Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. October 2011

Apparizione a Mirjana, 2 Octobre 2011

 


Medjugorje Message, October 2, 2011 - Apparitions to Mirjana

Dear children; Also today my motherly heart calls you to prayer, to your personal relationship with God the Father, to the joy of prayer in Him. God the Father is not far away from you and He is not unknown to you. He revealed Himself to you through my Son and gave you Life that is my Son. Therefore, my children, do not give in temptations that want to separate you from God the Father. Pray! Do not attempt to have families and societies without Him. Pray! Pray that your hearts may be flooded with the goodness which comes only from my Son, Who is sincere goodness. Only hearts filled with goodness can comprehend and accept God the Father. I will continue to lead you. In a special way I implore you not to judge your shepherds. My children, are you forgetting that God the Father called them? Pray ! Thank you.
Mirjana said: I have never said anything before, but are you aware, brothers and sisters, that the Mother of God was with us? Each of us should ask himself: 'Are you worthy of this?'. I am saying this because it is difficult for me to see her (Our Lady) in pain, because each of us is seeking a miracle, but does not want to work a miracle in himslef.

Messaggio di Medjugorje, 2 ottobre 2011 - Apparizione a Mirjana

Cari figli, anche oggi il mio Cuore materno vi invita alla preghiera, ad un vostro rapporto personale con Dio Padre, alla gioia della preghiera in Lui. Dio Padre non vi è lontano e non vi è sconosciuto. Egli vi si è mostrato per mezzo di mio Figlio e vi ha donato la vita, che è mio Figlio. Perciò, figli miei, non fatevi vincere dalle prove che vogliono separarvi da Dio Padre. Pregate! Non cercate di avere famiglie e società senza di Lui. Pregate! Pregate affinché la bontà che viene solo da mio Figlio, che è la vera bontà, inondi i vostri cuori. Solo cuori pieni di bontà possono comprendere ed accogliere Dio Padre. Io continuerò a guidarvi. In modo particolare vi prego di non giudicare i vostri pastori. Figli miei, dimenticate forse che Dio Padre li ha chiamati? Pregate! Vi ringrazio.

Poruka, 2. listopad 2011. - Poruka preko vidjelice Mirjane

Draga djeco i danas vas moje majčinsko srce poziva na molitvu, na vaš osobni odnos s Bogom Ocem, na radost molitve u Njemu. Bog Otac nije vam daleko i nije vam nepoznat. Pokazao vam se po mom Sinu i darovao vam život, koji je moj Sin. Zato, djeco moja, nedajte se kušnjama koje vas žele odvojiti od Boga Oca. Molite! Ne pokušavajte imati obitelj i društva bez Njega. Molite! Molite da vam srca preplavi dobrota koja dolazi od moga Sina koji jest istinska dobrota. Samo srca ispunjena dobrotom mogu shvatiti i prihvatiti Boga Oca. Ja ću vas i dalje voditi. Na poseban način vas molim da ne sudite svoje pastire. Djeco moja, zar zaboravljate da je njih Bog Otac pozvao. Molite! Hvala vam.
Citat Mirjana: Nikad ništa prije nisam rekla. No, jeste li svijesni, braćo i sestre da je s nama bila Majka Božija. Jesmo li toga dostojni, neka se svatko od nas zapita. Ovo govorim jer mi je teško gledati Gospu u boli, jer svako od nas traži čudo, a ne želi učiniti čudo u sebi.

