Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. March 2014

Apparizione a Mirjana, 2 marzo 2014

 


Medjugorje Message, March 2, 2014 - Apparitions to Mirjana

Dear children; I am coming to you as a mother and I desire that in me, as in a mother, you may find your abode, consolation and rest. Therefore, my children, apostles of my love, pray. Pray with humble devotion, obedience and complete trust in the Heavenly Father. Trust as I have trusted when it was said to me that I will bring the blessing of the promise. May out of your hearts, from your lips, always come forth “May your will be done!” Therefore, trust and pray so that I can intercede for you before the Lord, for him to give you the Heavenly Blessing and fill you with the Holy Spirit. Then he will be able to help all those who do not know the Lord – you, apostles of my love, will help them to call him “Father” with complete trust. Pray for your shepherds and place your trust in their blessed hands. Thank you.

Messaggio di Medjugorje, 2 marzo 2014 - Apparizione a Mirjana

Cari figli, vengo a voi come Madre e desidero che in me come Madre troviate dimora, conforto e riposo. Perciò, figli miei, apostoli del mio amore, pregate! Pregate con umile devozione, obbedienza e totale fiducia nel Padre Celeste. Abbiate fiducia, come anch’io ho avuto fiducia quando mi è stato detto che avrei portato la benedizione della promessa. Che dal vostro cuore giunga sempre sulle vostre labbra un “Sia fatta la tua volontà”. Perciò abbiate fiducia e pregate, perché io possa intercedere per voi presso il Signore, affinché vi dia la Benedizione Celeste e vi riempia di Spirito Santo. Allora potrete aiutare tutti coloro che non conoscono il Signore. Voi, apostoli del mio amore, li aiuterete a chiamarlo “Padre” con piena fiducia. Pregate per i vostri pastori e confidate nelle loro mani benedette. Vi ringrazio.

Poruka, 2. ožujak 2014. - Poruka preko vidjelice Mirjane

Draga djeco, dolazim vam kao majka i želim da u meni kao majci pronađete prebivalište, utjehu i odmor. Zato, djeco moja, apostoli ljubavi moje, molite. Molite s poniznom pobožnošću, poslušnošću i potpunim pouzdanjem u Nebeskog Oca. Pouzdajte se kao što sam se i ja pouzdala kada mi je rečeno da ću donijeti bolagoslov obećanja. Neka iz vašeg srca na vaše usne uvijek dolazi: „Neka bude volja Tvoja!“. Zato pouzdajte se i molite da bih vas mogla zagovarati kod Gospodina da vam da nebeski blagoslov i ispuni vas Duhom Svetim. Tada ćete moći pomoći svima onima koji ne poznaju Gospodina – vi apostoli moje ljubavi pomoći ćete im da Ga s punim pouzdanjem zovu Ocem. Molite za svoje pastire i uzdajte se u njihove blagoslovljene ruke. Hvala vam.

Mensaje, 2 de marzo de 2014 - Aparición a Mirjana

Queridos hijos, vengo a vosotros como Madre y deseo que en mí, como Madre, encontréis refugio, consuelo y descanso. Por lo tanto, hijos míos, apóstoles de mi amor, orad. Orad con humilde devoción, con obediencia y con plena confianza en el Padre Celestial. Tened confianza como yo la tuve, cuando me dijeron que iba a traer la Bendición prometida. Que de vuestro corazón a vuestros labios llegue siempre un: “¡Hágase Tu voluntad!” Por lo tanto, tened confianza y orad, para que pueda interceder por vosotros ante el Señor, a fin de que Él os dé la bendición celestial y os llene del Espíritu Santo. Entonces podréis ayudar a todos aquellos que no conocen al Señor; vosotros, apóstoles de mi amor, los ayudaréis a que con plena confianza puedan llamarlo “Padre”. Orad por vuestros pastores y confiad en sus manos benditas. ¡Os doy las gracias!

Mensagem, 2014.g. 2. março - Mensagem dada a vidente Mirjana

Queridos filhos, venho até vocês como MÃE e desejo que em MIM como MÂE encontrem morada, conforto e repouso. Por isso, filhos MEUS, apóstolos do MEU AMOR, rezem ! Rezem com uma humilde devoção, obediência e total confiança do PAI CELESTE. Tenham confiança, como também EU tive confiança quando ME foi dito que EU levaria a Benção da Promessa. Que do coração de vocês venha sempre sobre os seus lábios um: “Seja feita a TUA vontade”. Por isto tenham confiança e rezem, para que EU possa interceder por vocês diante do SENHOR, a fim de que ELE os dê a Benção Celeste e os encha do ESPÍRITO SANTO. Então vocês poderão ajudar a todos aqueles que não conhecem o SENHOR. Vocês, apóstolos do MEU AMOR, os ajudarão a chama-LO “PAI” com total confiança. Rezem pelos seus sacerdotes e confiem em suas mãos abençoadas. Obrigada.

