Video Maria Regina della Pace - Mary Queen of Peace

 


Medjugorje Message, November 2, 2011 - Apparitions to Mirjana

"Dear children, the Father has not left you to yourselves. Immeasurable is His love, the love that is bringing me to you, to help you to come to know Him, so that, through my Son, all of you can call Him ‘Father’ with the fullness of heart; that you can be one people in God’s family. However, my children, do not forget that you are not in this world only for yourselves, and that I am not calling you here only for your sake. Those who follow my Son think of the brother in Christ as of their very selves and they do not know selfishness. That is why I desire that you be the light of my Son. That to all those who have not come to know the Father – to all those who wander in the darkness of sin, despair, pain and loneliness – you may illuminate the way and that, with your life, you may show them the love of God. I am with you. If you open your hearts, I will lead you. Again I am calling you: pray for your shepherds. Thank you. "

Messaggio di Medjugorje, 2 novembre 2011 - Apparizione a Mirjana

"Cari figli, il Padre non vi ha lasciato a voi stessi. Il suo amore è immenso, l’amore che mi conduce a voi per aiutarvi a conoscerlo, affinché tutti, per mezzo di mio Figlio, possiate chiamarlo “Padre” con tutto il cuore e affinché possiate essere un popolo nella famiglia di Dio. Ma, figli miei, non dimenticate che non siete in questo mondo solo per voi stessi e che io non vi chiamo qui solo per voi. Coloro che seguono mio Figlio pensano al fratello in Cristo come a loro stessi e non conoscono l’egoismo. Perciò io desidero che voi siate la luce di mio Figlio, che voi illuminiate la via a tutti coloro che non hanno conosciuto il Padre - a tutti coloro che vagano nella tenebra del peccato, della disperazione, del dolore e della solitudine - e che mostriate loro con la vostra vita l’amore di Dio. Io sono con voi! Se aprite i vostri cuori vi guiderò. Vi invito di nuovo: pregate per i vostri pastori! Vi ringrazio. "

Poruka, 2. studeni 2011. - Poruka preko vidjelice Mirjane

"Draga djeco! Otac vas nije prepustio vama samima. Neizmjerna je Njegova ljubav, ljubav koja me dovodi vama da vam pomognem da Njega upoznate i da Ga po mome Sinu svi punim srcem možete zvati Ocem, da možete biti jedan narod u Božjoj obitelji. Ali, djeco moja, ne zaboravite da niste na ovom svijetu samo radi sebe i da vas ja ne pozivam ovdje samo radi vas. Oni koji slijede moga Sina misle na brata u Kristu kao na samoga sebe i sebičnost ne poznaju. Zato ja želim da vi budete svjetlo moga Sina, da svima onima koji nisu upoznali Oca - svima onima koji lutaju u tami grijeha, očaja, boli i samoće – vi rasvijetlite put i da im svojim životom pokažete ljubav Božju. Ja sam s vama! Ako otvorite svoja srca, vodit ću vas. Opet vas pozivam: molite za svoje pastire! Hvala vam! "

Mensaje, 2 de noviembre de 2011 - Aparición a Mirjana

"Queridos hijos, el Padre no os ha dejado a merced vuestra. Su amor es inmenso, amor que me conduce a vosotros para ayudaros a conocerlo, para que todos, por medio de mi Hijo, podáis llamarlo con todo el corazón, “Padre” y para que podáis ser un pueblo en la familia de Dios. Pero, hijos míos, no olvidéis que no estáis en este mundo sólo por vosotros mismos, y que yo no os llamo aquí sólo por vosotros. Aquellos que siguen a mi Hijo, piensan en el hermano en Cristo como en ellos mismos y no conocen el egoísmo. Por eso, yo deseo que vosotros seáis la luz de mi Hijo, que iluminéis el camino a todos aquellos que no han conocido al Padre ―a todos aquellos que deambulan en la tiniebla del pecado, de la desesperación, del dolor y de la soledad―, y que con vuestra vida les mostréis a ellos el amor de Dios. ¡Yo estoy con vosotros! Si abrís vuestros corazones os guiaré. Os invito de nuevo: ¡orad por vuestros pastores! ¡Os lo agradezco! "

Mensagem, 2011.g. 2. novembro - Mensagem dada a vidente Mirjana

"Queridos filhos! O Pai não os abandona em si mesmos. O Seu Amor é imenso. Amor me trouxe até vocês aqui para ajudá-los a conhecê-Lo. E através de Meu Filho com todo o coração poder chamá-Lo de Pai para serem um só povo na família de Deus. Mas, filhos Meus, não esqueçam-se que não estão nesta terra só por si mesmos. Eu não os convido aqui só para si mesmos. Todos aqueles que seguem o Meu Filho vêem e pensam nos seus irmãos em Cristo como em si mesmos. Não conhecem o egoísmo. Por isto Eu desejo que vocês se tornem a Luz de Meu Filho a todos aqueles que não conhecem o Pai. A todos aqueles que vagam nas trevas do pecado, do desespero da dor e da solidão. Vocês iluminam a estrada deles. E através da sua vida demonstrem a eles o Amor de Deus, Eu estou com vocês. Se me abrirem o coração, Eu os guiarei. Os convido novamente a rezarem pelos seus pastores. Os agradeço. "

