رسالة, نوامبر 2 2006

Other languages: English, Български, Čeština, Italiano, Latviešu, Română, Tiếng Việt, زبان_فارسی

 
فرزندان عزيزم! من نزد شما آمده‌ام فرزندانم كه بگويم خداوند عشق است. خداوند مرا فرستاده است تا شما را آگاه كرده و راه درست را به شما نشان دهم. چشمانتان را به حقيقت نبنديد فرزندانم. زمان شما كوتاه است. اجازه ندهيد كه بدي بر شما حكومت كند. راهي كه ميخواهم شما را هدايت كنم را ه آرامش و عشق است. اين راهي است كه به سمت فرزند من خداوند شما. قلبهايتان را به من بدهيد تا پسرم را در آن قرار دهم و از شما رسولاني بسازم رسولاني براي آرامش و عشق . متشكرم.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`