Botschaft, 2. März 2014 - Botschaft an die Seherin Mirjana

Liebe Kinder! Ich komme als Mutter zu euch, und ich möchte, dass ihr in mir als Mutter Wohnstätte, Trost und Erholung findet. Deshalb meine Kinder, Apostel meiner Liebe, betet! Betet mit demütiger Frömmigkeit, Gehorsam und vollkommenem Vertrauen in den himmlischen Vater. Vertraut, so wie auch ich vertraute, als mir gesagt wurde, dass ich die “Segensverheißung” bringen werde. Es komme aus eurem Herzen, über eure Lippen, immer: “Dein Wille geschehe!” Deshalb vertraut, und betet, damit ich beim Herrn für euch Fürsprache halten kann, dass Er euch den himmlischen Segen gibt und euch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dann werdet ihr all jenen helfen können, die den Herrn nicht kennen. Ihr, Apostel meiner Liebe, werdet ihnen helfen, dass sie Ihn mit vollem Vertrauen “Vater” nennen. Betet für eure Hirten und vertraut auf ihre gesegneten Hände. Ich danke euch!

Message, 2. mars 2014 - L'apparition à Mirjana

Chers enfants ! Je viens à vous comme une mère et je désire qu'en moi, comme en une mère, vous puissiez trouver votre demeure, votre consolation et votre repos. C'est pourquoi, mes enfants, apôtres de mon amour, priez ! Priez avec une piété humble, dans l'obéissance et la confiance totale envers le Père Céleste. Faites confiance comme j'ai fait confiance lorsqu'il m'a été dit que j'apporterais la Bénédiction de la Promesse. Que de vos coeurs et par vos lèvres arrive toujours un "Que Ta volonté soit faite !" C'est pourquoi, ayez confiance et priez pour que je puisse intercéder pour vous devant le Seigneur, afin qu'il vous donne la bénédiction céleste et vous remplisse du Saint Esprit. Vous serez alors capables d'aider tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur - vous, apôtres de mon amour, vous les aiderez à L'appeler "Père" avec une confiance totale. Priez pour vos bergers et ayez confiance en leurs mains bénies. Je vous remercie.

Orędzie iz Medziugorje, 2. marzec 2014r. - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci, przychodzę do was jako Matka i pragnę, abyście we mnie znaleźli schronienie, pocieszenie i odpoczynek. Dlatego więc moje dzieci, apostołowie mojej miłości, módlcie się. Módlcie się z pokorną pobożnością, w posłuszeństwie i w pełnym zaufaniu do Ojca Niebieskiego. Zaufajcie tak, jak ja zaufałam, kiedy zostało Mi powiedziane, że przyniosę błogosławieństwo obietnicy. Niech na waszych ustach zawsze pojawiają się z serca płynące słowa: „BOŻE, BĄDŹ WOLA TWOJA”. Zaufajcie i módlcie się, abym mogła wstawiać się za wami u Pana, wypraszając wam błogosławieństwo z Nieba i dary Ducha Świętego. Wtedy dopiero wy, apostołowie Mojej miłości, będziecie i mogli pomóc tym wszystkim, którzy nie znają Pana, by i oni z pełnym zaufaniem nazywali Go Ojcem. Módlcie się za swoich pasterzy i zaufajcie Ich błogosławionym rękom! Dziękuję wam.

Posolstvo, Medžugorie, 2. marec 2014 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

Drahé deti! Prichádzam k vám ako matka a chcem, aby ste vo mne ako v matke našli príbytok, útechu a odpočinok. Preto, deti moje, apoštoli mojej lásky, modlite sa. Modlite sa s pokornou nábožnosťou, poslušnosťou a úplnou dôverou v nebeského Otca. Dôverujte tak ako som aj ja dôverovala, keď mi bolo povedané, že prinesiem požehnanie prisľúbenia. Nech z vášho srdca na vaše pery vždy vychádza: „Nech sa stane tvoja vôľa!“ Preto dôverujte a modlite sa, aby som sa mohla za vás prihovárať u Pána, nech vám dá nebeské požehnanie a naplní vás Duchom Svätým. Vtedy budete môcť pomáhať všetkým, ktorí nepoznajú Pána – vy, apoštoli mojej lásky, im pomôžete, aby ho s úplnou dôverou nazývali Otcom. Modlite sa za svojich pastierov a dôverujte ich požehnaným rukám. Ďakujem vám!

Poselství z Medžugorje, 2. března 2014 - Zjevení Panny Marie pro Mirjanu Soldo

Drahé děti, přicházím k vám jako matka a přeji si, abyste ve mně, jako matce nalezly příbytek, útěchu a odpočinek. Proto, děti moje, apoštolové mojí lásky, modlete se. Modlete se s pokornou zbožností, poslušností a plnou důvěrou v Nebeského Otce. Důvěřujte jako jsem i já důvěřovala, když mi bylo řečeno, že přinesu požehnání zaslíbení. At' z vašeho srdce na vaše rty stále přichází: „At' je vůle Tvá". Proto důvěřujte a modlete se, abych se za vás mohla přimlouvat u Pána, aby vám dal nebeské požehnání a naplnil vás Duchem Svatým. Tehdy budete moci pomoci všem těm, kteří neznají Pána – vy apoštolové mojí lásky pomůžete jim, aby Ho s plnou důvěrou nazývali svým Otcem. Modlete se za svoje pastýře a důvěřujte v jejich požehnané ruce. Děkuji vám.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`