Language 
   

رسالة, اُكتبر 25 2005

فرزندان كوچكم! ايمان داشته باشيد و دعا كنيد و عشق بورزيد. و خداوند نزديك شما خواهد بود. او هديه فيض را كه از او طلب مي‌كنيد به شما خواهد داد. من هديه اي هستم براي شما زيرا روز به روز خداوند به من اجازه مي‌دهد كه با شما باشم و هر كدام از شما را با محبتي معصوم دوست داشته باشم. بنابراين فرزندان كوچكم در دعا و فروتني قلبهايتان را باز كنيد و شاهديني از حضور من باشيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
اُكتبر 2 2005 (Other)
نوامبر 2 2005 (Other)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose