Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. July 2011

Apparizione a Mirjana, 2 luglio 2011

 


Medjugorje Message, July 2, 2011 - Apparitions to Mirjana

"Dear children; today I call you to a difficult and painful step for your unity with my Son. I call you to complete admission and confession of sins, to purification. An impure heart cannot be in my Son and with my Son. An impure heart cannot give the fruit of love and unity. An impure heart cannot do correct and just things; it is not an example of the beauty of God’s love to those who surround it and to those who have not come to know that love. You, my children, are gathering around me full of enthusiasm, desires and expectations, and I implore the Good Father to, through the Holy Spirit, put my Son – faith, into your purified hearts. My children, obey me, set out with me. "
As Our Lady was leaving, to her left she showed darkness and to her right a Cross in golden light.

Messaggio di Medjugorje, 2 luglio 2011 - Apparizione a Mirjana

"Cari figli, oggi, per la vostra unione con mio Figlio, vi invito ad un passo difficile e doloroso. Vi invito al riconoscimento completo ed alla confessione dei peccati, alla purificazione. Un cuore impuro non può essere in mio Figlio e con mio Figlio. Un cuore impuro non può dare un frutto d’amore e di unità. Un cuore impuro non può compiere cose rette e giuste, non è un esempio della bellezza dell’Amore di Dio per coloro che gli stanno attorno e che non l’hanno conosciuto. Voi, figli miei, vi riunite attorno a me pieni di entusiasmo, di desideri e di aspettative, ma io prego il Padre Buono di mettere, per mezzo dello Spirito Santo del mio Figlio, la fede nei vostri cuori purificati. Figli miei, ascoltatemi, incamminatevi con me. "

Poruka, 2. srpanj 2011. - Poruka preko vidjelice Mirjane

"Draga djeco! Danas vas pozivam na, za vaše jedinstvo s mojim Sinom, težak i bolan korak. Pozivam vas na potpuno priznanje i ispovijed grijeha, na očišćenje. Nečisto srce ne može biti u mojem Sinu i s mojim Sinom. Nečisto srce ne može dati plod ljubavi i jedinstva. Nečisto srce ne može činiti ispravne i pravedne stvari, nije primjer ljepote ljubavi Božje onima koji ga okružuju i koji je nisu upoznali. Vi, djeco moja, okupljate se oko mene puni zanosa, želja i isčekivanja, a ja molim dobrog Oca da u vaša očišćena srca stavi po Duhu Svetom moga Sina, vjeru. Djeco moja, poslušajte me, pođite sa mnom. "
Dok je Gospa odlazila pokazala je sa lijeve strane tamu, a s desne Križ kao u zlatnom svijetlu.

Mensaje, 2 de julio de 2011 - Aparición a Mirjana

"Queridos hijos: a causa de vuestra unión con mi Hijo os invito a dar un paso difícil y doloroso: Os invito al reconocimiento completo y confesión de los pecados, a la purificación. Un corazón impuro no puede permanecer en mi Hijo y con mi Hijo. Un corazón impuro no puede dar fruto de amor y de unidad. Un corazón impuro no puede cumplir con las cosas rectas y correctas, no es ejemplo de la belleza del Amor de Dios frente aquellos que están alrededor suyo y que no lo han conocido. Vosotros hijos míos, reuníos en torno a mí llenos de entusiasmo, de deseos y de expectativas, sin embargo Yo oro al Buen Padre, para que por medio del Espíritu Santo de mi Hijo, ponga la fe en vuestros corazones purificados. Hijos míos, escuchadme, encaminaos conmigo. "
Mirjana después de la aparición comentó: “Mientras la Virgen se marchaba, mostró la tiniebla a su lado izquierdo y a su derecho una cruz en una luz dorada”. Mirjana sostuvo además: “la Virgen quiso mostrar la diferencia entre un corazón purificado y el no purificado”

Mensagem, 2011.g. 2. julho - Mensagem dada a vidente Mirjana

"Queridos filhos, hoje EU chamo vocês ao difícil e doloroso passo para a sua unidade com MEU FILHO. EU os chamo para completar a admissão e confissão dos pecados, à purificação. Um coração impuro não pode estar em MEU FILHO nem com MEU FILHO. Um coração impuro não pode dar o fruto do amor e unidade. Um coração impuro não pode fazer as coisas corretas e justas; não é um exemplo da beleza do Amor de DEUS para aqueles que o cercam e para aqueles que não conhecem este AMOR. Vocês, Meus filhos, estão se reunindo ao Meu redor cheios de entusiasmo, desejo e expectativas, e EU imploro a DEUS PAI para, por meio do ESPÍRITO SANTO, colocar MEU FILHO – fé, dentro de seus corações purificados. Meus filhos, obedeçam-ME, caminhem COMIGO. "