Mensaje, 2 de octubre de 2011 - Aparición a Mirjana

Queridos hijos: también hoy mi Corazón materno os invita a la oración, a vuestra relación personal con Dios Padre, a la alegría de la oración en Él. Dios Padre no está lejos de vosotros ni os es desconocido. Él se os ha manifestado por medio de mi Hijo y os ha dado la vida, que es mi Hijo. Por eso, hijos míos, no cedáis a las tentaciones que quieren separaros de Dios Padre. ¡Orad! No intentéis tener familias y sociedades sin Él. ¡Orad! Orad para que vuestros corazones sean inundados por la bondad que proviene sólo de mi Hijo, que es la verdadera bondad. Solamente los corazones llenos de bondad pueden comprender y aceptar a Dios Padre. Yo continuaré guiándoos. Os pido de manera especial que no juzguéis a vuestros pastores. Hijos míos, ¿acaso habéis olvidado que Dios Padre los ha llamado a ellos? ¡Orad! Gracias!
Comentario de Mirjana al finalizar la aparición: «nunca antes yo había dicho algo. Sin embargo, ¿sois conscientes, hermanos y hermanas, de que la Madre de Dios ha estado con nosotros? ¿Somos acaso dignos de eso? Que cada uno de nosotros se lo pregunte. Esto lo digo porque me es difícil verla sufrir, ya que cada uno de nosotros busca un milagro, y no desea hacer un milagro en sí mismo.»

Mensagem, 2011.g. 2. outubro - Mensagem dada a vidente Mirjana

Queridos filhos; Também hoje Meu Materno Coração chama vocês a rezar, para o seu relacionamento pessoal com Deus o Pai, para a alegria da oração Nele. Deus o Pai não está longe de vocês e Ele não é desconhecido para vocês. Ele revelou a Si mesmo a vocês através de Meu Filho e deu a vocês Vida que é Meu Filho. Portanto, meus filhos não cedam as tentações que querem separar vocês de Deus o Pai. Rezem! Não tentem ter famílias e sociedades sem Ele. Rezem! Rezem para que os seus corações possam ser preenchidos pela bondade, que somente vem do Meu Filho, que é a sincera bondade. Somente corações preenchidos pela bondade podem compreender e aceitar Deus o Pai. Eu continuarei a guiar vocês. De modo especial eu imploro a vocês de não julgar os seus pastores. Meus filhos, vocês esqueceram que Deus o Pai os chamou ? Rezem! Obrigada.
Mirjana disse: “Eu nunca disse nada antes, mas vocês estão conscientes, irmãos, que a Mãe de Deus estava conosco ? Cada um de nós deveria perguntar a si mesmo: “Eu sou digno disto?” Eu estou dizendo isto por causa de ser difícil para mim vê-La (Nossa Senhora) em dor, porque cada um de nós está procurando um milagre, mas não quer trabalhar o milagre em si mesmo.”

Botschaft, 2. Oktober 2011 - Botschaft an die Seherin Mirjana

Liebe Kinder! Auch heute ruft euch mein mütterliches Herz zum Gebet, zu eurem persönlichen Verhältnis mit Gott dem Vater und zur Freude des Gebets in Ihm auf. Gott der Vater ist euch nicht fern und euch nicht unbekannt. Er hat sich euch durch meinen Sohn offenbart und Er hat euch das Leben geschenkt, das mein Sohn ist. Deshalb, meine Kinder, überlasst euch nicht den Versuchungen, weil sie euch von Gott dem Vater entfernen möchten. Betet! Versucht nicht, Familien und Gesellschaften ohne Ihn zu haben. Betet! Betet, dass eure Herzen von der Güte überflutet werden, die nur von meinem Sohn kommt, der die wahrhaftige Güte ist. Nur Herzen, die von Güte erfüllt sind, können Gott den Vater begreifen und annehmen. Ich werde euch auch weiterhin führen. Auf besondere Weise bitte ich euch, dass ihr eure Hirten nicht richtet. Meine Kinder, vergesst ihr denn, dass sie von Gott dem Vater gerufen wurden? Betet! Ich danke euch.
Zitat Mirjana: Ich habe nie zuvor etwas gesagt. Doch seid ihr euch bewusst, Brüder und Schwestern, dass die Muttergottes mit uns war? Jeder von uns sollte sich fragen, ob wir dessen würdig sind. Dies sage ich, weil es mir schwerfällt, die Muttergottes in Schmerzen zu sehen, denn jeder von uns sucht ein Wunder, will aber das Wunder in sich selbst nicht vollbringen.

