Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. April 2012

Apparizione a Mirjana, 2 April 2012

 


Medjugorje Message, April 2, 2012 - Apparitions to Mirjana

"Dear children, as the Queen of Peace, I desire to give peace to you, my children, true peace which comes through the heart of my Divine Son. As a mother I pray that wisdom, humility and goodness may come to reign in your hearts – that peace may reign – that my Son may reign. When my Son will be the ruler in your hearts, you will be able to help others to come to know Him. When heavenly peace comes to rule over you, those who are seeking it in the wrong places, thus causing pain to my motherly heart, will recognize it. My children, great will be my joy when I see that you are accepting my words and that you desire to follow me. Do not be afraid, you are not alone. Give me your hands and I will lead you. Do not forget your shepherds. Pray that in their thoughts they may always be with my Son who called them to witness Him. Thank you. "

Messaggio di Medjugorje, 2 aprile 2012 - Apparizione a Mirjana

"Cari figli, come Regina della pace desidero dare a voi, miei figli, la pace, la vera pace che viene attraverso il Cuore del mio Figlio Divino. Come Madre prego che nei vostri cuori regni la sapienza, l’umiltà e la bontà, che regni la pace, che regni mio Figlio. Quando mio Figlio sarà il Sovrano nei vostri cuori, potrete aiutare gli altri a conoscerlo. Quando la pace del cielo vi conquisterà, coloro che la cercano in posti sbagliati e così danno dolore al mio Cuore materno la riconosceranno. Figli miei, grande sarà la mia gioia quando vedrò che accogliete le mie parole e che desiderate seguirmi. Non abbiate paura, non siete soli. Datemi le vostre mani ed io vi guiderò. Non dimenticate i vostri pastori. Pregate che nei pensieri siano sempre con mio Figlio, che li ha chiamati affinché lo testimonino. Vi ringrazio. "

Poruka, 2. travanj 2012. - Poruka preko vidjelice Mirjane

"Draga djeco, Kao Kraljica mira želim vama, svojoj djeci, dati mir, pravi mir koji dolazi po ,srcu moga božanskog Sina. Kao majka molim da u vašim srcima zavlada mudrost, poniznost i dobrota, da zavlada mir, da zavlada moj Sin. Kada moj Sin bude vladar u vašim srcima, moći ćete pomoći drugima da ga upoznaju. Kada nebeski mir ovlada vama prepoznat će ga oni koji ga traže na pogrešnim mjestima i time čine bol mom majčinskom srcu. Djeco moja, velika će biti moja radost kada vidim da prihvaćate moje riječi i da me želite slijediti. Ne bojte se, niste sami. Dajte mi svoje ruke i ja ću vas voditi. Ne zaboravite svoje pastire. Molite da uvijek budu u mislima s mojim Sinom koji ih je pozvao da ga svjedoče. Hvala vam. "

Mensaje, 2 de abril de 2012 - Aparición a Mirjana

"Queridos hijos, como Reina de la Paz deseo daros a vosotros, mis hijos, la paz, la verdadera paz que viene del Corazón de Mi Hijo Divino. Como Madre oro para que en vuestros corazones reine la sabiduría, la humildad y la bondad: que reine la paz, que reine Mi Hijo. Cuando Mi Hijo sea el soberano en vuestros corazones, podréis ayudar a los demás a conocerlo. Cuando la paz del cielo os conquiste, aquellos que la buscan en lugares equivocados, dando de esta manera dolor a Mi Corazón materno, la reconocerán. Hijos míos, grande será mi alegría cuando pueda ver que acogéis mis palabras y deseáis seguirme. No tengáis miedo, no estáis solos. Entregadme vuestras manos y yo os guiaré. No olvidéis a vuestros pastores. Orad para que sus pensamientos estén siempre con Mi Hijo, que los ha llamado para que lo testimonien. Os lo agradezco! "

Mensagem, 2012.g. 2. abril - Mensagem dada a vidente Mirjana

"Queridos filhos, como a Rainha da Paz, EU desejo dar a paz a vocês, Meus filhos, a verdadeira paz que vem através do Coração Divino do MEU DIVINO FILHO. Como uma Mãe, EU rezo para que a sabedoria, a humildade e a bondade possam vir a reinar nos seus corações – que a paz possa reinar – para que MEU FILHO possa reinar. Quando MEU FILHO for o senhor nos seus corações, vocês serão capazes de ajudar os outros a virem a conhecê-LO. Quando a paz celestial chegar a reinar sobre vocês, aqueles que a estão procurando nos lugares errados, causando assim dor ao Meu Coração Maternal, a reconhecerão. Meus filhos, grande será a Minha alegria quando EU ver que vocês estão aceitando as Minhas palavras e que vocês desejam ME seguir. Não tenham medo, vocês não estão sozinhos. Dêem-Me as suas mãos e EU os guiarei. Não esqueçam dos seus pastores. Rezem para que em seus pensamentos eles sempre estejam com o MEU FILHO que os chamou para testemunhá-LO. Obrigada a vocês. "

