Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. maj 2005r.

DAJCIE ŚWIADECTWO MOICH ORĘDZI


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. maj 2005r. [O]

Drogie dzieci! Ponownie wzywam was, abyście w pokorze żyli moimi orędziami. W szczególny sposób świadczcie o nich teraz, gdy zbliżamy się do rocznicy moich objawień. Dziatki, bądźcie znakiem dla tych, którzy są daleko od Boga i Jego miłości. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Matka Boża wzywa nas abyśmy w pokorze żyli orędziami, które nam daje przez 24 lata. Ona jest pokorną Służebnicą Pańską i wie dobrze, że słowa Boga można zrozumieć jedynie w pokorze. Maryja znalazła łaskę u Pana, na Nią pokornej Służebnicę Pańską wejrzał Bóg i dlatego wszystkie pokolenia nazywać Ją będą błogosławioną. Wielu ludzi przybywa na miejsca Jej objawień, bowiem pragną być bliżej Jej matczynego serca. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi. W słowach Maryi: „Drogie dzieci” – wielu ludzi dostrzega matczyną miłość i troskę. Z matką Maryją jesteśmy pewni, że nie zbłądzimy, że nie zostaniemy oszukani, rozczarowani.

Prości i pokorni ludzie w Medziugorju potwierdzają prawdziwość słów Jezusa, które wypowiedział w Duchu Świętym: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.” (Łk 10, 21).

Maryja ukierunkowuje nas na Jezusa, prowadzi do Jezusa, a Jezus posyła nam Swą Matkę, abyśmy Jej słuchali i w pokorze szli za Jej słowami.

Ona przychodzi do nas z chwały Ojca Niebieskiego i mówi prostymi słowami, tak by każdy mógł Ją zrozumieć. Maryja jak matka zniżyła się do poziomu dzieci, abyśmy mogli Ją zrozumieć. Postępuje tak samo jak rodzic, który przyklęka przy małym dziecku, aby dziecko mogło go zobaczyć i zrozumieć wypowiadane słowa.

Słowo pokora pochodzi od łacińskiego słowa humilis, tj. to co jest bliższe humusowi – podłożu, ziemi. Dlatego jest całkiem zrozumiałe, i tak jest napisane w Piśmie Świętym, że my którzy z ziemi powstaliśmy, musimy być pokorni by rozumieć Boga i Matkę Bożą. Maryja nie przychodzi by nas osądzić i oskarżyć. Bowiem ten kto oskarża nie jest w stanie usłyszeć innej osoby, on słyszy jedynie siebie. Matka Maryja mówiąc do nas chce usłyszeć nasze wołanie, naszą modlitwę. I każdą modlitwę płynącą z serca traktuje poważnie.

W jednym z orędzi Matka Boża mówi: „Drogie dzieci, oddaję pokłon waszej wolności.” Ona, która jest Panną Czystą i Łaski Pełną schyla się przed wolnością człowieka. Jak wielka musi być godność każdego człowieka, że i Bóg szanuje jego wolność.

Objawienia Matki Bożej w Medziugorju są łaską i darem Nieba. Nie jest to czyjaś własność, ale dar dla mnie, dla Ciebie dla Kościoła i świata. Własności bronimy, aby ktoś nam jej nie odebrał. Z darem jest inaczej. Dar nas zobowiązuje do wierności Matce Bożej i Jej miłości. Dar nas zobowiązuje do dawania świadectwa, że otwarło się Niebo i że przez wiele serc przepłynęła rzeka łaski budząc je z duchowej martwoty. Dlatego Matka Boża wzywa nas: „W szczególny sposób świadczcie o moich orędziach teraz, gdy zbliżamy się do rocznicy moich objawień.” Matka Boża często mówiła: „Drogie dzieci, to jest czas łaski.”

Każde pokorne i czyste serce może rozpoznać głos Matki. Nie pozwólmy, aby czas łaski był czasem naszego upadku, lecz postarajmy się, by był czasem naszego nawrócenia i nowego życia z Bogiem.

Dziś również Najświętsza Maryja Panna mówi: „Jestem z wami!” Pozostańmy z Nią.

o. Ljubo Kurtović, OFM
Medziugorje, 26 maja 2005


Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`