Orędzie iz Medziugorje, 2. październik 2011r. - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci, również dzisiaj moje matczyne serce wzywa was do modlitwy, do osobistej relacji z Bogiem Ojcem, do radości z modlitwy w Nim samym. Bóg Ojciec nie jest daleko od was i nie jest wam nieznany. Objawił się wam przez mojego Syna i podarował wam życie, którym jest mój Syn. Dlatego więc, moje dzieci, nie poddajcie się pokusom, które chcą oddzielić was od Boga Ojca. Módlcie się! Nie próbujcie mieć rodziny i społeczeństwa bez Niego. Módlcie się! Módlcie się, aby wasze serca zostały napełnione dobrocią, która pochodzi jedynie od mojego Syna, który jest prawdziwą dobrocią. Jedynie serca napełnione dobrocią mogą pojąć i przyjąć Boga Ojca. Ja nadal będę was prowadzić. Proszę was w szczególny sposób, abyście nie osądzali swoich pasterzy. Moje dzieci, czyż zapominacie, że to Bóg Ojciec ich powołał. Dziękuję wam.
Słowa Mirjany: Wcześniej nigdy nic nie mówiłam. Jednakże, czy wy bracia i siostry jesteście tego świadomi, że była z nami Matka Boża? Czy jesteśmy tego godni, niech każdy z nas zada sobie to pytanie. Mówię to, bo ciężko mi patrzeć na Nią jak cierpi, bo każdy z nas żąda cudu, ale nie chce uczynić cudu w sobie.

Posolstvo, Medžugorie, 2. október 2011 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

Drahé deti! Aj dnes vás moje materinské srdce pozýva k modlitbe, k vášmu osobnému vzťahu s Bohom Otcom, k radosti modlitby v Ňom. Boh Otec nie je od vás ďaleko a nie je vám neznámy. Zjavil sa vám v mojom zynovi a daroval vám život, ktorý je môj Syn. Preto, deti moje, nepoddávajte sa pokušeniam, ktoré vás chcú odlúčiť od Boha Otca. Modlite sa! Nesnažte sa mať rodiny a spoločnosti bez Neho. Modlite sa! Modlite sa, aby vaše srdcia zaplavila dobrota, ktorá prichádza len od môjho Syna, ktorý je skutočná dobrota. Len srdcia naplnené dobrotou môžu pochopiť a prijať Boha Otca. Ja vás budem aj ďalej viesť. Osobitným spôsobom vás prosím, aby ste nesúdili svojich pastierov. Deti moje, či zabúdate, že ich pozval Boh Otec? Modlite sa! Ďakujem vám!
Mirijanin citát: „Nikdy som predtým nič nepovedala. No, či ste si vedomí, bratia a sestry, že s nami bola Božia Matka? Sme toho hodní? Nech sa každý z nás opýta. Toto hovorím, pretože je pre mňa ťažké pozerať na trpiacu Pannu Máriu, lebo každý z nás hľadá zázrak. A nechce urobiť zázrak v sebe."

Poselství z Medžugorje, 2. října 2011 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti! I dnes vás moje mateřské srdce volá k modlitbě, k vašemu osobnímu vztahu s Bohem Otcem, k radosti modlitby v Něm. Bůh Otec vám není daleko a není vám neznámý. Ukázal se vám v mém Synu a daroval vám Život, který je můj Syn. Proto, děti moje, nepoddávejte se zkouškám, které vás chtějí oddělit od Boha Otce. Modlete se! Nepokoušejte se mít rodiny a společnosti bez Něj. Modlete se! Modlete se, aby vám srdce zaplavila dobrota, která přichází jenom od mého Syna, který je pravá dobrota. Jenom srdce naplněná dobrotou mohou pochopit a přijmout Boha Otce. Já vás i dále povedu. Zvláště vás prosím, abyste nesoudili svoje pastýře. Děti moje, což zapomínáte, že je povolal Bůh Otec? Modlete se! Děkuji vám.
Citát Mirjana: Nikdy dříve jsem nic neříkala. Ale jste si vědomi, bratři a sestry, že s námi byla Matka Boží? Jsme toho hodní, ať se každý z nás zeptá. Říkám to, protože je mi těžké vidět Pannu Marii v bolesti, protože každý z nás žádá zázrak, ale nechce udělat zázrak v sobě.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`