Web address of the page: https://www.medjugorje.ws/fa/messages/annual/ 
www.medjugorje.ws » Our Lady of Medjugorje Messages » Annual Medjugorje Messages

Annual Medjugorje Messages - list

فرزندان عزيزم! من مانند يك مادر نزد شما همراه با هدايايي آمده‌آم. من همراه با عشق و رحمت آمدهام. فرزندان عزيزم قلب من بزرگ است. در آن تمايل دارم همه قلبهاي شما با روزه و دعا پاك شود. مايلم كه از طريق عشق قلبهاي ما با هم پيروز شود. من مايلم از طريق پيروزي شما حقيقت ديده شود. راهي حقيقي و زندگي حقيقي. من مايلم در شما فرزندم ديده شود. متشكرم.