Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. September 2011

Apparizione a Mirjana, 2 Settembre 2011

 


Medjugorje Message, September 2, 2011 - Apparitions to Mirjana

"Dear children; With all my heart and soul full of faith and love in the Heavenly Father, I gave my Son to you and am giving Him to you anew. My Son has brought you, the people of the entire world, to know the only true God and His love. He has led you on the way of truth and made you brothers and sisters. Therefore, my children, do not wander, do not close your heart before that truth, hope and love. Everything around you is passing and everything is falling apart, only the glory of God remains. Therefore, renounce everything that distances you from the Lord. Adore Him alone, because He is the only true God. I am with you and I will remain with you. I am especially praying for the shepherds that they may be worthy representatives of my Son and may lead you with love on the way of truth. Thank you. "

Messaggio di Medjugorje, 2 settembre 2011 - Apparizione a Mirjana

"Cari figli, io con tutto il cuore e con l’anima piena di fede e di amore verso il Padre Celeste vi ho donato e vi dò nuovamente mio Figlio. Mio Figlio ha fatto conoscere a voi, popolo di tutto il mondo, l’unico vero Dio ed il Suo Amore. Vi ha condotto sulla strada della verità e vi ha reso fratelli e sorelle. Perciò, figli miei, non vagate inutilmente, non chiudete il cuore di fronte a questa verità, speranza ed amore. Tutto attorno a voi è passeggero e tutto crolla, solo la gloria di Dio rimane. Perciò rinunciate a tutto ciò che vi allontana dal Signore. Adorate solo Lui perché Egli è l’unico vero Dio. Io sono con voi e rimarrò accanto a voi. Prego in modo particolare per i pastori affinché siano degni rappresentanti di mio Figlio ed affinché vi conducano con amore sulla strada della verità. Vi ringrazio! "

Poruka, 2. rujan 2011. - Poruka preko vidjelice Mirjane

"Draga djeco! Ja sam vam, svim srcem i dušom punom vjere i ljubavi u nebeskog Oca, darovala i iznova dajem svoga Sina. Moj Sin je vas, narode cijeloga svijeta, upoznao sa jedinim pravim Bogom i Njegovom ljubavlju. Poveo vas je putem istine i učinio vas je braćom i sestrama. Zato, djeco moja, ne lutajte, ne zatvarajte srce pred tom istinom, nadom i ljubavlju. Sve oko vas je prolazno i sve se ruši, a samo slava Božja ostaje. Zato se odrecite svega što vas udaljava od Gospodina. Samo se Njemu klanjajte, jer On je jedini pravi Bog. Ja sam s vama i uz vas ću ostati. Posebno molim za pastire da budu dostojni predstavnici moga Sina i da vas s ljubavlju povedu putem istine. Hvala vam! "

Mensaje, 2 de septiembre de 2011 - Aparición a Mirjana

"Queridos hijos, con todo el corazón y con el alma llena de fe y de amor hacia el Padre Celestial, os he entregado ―y os entrego nuevamente― a Mi Hijo. Mi Hijo, a vosotros ―pueblo de todo el mundo― os ha hecho conocer al único Dios verdadero y Su amor. Os ha conducido por el camino de la verdad y os ha hecho hermanos y hermanas. Por lo tanto, hijos míos, no deambuléis inútilmente, no cerréis el corazón ante esta verdad, esperanza y amor. Todo alrededor vuestro es pasajero y todo se desmorona, sólo la gloria de Dios permanece. Por eso, renunciad a cuanto os aleja del Señor. Adoradlo sólo a Él porque Él es el único Dios verdadero. Yo estoy con vosotros y permaneceré junto a vosotros. Oro de manera especial por los pastores: para que sean dignos representantes de Mi Hijo y os conduzcan con amor por el camino de la verdad. ¡Os doy las gracias! "

Mensagem, 2011.g. 2. setembro - Mensagem dada a vidente Mirjana

"Queridos filhos, com todo o Meu Coração e Alma cheia de Fé e Amor no Pai Celestial, Eu dei Meu Filho a vocês e estou dando Ele a vocês novamente. Meu Filho trouxe vocês, pessoas do mundo inteiro, a conhecerem o único Deus verdadeiro e o Seu Amor. Ele tem levado vocês no caminho da verdade e feito vocês irmãos e irmãs. Portanto, Meus filhos, não se desviem, não fechem os seus corações diante da verdade, esperança e amor. Tudo ao redor de vocês está passando e tudo está partindo, somente a Glória de Deus permanece. Portanto, renunciem a tudo que distancia vocês do Senhor. Adorem-no somente, porque Ele é o único Deus Verdadeiro. Eu estou com vocês e Eu permaneço com vocês. Eu estou especialmente rezando pelos pastores para que possam ser verdadeiros representantes de Meu Filho e possam conduzir vocês com amor no caminho da verdade. Obrigada. "

