Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 2007r.

Otwórzcie się na wielką łaskę


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 2007r. [O]

Drogie dzieci! Również dzisiaj, z wielką radością w sercu, wzywam was do nawrócenia. Dziatki, nie zapominajcie, że wszyscy jesteście ważni w tym wielkim planie, który Bóg prowadzi poprzez Medziugorje. Bóg pragnie nawrócić cały świat i wezwać go do zbawienia i na drogę prowadzącą do Niego, który jest początkiem i końcem wszelkiego bytu. Dziatki, z głębi serca, w szczególny sposób wzywam was wszystkich, otwórzcie się na wielką łaskę, którą Bóg wam daje przez moją tu obecność. Każdemu z was pragnę podziękować za ofiary i modlitwy. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Również dziś słychać głos Matki niebieskiej. Ona nas nie opuszcza nawet, gdy my się poddamy. Słychać matczyne słowa i wezwanie do nawrócenia. Matka Boża wie, że nawrócenie jest procesem, drogą do ziemi obiecanej, gdzie panuje pokój, wolność i radość dawana przez Boga Jedynego. Tak jak Izraelici musimy wyjść z niewoli, aby poprzez pustynię dojść do wolności ziemi obiecanej, do której Bóg pragnie nas wprowadzić poprzez matkę Swego Syna. Maryja przeszła przez pustynię życia ziemskiego. Z Nią na pewno dojdziemy do Boga.

Boża miłość nie wyklucza nikogo. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i dlatego nie może zrezygnować z człowieka. „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.” (Rdz 1, 27).

Królowa Pokoju mówi do nas: „Nie zapominajcie, że jesteście ważni w tym wielkim planie, który Bóg prowadzi poprzez Medziugorje”, a wcześniej mówiła: „Drogie dzieci, to jest czas łaski, to jest święte miejsce”. Objawienia Matki Bożej są zniżeniem się Boga do poziomu człowieka, do mnie i do Ciebie. Objawienia Matki Bożej są posługą Boga wobec człowieka. Jak można nie dostrzec, nie rozpoznać niezmiernej Bożej miłości, która pokazuje się nam w obecności Matki Bożej w Medziugorju.

Maryja jako matka nie poddaje się i nie odstępuje od nas pomimo naszych sprzeciwów. Wie, że nie wszyscy uwierzą, nie wszyscy przyjmą Jej orędzia i Bożą miłość, która się nam objawia poprzez Jej obecność. Pomimo tego mówi, objawia się, wzywa i kocha swe dzieci. Bowiem być może do nas skierowane są słowa Boga wypowiedziane poprzez proroka Izajasza: „Idź i mów do tego ludu: Słuchajcie pilnie, lecz bez zrozumienia, patrzcie uważnie, lecz bez rozeznania! Zatwardź serce tego ludu, znieczul jego uszy, zaślep jego oczy, iżby oczami nie widział ani uszami nie słyszał, i serce jego by nie pojęło, żeby się nie nawrócił i nie był uzdrowiony” (Iz 6, 9)

Słowa Matki Bożej są pełne nadziei i radości. Ona wie, że człowiek nie może przyjąć i wypełnić tego do czego wzywa go Bóg. Matka chce abyśmy doświadczyli, że Bóg jest najbardziej solidną podstawą naszego istnienia. W słowach Matki Bożej odkrywamy, że Bóg nas akceptuje takimi jakimi jesteśmy. Wszyscy wiemy, że życie nie zawsze układa się łatwo. Jest wiele bezdroży, które doprowadziły nas do obecnego miejsca w życiu. Lecz Bóg nas akceptuje takimi jakimi jesteśmy. Bóg Ciebie i mnie zna po imieniu: „Oto wyryłem cię na obu dłoniach” (Iz 49, 16). Bóg nie może spojrzeć na Swoją dłoń, by nie zobaczyć twego i mego imienia. Miłość Boża pokazywała się nam w ciągu minionych dwudziestu sześciu lat objawień Matki Bożej. Otwórzmy się na łaskę Bożą poprzez obecność Matki Bożej w Medziugorju.

o. Ljubo Kurtović, OFM
Medziugorje, 26 czerwca 2007 r.

Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`