Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. listopad 2007r.

Jezus – Król naszego życia


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. listopad 2007r. [O]

Drogie dzieci! Dziś, gdy obchodzicie święto Chrystusa Króla wszego stworzenia pragnę, by On był królem waszego życia. Dziatki, tylko przez darowanie możecie zrozumieć dar ofiary Jezusa na krzyżu dla każdego z was. Dziatki, darujcie Bogu czas, był On was przemienił i wypełnił Swą łaską, abyście i wy byli łaską dla innych. Jestem dla was dziatki łaskawym darem miłości, pochodzącym od Boga dla tego niespokojnego świata. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Matka Boża w ostatnim orędziu wzywa nas byśmy wybrali Chrystusa Króla wszego stworzenia, aby stał się królem naszego życia. Chrystus nie jest takim królem jak inni ubrani w purpurę i złoto, mający korony i władający ludźmi. Chrystus Król jest zupełnie inny niż ziemscy królowie. Przewyższa ich ustanowieniem królestwa pokoju, miłości i przebaczenia. Królestwo Jezusowe nigdy nie było niebezpieczne, nikomu nie zagrażało. Nieustannie się powiększa, jest rzeczywistością, ale równocześnie i ideałem, do którego dążymy. Jezus jest prawdziwym królem, który przyszedł na świat, by służyć w pokorze. Tylko ten, kto służy drugiemu człowiekowi może być naprawdę królem, mając za przykład Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Prawdziwa pokora polega na tym, że widzimy siebie takimi, jakimi jesteśmy, że rozpoznajemy swoje dary i dziękujemy za nie Bogu, ale równocześnie byśmy dostrzegali swoje słabości i zaakceptowali siebie, wiedząc, że Bóg kocha nas mimo wszystko. Ta świadomość daje wielką radość, ale równocześnie wzywa do wielkiej odpowiedzialności w służeniu i pokorze.

Matka Boża nadal nas poucza, ale równocześnie wzywa do darowania, bo jedynie w ten sposób możemy zrozumieć dar ofiary Jezusowej na krzyżu, którą możemy nazwać zwycięstwem miłości. On, który uczył, by kochać każdego człowieka, a nawet nieprzyjaciół swoich do końca pozostał wierny swemu słowu: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.” (J 15, 13) Dla tej miłości Jezus znosił towarzystwo swego zdrajcy i nie wydał go, Piotrowi zabronił użyć miecza, a kiedy się Go wyparł wielkodusznie mu wybaczył. Ludzie, którzy żyli w imię Jezusa prowadzeni tą miłością najwięcej przyczynili się do urzeczywistnienia królestwa Bożego na ziemi.

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…” (por. J 3, 16) Matka Boża wzywa nas byśmy zrozumieli dar ofiary Jezusa na krzyżu, który jest największym darem. Bóg w Jezusie darował nam Swoje serce, głębię Swej miłości. Jest to najpiękniejszy i największy dar. Jezus do końca nas umiłował w pełni darując nam samego siebie. Przychodząc na ten świat stał się nieustającym darem dla ludzi. Przyszedł, by wszystkich obdarzyć swą miłością. Przyjąć ten dar możemy, jeśli w pełni Mu zawierzymy, by On nas przemienił i wypełnił Swą łaską. Tak przemienieni, czyli nawróceni możemy stać się łaską dla innych ludzi. Możemy być oczyma dla ślepych, uszami dla głuchych, językiem dla niemych oraz rękami i nogami dla potrzebujących.

Jezus jest Królem Świata i największym darem. To On posłał do Medziugorja Swoją i naszą matkę Maryję, która jest darem łaski i miłości dla wszystkich. Głos Królowej Pokoju przez dwadzieścia sześć lat jest wezwaniem do pokoju w ludzkich sercach, wezwaniem do pokoju na świecie. Niech Ona, którą wybrał Bóg, pomoże nam przyjąć Jezusa jako Pana naszego życia, abyśmy mogli wiernie współpracować w głoszeniu Jego Królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju.

o. Danko Perutina, OFM
Medziugorje, 26 listopada 2007 r.

Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`