Web address of the page: https://www.medjugorje.ws/fa/messages/910525m/ 
www.medjugorje.ws » Our Lady of Medjugorje Messages » رسالة, مه 25 1991

رسالة, مه 25 1991

 

رسالة, مه 25 1991

فرزندان عزيزم! امروز شما را دعوت ميكنم كه پيغام هاي مرا كه براي آرامش است بشنويد و با عشق و محبت در زندگيتان آن را درك كنيد. بسيار كساني هستند كه در مورد پيغام‌ها صحبت مي‌كنند ولي زندگي‌نمي‌كنند. فرزندان عزيزم شما را دعوت مي‌كنم كه زندگي كرده و چيزهاي منفي را در خودتان تغيير دهيد. و همه‌ چيز را به مثبت در زندگيتان تغيير دهيد. فرزندان عزيرم من با شما هستم و مي‌خواهم به هر يك از شما در زندگي كمك كنم با زندگي كردن و شاهد نيكو بودن. من با شما هستم فرزندان عزيزم تا به شما كمك كنم و به بهشت هدايت كنم. و در بهشت شادي را خواهيد داشت كه شما در حال حاضر با زندگي در اكنون خواهيد داشت. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.