Botschaft, 2. April 2012 - Botschaft an die Seherin Mirjana

"Liebe Kinder, als Königin des Friedens möchte ich euch, meinen Kindern, den Frieden geben, den wahren Frieden, der durch das Herz meines Göttlichen Sohnes kommt. Als Mutter bete ich, dass in euren Herzen Weisheit, Demut und Güte zu herrschen beginnen, dass der Friede zu herrschen beginnt, dass mein Sohn zu herrschen beginnt. Wenn mein Sohn der Herrscher in euren Herzen wird, könnt ihr den anderen helfen, ihn kennen zu lernen. Wenn der himmlische Friede in euch herrscht, werden jene ihn erkennen, die ihn an falschen Orten suchen und so meinem mütterlichen Herzen Schmerz zufügen. Meine Kinder, groß wird meine Freude sein, wenn ich sehe, dass ihr meine Worte annehmt und dass ihr mir folgen möchtet. Fürchtet euch nicht, ihr seid nicht alleine. Gebt mir eure Hände und ich werde euch führen. Vergesst eure Hirten nicht! Betet, damit sie immer in Gedanken mit meinem Sohn sein mögen, der sie berufen hat, für Ihn Zeugnis abzugeben. Ich danke euch! "

Message, 2. avril 2012

"Chers enfants, en tant que Reine de la paix je désire donner la paix, à vous, mes enfants, la vraie paix qui vient par le cœur de mon divin Fils. Comme mère, je prie afin que commence à régner en vos cœurs la sagesse, l'humilité et la bonté, que la paix règne, que mon Fils règne. Lorsque mon Fils sera le souverain en vos cœurs vous pourrez aider les autres à le connaître. Lorsque la paix céleste prédomine en vous, ceux qui la recherchent en des lieux erronés provoquant ainsi de la douleur en mon Cœur maternelle, la reconnaîtront. Mes enfants, ma joie sera grande lorsque je verrai que vous acceptez mes paroles et que vous désirez me suivre. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas seuls. Donnez-moi vos mains et je vous guiderai. N'oubliez pas vos bergers. Priez afin qu'ils soient toujours en pensées avec mon Fils qui les a appelés à témoigner de Lui. Je vous remercie. "

Orędzie iz Medziugorje, 2. kwiecień 2012r. - Orędzie dla Mirjany

"Drogie dzieci. Jako Królowa Pokoju pragnę wam, moim dzieciom, dać pokój. Prawdziwy pokój który z Serca mojego Boskiego Syna pochodzi. Jako Matka proszę, aby w waszym sercu zapanowała mądrość, pokora i dobroć, aby zapanował pokój, aby zapanował mój Syn. Kiedy mój Syn zapanuje w waszych sercach, będziecie mogli pomóc innym Go poznać. Kiedy niebiański pokój owładnie wami, rozpoznają go ci, którzy szukają go w niewłaściwych miejscach i tym zadają ból mojemu matczynemu Sercu. Dzieci moje, wielka będzie moja radość, kiedy zobaczę, że akceptujecie moje słowa i pragniecie mnie naśladować. Nie bójcie się. Nie jesteście sami. Podajcie mi swoje ręce, a ja was poprowadzę. Nie zapomnijcie o swoich pasterzach. Módlcie się, aby oni byli zawsze myślami z moim Synem, który ich powołał, aby o Nim świadczyli. Dziękuję wam. "
Matka Boża pobłogosławiła wszystkich obecnych i przyniesione dewocjonalia.

Posolstvo, Medžugorie, 2. apríl 2012 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti! Ako Kráľovná pokoja chcem vám, svojím deťom, darovať pokoj; pravý pokoj, ktorý prichádza skrze srdce môjho božského Syna. Ako matka sa modlím, aby vo vašich srdciach zavládla múdrosť, pokora a dobrota; aby zavládol pokoj, aby zavládol môj Syn. Keď bude môj Syn vládcom vašich sŕdc, budete môcť pomáhať druhým, aby ho spoznali. Keď vo vás vládne nebeský pokoj, spoznajú ho tí, ktorí ho hľadajú na nesprávnych miestach, čím spôsobujú bolesť môjmu materinskému srdcu. Deti moje, moja radosť bude veľká, keď uvidím, že prijímate moje slová a chcete ma nasledovať. Nebojte sa, nie ste sami. Dajte mi svoje ruky a ja vás budem viesť. Nezabudnite na svojich pastierov. Modlite sa, aby mysľou boli stále s mojím Synom, ktorý ich pozval, aby o ňom svedčili. Ďakujem vám. "

Poselství z Medžugorje, 2. dubna 2012 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

"Drahé děti, Jako Královna míru chci vám, svým dětem, dát mír, pravý mír, který přichází skrze srdce mého božského Syna. Jako matka prosím, aby ve vašich srdcích zavládla moudrost, pokora a dobrota, aby zavládl mír, aby zavládl můj Syn. Když můj Syn bude vladař ve vašich srdcích, budete moci pomoci druhým, aby ho poznali. Když vás nebeský mír ovládne, poznají ho ti, kteří ho hledají na špatných místech a způsobují tím bolest mému mateřskému srdci. Děti moje, budu mít velikou radost, když uvidím, že přijímáte moje slova a že mne chcete následovat. Nebojte se, nejste samy. Dejte mi své ruce a já vás povedu. Nezapomínejte na svoje pastýře. Modlete se, aby stále byli v myšlenkách s mým Synem, který je pozval, aby o něm svědčili. Děkuji vám. "
 

Perché Dio possa vivere nei vostri cuori, dovete amare.

`