Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. december 2004

Prinášam vám môjho Syna Ježiša


 

Posolstvo, Medžugorie, 25. december 2004 [O]

"Drahé deti! S veľkou radosťou aj dnes vám prinášam môjho Syna Ježiša v náručí, ktorý vás žehná a pozýva k pokoju. Modlite sa, milé deti, a buďte statočnými svedkami radostnej zvesti v každej situácii. Len tak vás Boh požehná a dá vám všetko, čo od neho vo viere žiadate. Som s vami všetkými, kým mi to Všemohúci dovolí. Prihováram sa za každého z vás s veľkou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Mária je naradovaná, pretože prichádza k nám z radosti, zo slávy, z domoviny na nebesiach, do ktorej mi ešte musíme kráčať. Preto sa aj zjavuje, lebo chce, aby sme aj my prišli a boli tam kde je aj ona. Jej materinská túžba, aby sme boli tam, kde je i ona je taká veľká, aká veľká je aj radosť, ktorú nosí v srdci. Tak ako aj v prvý deň zjavenia 24.júna 1981, tak aj dnes nám v náručí prináša svojho Syna a nášho Spasiteľa Ježiša. Na rukách a v srdci nám prináša Boha, ktorého nám daruje a ku ktorému nás vedie. Matka Mária chce, aby sme aj my počuli anjelove slová tak ako pastieri: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán (Lk 2, 10-11). Narodil sa Spasiteľ sveta pre teba i pre mňa, pre každého človeka. Narodil sa Boh, aby každému, kto ho prijme, dal moc stať sa Božím dieťaťom ( porov. Jn 1,12). Ježiš je jedinečná osoba v dejinách ľudstva, ľudského rodu. Iba vďaka tomu, že existoval, že žil, nemáme právo zúfať, aj keby nás v živote zastihol akýkoľvek kríž, choroba a utrpenie. „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16).

Boh dal svojho Syna Ježiša, aby spasil teba i mňa. Boh natoľko miloval človeka, že sám zatúžil stať sa človekom a prijať na seba jeho život, jeho bolesti i samotnú smrť, aby ju zničil.

Oslavujeme Ježišove narodeniny. To je deň radosti a požehnania pre túto zem, pre celé ľudstvo. Od jeho príchodu nič viac už v histórii ľudstva nie je také isté.

„Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo“ (Iz 9, 1). Aj my môžeme vyjsť zo svojich temnôt, chorôb a strachu, pretože Boh prišiel do našej tmy, do našich hriechov a chorôb, aby to všetko v nás zničil.

Ježišovo narodenie nebolo príjemné ani idylické. Narodil sa v maštali medzi zvieratami „lebo pre nich nebolo miesta v hostinci“ (Lk 2, 7). Maštaľ je miesto, v ktorom žijú zvieratá. Tú oblasť by sme najradšej ukryli pred sebou i pred ľuďmi. Hanbíme sa za ňu, lebo nie je čistá a ani príjemne nevonia.

Ježiš sa chce aj dnes narodiť v maštaľke nášho srdca, v ktorej nebude všetko voňavé a upravené. Ale Ježiš chce prísť do našich sŕdc, do nášho vnútra, aby nás prežiaril svojím požehnaním, sebou samým.

Tohto a takéhoto Boha nám Matka Mária dnes prináša a daruje. S Ježišom sa i my môžeme spojiť, pretože on je v nás. Vierou v neho, máme možnosť, ktorá je v nás stať sa všemohúcimi, lebo on je Všemohúci a Všemocný. Vtedy budeme môcť byť odvážnymi svedkami Božej prítomnosti a všemohúcnosti na tejto zemi, v situáciách a okolnostiach, v ktorých žijeme.

Matka je s nami a s ňou sme v bezpečí. Sme pod jej ochranou a príhovorom. Urobme aj my všetko zo svojej strany preto, aby sme boli zo dňa na deň čoraz bližšie Ježišovmu a Máriinmu Srdcu. Dovoľme jej, aby nás vzala za ruku a viedla k pokoju, ktorý nám Boh daruje.

Páter Ljubo Kurtović


Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`