Botschaft, 2. September 2011 - Botschaft an die Seherin Mirjana

"Liebe Kinder! Ich habe euch mit ganzem Herzen, mit Glauben erfüllter Seele und Liebe zum Himmlischen Vater, meinen Sohn gegeben und ich gebe Ihn euch von neuem. Mein Sohn hat euch, die Völker der ganzen Welt, mit dem einzig wahren Gott und mit Seiner Liebe bekannt gemacht. Er hat euch auf den Weg der Wahrheit geführt und hat euch zu Brüdern und Schwestern gemacht. Daher, meine Kinder, irrt nicht umher, verschließt das Herz nicht vor der Wahrheit, der Hoffnung und der Liebe. Alles um euch herum ist vergänglich und alles bricht zusammen doch nur die Ehre Gottes bleibt. Daher, entsagt allem, was euch vom Herren entfernt. Betet nur Ihn an, denn er ist der einzig wahre Gott. Ich bin bei euch und bleibe bei euch. Ich bete besonders für die Hirten, dass sie würdige Vertreter meines Sohnes werden und dass sie euch mit Liebe zum Weg der Wahrheit führen. Ich danke Euch! "

Orędzie iz Medziugorje, 2. wrzesień 2011r. - Orędzie dla Mirjany

"Drogie dzieci! Całym sercem i duszą pełną wiary i miłości do Ojca Niebieskiego darowałam wam i ponownie wam daję mojego Syna. Mój Syn dał wam, ludom całego świata, poznać jedynego prawdziwego Boga i Jego miłość. Poprowadził was drogą prawdy i uczynił was braćmi i siostrami. Dlatego, drogie dzieci, nie błąkajcie się, nie zamykajcie serca przed tą prawdą, nadzieją i miłością. Wszystko wokół was jest przemijające i wszystko niszczeje, a jedynie chwała Boża pozostaje. Dlatego wyrzeknijcie się wszystkiego, co oddala was od Pana. Tylko Jemu oddajcie cześć, gdyż On jest jedynym prawdziwym Bogiem. Ja jestem z wami i przy was pozostanę. Modlę się szczególnie za pasterzy, aby byli godnymi przedstawicielami mojego Syna i by z miłością prowadzili was drogą prawdy. Dziękuję wam. "

Posolstvo, Medžugorie, 2. september 2011 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti! Ja som vám, celý srdcom i dušou plnou viery a lásky k nebeskému Otcovi, darovala a znovu dávam svojho Syna. Môj Syn vám, národy celého sveta, dal poznať jediného pravého Boha a Jeho láskou. Vedie vás cestou pravdy a robí vás bratmi a sestrami. Preto, deti moje, neblúďte, nezatvárajte srdce pred tou pravdou, nádejou a láskou. Všetko okolo vás je pominuteľné a všetko sa rozpadá, iba Božia sláva ostáva. Preto sa zrieknite všetkého, čo vás vzďaľuje od Pána. Iba Jemu sa klaňajte, pretože On je jediný pravý Boh. Ja som s vami a zostanem pri vás. Zvlášť sa modlím za pastierov, aby boli dôstojnými predstaviteľmi môjho Syna a aby vás s láskou viedli cestou pravdy. Ďakujem vám! "

Poselství z Medžugorje, 2. září 2011 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

"Drahé děti, já jsem vám, celým srdcem a duší plnou víry a lásky k nebeskému Otci, darovala a znovu dávám svého Syna. Můj Syn vás, lide celého světa, seznámil s jedním pravým Bohem a Jeho láskou. Vedl vás cestou pravdy a učinil vás bratry a sestrami. Proto, děti moje, nebluďte, nezavírejte srdce před tou pravdou, nadějí a láskou. Všechno kolem vás je pomíjející a všechno se boří, a jenom sláva Boží zůstává. Proto se odřekněte všeho, co vás vzdaluje od Pána. Jenom Jemu se klanějte, protože On je jediný pravý Bůh. Já jsem s vámi a s vámi zůstanu. Zvláště se modlím za pastýře, aby byli důstojnými představiteli mého Syna a aby vás s láskou vedli cestou pravdy. Děkuji vám! "
 

Perché Dio possa vivere nei vostri cuori, dovete amare.

`