Botschaft, 2. November 2011 - Botschaft an die Seherin Mirjana

"Liebe Kinder! Der Vater hat euch nicht euch selbst überlassen. Unermesslich ist Seine Liebe, die Liebe, die mich zu euch bringt, um euch zu helfen, dass ihr Ihn kennenlernt, damit ihr alle Ihn mit vollem Herzen durch meinen Sohn Vater nennen könnt, damit ihr ein Volk in Gottes Familie sein könnt. Aber, meine Kinder, vergesst nicht, dass ihr nicht nur wegen euch auf dieser Welt seid und dass ich euch nicht nur wegen euch selbst hierher rufe. Jene, die meinem Sohn folgen, denken an den Bruder in Christus, wie an sich selbst und sie kennen die Selbstsucht nicht. Darum wünsche ich, dass ihr das Licht meines Sohnes seid, dass ihr all jenen, die den Vater nicht kennengelernt haben, all jenen, die in der Finsternis der Sünde, Verzweiflung, Pein und Einsamkeit umherirren, den Weg erleuchtet und dass ihr ihnen mit eurem Leben die Liebe Gottes zeigt. Ich bin bei euch. Wenn ihr eure Herzen öffnet werde ich euch führen. Ich rufe euch wiederum auf: betet für eure Hirten. Ich danke euch. "

Message, 2. novembre 2011 - L'apparition à Mirjana

"Chers enfants ! Le Père ne vous a pas abandonnés à vous-mêmes. Incommensurable est son amour, un amour qui me conduit à vous afin que je vous aide à le connaître, et que, par mon Fils, vous puissiez tous l'appeler Père de tout votre coeur, et que vous puissiez être un seul peuple dans la famille de Dieu. Mais, mes enfants, n'oubliez pas que vous n'êtes pas en ce monde seulement pour vous-mêmes, et que je ne vous invite pas ici seulement pour vous-mêmes. Ceux qui suivent mon Fils pensent au frère en Christ comme à eux-mêmes, et ne connaissent pas l'égoïsme. C'est pourquoi je désire que vous soyez la lumière de mon Fils afin que, pour tous ceux qui n'ont pas connu le Père - tous ceux qui errent dans les ténèbres du péché, le désespoir, la douleur et la solitude - vous illuminiez le chemin, et que vous leur montriez l'amour de Dieu par votre vie. Je suis avec vous ! Si vous ouvrez vos coeurs, je vous guiderai. A nouveau je vous invite : priez pour vos bergers ! Je vous remercie. "

Orędzie iz Medziugorje, 2. listopad 2011r. - Orędzie dla Mirjany

"Drogie dzieci! Ojciec nie pozostawił was samym sobie, bezgraniczna jest Jego miłość, miłość która mnie przyprowadza do was, abym pomogła wam Go poznać, abyście przez mojego Syna wszyscy z całego serca mogli wołać do Niego: OJCZE i być jednym ludem w Bożej rodzinie. Jednakże moje dzieci, nie zapominajcie, że na tym świecie nie jesteście tylko dla siebie. Ja nie wzywam was tutaj tylko dla was samych. Ci, którzy naśladują mojego Syna, myślą o bracie w Chrystusie, jak o samym sobie, nie znając egoizmu! Dlatego Ja pragnę, abyście wy byli światłem mojego Syna, abyście oświetlali drogę tym wszystkim, którzy nie znają Ojca, tym którzy błądzą w mroku grzechu, rozpaczy, cierpienia i samotności. Abyście im przez własne życie, ukazali miłość Bożą. JA JESTEM Z WAMI. Jeśli otworzycie swoje serca, będę was prowadzić! Ponownie wzywam was, módlcie się za swoich pasterzy. Dziękuję wam. "

Posolstvo, Medžugorie, 2. november 2011 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti! Otec vás neponechal sebe samým. Nesmierna je jeho láska; láska, ktorá ma privádza k vám, aby som vám Ho pomohla spoznať a aby ste Ho mohli skrze môjho Syna všetci celým srdcom volať Otcom, aby ste mohli byť jeden národ v Božej rodine. Ale, deti moje, nezabudnite, že nie ste na tomto svete iba kvôli sebe a že vás tu nepozývam len kvôli vám. Tí, ktorí nasledujú môjho Syna, myslia na brata v Kristovi ako na seba samého a nepoznajú sebeckosť. Preto chcem, aby ste boli svetlom môjho Syna, aby ste všetkým tým, ktorí nespoznali Otca - všetkým tým, ktorí blúdia v tme hriechu, zúfalstva, bolesti a samoty - osvietili cestu a svojím životom ukázali Božiu lásku. Ja som s vami! Ak otvoríte svoje srdcia, povediem vás. Opäť vás pozývam: modlite sa za svojich pastierov. Ďakujem vám. "

Poselství z Medžugorje, 2. listopadu 2011 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

"Drahé děti! Otec vás nenechal vám samotným. Nesmírná je jeho láska, láska, která mne vede k vám, abych vám pomohla, abyste Ho poznaly a abyste Ho, skrze mého Syna, všichni celým srdcem mohly nazývat Otcem, abyste mohly být jeden lid v Boží rodině. Ale, děti moje, nezapomínejte, že nejste na tomto světě jenom kvůli sobě a že já vás tady nevyzývám jenom kvůli vám. Ti, kteří následují mého Syna, myslí na bratra v Kristu, jako samy na sebe a sobeckost neznají. Proto si já přeji, abyste byly světlem mého Syna, aby všem těm, kteří nepoznali Otce – všem těm, kteří bloudí v temnotě hříchu, zoufalství, bolesti a samoty – vy osvítíte cestu a svým životem jim ukážete lásku Boží. Já jsem s vámi! Jestli otevřete svoje srdce, povedu vás. Znovu vás vyzývám: modlete se za svoje pastýře! Děkuji vám! "
 

Perché Dio possa vivere nei vostri cuori, dovete amare.

`