida nueva. Al vivirla según mi Hijo, seréis bendición y esperanza para todos los pecadores que deambulan en las tinieblas del pecado. Hijos míos, ¡velad! Yo, como Madre, velo con vosotros. Especialmente oro y velo por aquellos que mi Hijo ha llamado a ser para vosotros portadores de luz y portadores de esperanza: por vuestros pastores. ¡Os doy las gracias!

Mensagem, 2013.g. 2. março - Mensagem dada a vidente Mirjana

Queridos filhos, convido-os, novamente, e maternalmente: não sejam duros de coração! Não fechem os olhos para as advertências que o Pai Celestial lhes manda. Vocês O amam acima de tudo? Arrependam-se de que, frequentemente, esquecem-se de que o Pai Celeste, pelo Seu grande amor, mandou o Seu Filho, a fim de que com a cruz os redimissem ? Vocês se lamentam porque ainda não acolheram a mensagem ? Filhos Meus, não se oponham ao Amor do Meu Filho. Não se oponham à esperança e à paz. Com as suas orações e os seus jejuns, o Meu Filho. com a Sua Cruz dissipará as trevas que querem cercar vocês e apossar-se de vocês. Ele os dará a força para uma nova vida. Vivendo-a de acordo com o Meu Filho, vocês serão benção e esperança a todos aqueles pecadores que vagam na escuridão do pecado. Meus filhos, sejam vigilantes! Eu, como Mãe, vigio com vocês. Eu rezo e vigio especialmente sobre aqueles a quem Meu Filho chamou para serem e portadores da luz e de esperança para vocês - pelos seus sacerdotes. Agradeço-lhes.

Botschaft, 2. März 2013 - Botschaft an die Seherin Mirjana

Liebe Kinder! Von neuem rufe ich euch mütterlich auf, seid nicht hartherzig. Verschließt die Augen nicht vor den Ermahnungen, die euch der himmlische Vater aus Liebe sendet. Liebt ihr Ihn über alles? Bereut ihr, dass ihr häufig vergesst, dass der himmlische Vater aus Seiner großen Liebe Seinen Sohn gesandt hat, um uns durch das Kreuz zu erlösen? Bereut ihr, dass ihr die Botschaft noch nicht annehmt? Meine Kinder, widersetzt euch der Liebe meines Sohnes nicht. Widersetzt euch der Hoffnung und dem Frieden nicht. Mit eurem Gebet und Fasten wird mein Sohn mit Seinem Kreuz die Dunkelheit vertreiben, die euch umringen und beherrschen will. Er wird euch die Kraft für ein neues Leben geben. Wenn ihr es nach meinem Sohn lebt, werdet ihr Segen und Hoffnung sein für all jene Sündigen, die in der Finsternis der Sünde umherirren. Meine Kinder: wachet! Ich, als Mutter, wache mit euch. Besonders bete und wache ich über jene, die mein Sohn berufen hat- eure Hirten, dass sie euch Lichtträger seien, Träger der Hoffnung. Ich danke euch!

Orędzie iz Medziugorje, 2. marzec 2013r. - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci! Ponownie po matczynemu wzywam was, abyście nie byli ludźmi o zatwardziałych sercach. Nie zamykajcie oczu na przestrogi, które z miłości przekazuje wam Ojciec Niebieski. Czy miłujecie Go ponad wszystko? Czy kajacie się z tego powodu, iż często zapominacie, że nasz Ojciec Niebieski tak nas umiłował, że Syna swojego dał, aby przez krzyż nas odkupić? Czy kajacie się z tego powodu, że nie przyjęliście jeszcze orędzi? Moje dzieci, nie bądźcie oporni wobec mojego Syna, nie stawiajcie oporu nadziei i pokojowi! Przez waszą modlitwę i post mój Syn przez swój krzyż rozproszy ciemność, która chce was ogarnąć by zapanować nad wami, da wam siłę do nowego życia. Jeśli będziecie żyć podług mojego Syna, będziecie błogosławieństwem i nadzieją dla wszystkich grzeszników, którzy błąkają się w ciemności grzechu. Czuwajcie, moje dzieci! Ja, jako Matka czuwam z wami! Modlę się szczególnie i czuwam nad waszymi pasterzami, których mój Syn powołał, aby nieśli wam światło i nadzieję. Dziękuję wam!
Matka Boża pobłogosławiła obecnych i przyniesione dewocjonalia.

Posolstvo, Medžugorie, 2. marec 2013 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

Drahé deti, opäť vás materinsky pozývam – nezatvrdzujte svoje srdcia. Nezatvárajte oči nad napomenutiami, ktoré vám Nebeský Otec z lásky posiela. Milujete ho nadovšetko? Konáte pokánie za to, že často zabúdate, že Nebeský Otec zo svojej veľkej lásky poslal svojho Syna, aby nás krížom vykúpil? Konáte pokánie za to, že ešte stále neprijímate posolstvo? Deti moje, neodporujte láske môjho Syna. Nevzpierajte sa nádeji a pokoju. Prostredníctvom vašej modlitby a pôstu zaženie môj Syn svojím krížom tmu, ktorá vás chce obklopiť a zavládnuť nad vami. Dá vám silu k novému životu. Tým, že ho budete žiť, sa skrze môjho Syna stanete požehnaním a nádejou pre všetkých hriešnikov, ktorí blúdia v tme hriechu. Deti moje, bdejte! Ja, ako matka, bdiem s vami. Osobitne sa modlím a bdiem nad tými, ktorých môj Syn povolal, aby boli pre vás nositeľmi svetla a nádeje – za vašich pastierov. Ďakujem vám.

Poselství z Medžugorje, 2. března 2013 - Zjevení Panny Marie pro Mirjanu Soldo

Drahé děti; Znovu vás mateřsky vyzývám: nemějte srdce tvrdé. Nezavírejte oči nad napomenutími, která vám Nebeský Otec z lásky posílá. Milujete Ho vy nadevšechno? Litujete toho, že často zapomínáte, že Nebeský Otec ze své veliké lásky poslal svého Syna, aby nás křížem vykoupil? Litujete toho, že ještě nepřijímáte poselství? Děti moje, nevzpírejte se lásce mého Syna. Nevzpírejte se naději a míru. S vaší modlitbou a půstem můj Syn svým křížem zažene temnotu, která vás chce obklopit a ovládnout. Dá vám sílu k novému životu. Žijíc ho podle mého Syna budete požehnání a naděje pro všechny ty hříšné, kteří bloudí ve tmě hříchu. Děti moje, bděte! Já jako matka bdím s vámi. Zvláště se modlím a bdím nad těmi, které můj Syn povolal, aby vám byli světlonoši, nositeli naděje – za vaše pastýře. Děkuji vám!
 

For God to live in your hearts, you must love.

`