Botschaft, 2. Juli 2011 - Botschaft an die Seherin Mirjana

"Liebe Kinder! Heute rufe ich euch zu einem schweren und schmerzhaften Schritt für eure Einheit mit meinem Sohn auf. Ich rufe euch auf zum vollkommenen Bekennen und Beichten der Sünden, zur Reinigung. Ein unreines Herz kann nicht in meinem Sohn und mit meinem Sohn sein. Ein unreines Herz kann keine Frucht der Liebe und der Einheit bringen. Ein unreines Herz kann keine rechten und gerechten Dinge tun, es ist kein Beispiel der Schönheit der Liebe Gottes für jene, die es umgeben, und diese nicht kennen gelernt haben. Ihr, meine Kinder, versammelt euch um mich voller Begeisterung, Wünsche und Erwartungen, und ich bitte den guten Vater, dass Er durch den Heiligen Geist in eure gereinigten Herzen meinen Sohn, den Glauben, hineinlegt. Meine Kinder, hört auf mich, geht mit mir. "
Während die Muttergottes ging zeigte Sie auf der linken Seite Dunkelheit und auf der rechten ein Kreuz wie im goldenen Licht.

Message, 2. juillet 2011 - L'apparition à Mirjana

"Chers enfants ! Aujourd'hui, je vous invite, pour votre union avec mon Fils, à un pas difficile et douloureux. Je vous invite à la pleine reconnaissance et à la confession des péchés, à la purification. Un coeur impur ne peut pas être en mon Fils ni avec mon fils. Un coeur impur ne peut porter le fruit de l'amour et de l'unité. Un coeur impur ne peut faire les choses de façon correcte et juste; il n'est pas un exemple de la beauté et de l'amour de Dieu pour ceux qui l'entourent et qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. Vous, mes enfants, rassemblez-vous autour de moi, pleins d'enthousiasme, de désirs et d'attentes; et moi je prie le Bon Père, afin que, par l'Esprit-Saint, il dépose dans vos coeurs purifiés, mon Fils : la foi. Mes enfants, écoutez-moi, mettez-vous en route avec moi ! "

Orędzie iz Medziugorje, 2. lipiec 2011r. - Orędzie dla Mirjany

"Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do jedności z moim Synem poprzez trudny i bolesny krok. Wzywam was do całkowitego wyznania grzechów i spowiedzi, do oczyszczenia. Nieczyste serce nie może być w moim Synu i z moim Synem. Nieczyste serce nie może wydać owoców miłości i jedności. Nieczyste serce nie może dokonywać prawidłowych i sprawiedliwych rzeczy. Nie jest przykładem miłości Bożej dla swojego otoczenia i tych, którzy Go nie poznali. Wy, dzieci moje, gromadzicie się wokół mnie, pełni entuzjazmu, pragnień i oczekiwań, a Ja proszę dobrego Ojca, aby przez Ducha Świętego w wasze oczyszczone serca tchnął mojego Syna, wiarę. Dzieci moje, posłuchajcie mnie, pójdźcie ze Mną. "
Matka Boża pobłogosławiła wszystkich obecnych, a szczególnie kapłanów oraz dewocjonalia. Mirjana powiedziała, że kiedy Matka Boża odchodziła, po jej lewej stronie widziała ciemność, a po prawej stronie krzyż w złocistym świetle. Mirjana osobiście uważa, że Matka Boża chciała jej pokazać różnicę pomiędzy czystym i nie oczyszczonym sercem.

Posolstvo, Medžugorie, 2. júl 2011 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti! Dnes vás pozývam k vašej jednote s mojím Synom - ťažkému a bolestnému kroku. Pozývam vás k úplnému priznaniu a vyznaniu hriechov, k očisteniu. Nečisté srdce nemôže byť v mojom Synovi a s mojím Synom. Nečisté srdce nemôže dať plod lásky a jednoty. Nečisté srdce nemôže konať správne a spravodlivé veci, nie je príkladom krásy Božej lásky tým, ktorí ho obklopujú a ktorí ju nespoznali. Vy, deti moje, zhromažďujete sa okolo mňa plní nadšenia, túžob i očakávania a ja prosím dobrého Otca, aby do vašich očistených sŕdc vložil skrze Ducha Svätého môjho Syna, vieru. Deti moje, poslúchnite ma, poďte so mnou.“"
Kým Panna Mária odchádzala, na ľavej strane sa ukázala tma a na pravej strane kríž akoby v zlatom svetle.

Poselství z Medžugorje, 2. července 2011 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

"Drahé děti! Dnes vás zvu, kvůli vaší jednotě s mým Synem, k těžkému a bolestnému kroku. Zvu vás k úplnému přiznání a vyzpovídání hříchů, k očištění. Nečisté srdce nemůže být v mém Synu a s mým Synem. Nečisté srdce nemůže přinést plod lásky a jednoty. Nečisté srdce nemůže dělat správné a spravedlivé věci, není příkladem krásy Boží lásky pro ty, kteří jsou kolem něho a kteří ji nepoznali. Vy, děti moje, se kolem mne shromažďujete plni nadšení, touhy a očekávání, a já prosím dobrého Otce, aby do vašich očištěných srdcí vložil skrze Ducha Svatého mého Syna, víru. Děti moje, poslouchejte mě, pojďte se mnou! "
Když Gospa odcházela, ukázala na levé straně tmu, a na pravé straně Kříž ve zlatém světle.
 

Perché Dio possa vivere nei vostri cuori, dovete amare.

`