Web address of the page: https://www.medjugorje.ws/fa/messages/081025m/ 
www.medjugorje.ws » Our Lady of Medjugorje Messages » رسالة, اُكتبر 25 2008

رسالة, اُكتبر 25 2008

 

رسالة, اُكتبر 25 2008

فرزندان عزيزم! بخصوص شما را فرا مي‌خوانم كه براي خواسته‌هاي من دعا كنيد زيرا از طريق دعاي شما ، مي‌توانيد نقشه شيطان را در اين جهان متوقف كنيد كه خواست خداوند در هر روز مي‌باشد. و در خودتان مكاني از خداوند قرار دهيد كه هر چيز بدي را خراب مي‌كند و زيبايي و نيكويي در جان‌هاي شما مي‌آورد. بنابراين فرزندان كوچكم، با دعا و روزه خودتان را مجهز كنيد تا بدانيد كه چقدر خداوند شما را دوست دارد و خواست خداوند را انجام دهيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.