Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. máj 2005

Dosvedčujte moje posolstvá


 

Posolstvo, Medžugorie, 25. máj 2005 [O]

"Drahé deti! Znovu vás pozývam, aby ste v pokore prežívali moje posolstvá. Zvlášť ich dosvedčujte teraz, keď sa blížime k výročiu mojich zjavení. Milé deti, buďte znamením pre tých, ktorí sú ďaleko od Boha a jeho lásky. Som s vami a všetkých vám žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Panna Mária nás pozýva v pokore žiť jej posolstvá, ktoré nám tu v priebehu 24 rokov dáva. Ona je pokorná služobnica Pána a dobre vie, že Božiu reč je možné rozumieť iba v pokore. Mária našla milosť u Boha. Na ňu, bezvýznamnú služobnicu Pánovu, Boh upriamil svoj pohľad, a preto ju všetky pokolenia nazývajú blahoslavenou. Preto mnohí prichádzajú na miesta jej zjavení s túžbou byť bližšie jej materinskému srdcu. My všetci sme jej deti. V Máriiných slovách:" Drahé deti!" -mnohí vidia a spoznávajú jej materinskú lásku a starostlivosť. S Matkou Máriou máme istotu, že nezablúdime, že nebudeme oklamaní a rozčarovaní.

Jednoduchí a pokorní tu v Medžugorí potvrdzujú pravdivosť Ježišových slov, ktoré povedal v Duchu Svätom: „ Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.“(Lk10,21).

Mária nás vedie k Ježišovi, ale Ježiš nám posiela svoju Matku Máriu, aby sme ju počúvali a kráčali v pokore za jej slovami.

Ona k nám prichádza zo slávy Nebeského Otca a hovorí jednoducho a zrozumiteľne každému. Mária ako matka sa sklonila , aby sme jej my deti mohli rozumieť. Ona to robí ako rodič, ktorý pokľakne k svojmu malému dieťaťu, aby ho dieťa mohlo vidieť a porozumieť to, čo mu chce povedať.

Slovo pokora pochádza z latinského slova humilis t.j. niečo čo je podobné humusu, pôde, zemi. Preto je úplne normálne, ako nám to oznamuje Biblia, aby sme my, ktorí sme stvorení zo zeme, boli pokorní, aby sme mohli porozumieť Bohu i Panne Márii. Panna Mária k nám prichádza nie preto, aby nás odsúdila a obvinila. Pretože ten, kto obviňuje a odsudzuje nie je schopný počuť druhého, on počuje iba seba samého. Mária Matka, ktorá k nám hovorí, chce počuť i nás, naše volanie i našu modlitbu. Ona prijíma vážne každú našu modlitbu srdcom.

V jednom posolstve Panna Mária hovorí: „Drahé deti, klaniam sa pred vašou slobodou.“ Ona, ktorá je prečistá, plná milosti, klania sa človeku, jeho slobode. Aká veľká je dôstojnosť každého človeka, že i Boh má v úcte jeho slobodu!

Zjavenia Panny Márie v Medžugorí sú milosť i dar neba. To je majetok a vlastníctvo, ktoré nepatrí nikomu, to je dar pre mňa, pre teba, pre Cirkev i svet. Majetok, t.j. niečo, čo je naše a chránime si ho, aby nám ho niekto neukradol. S darom je to ináč. Dar zaväzuje byť verný Panne Márii a jej láske. Dar nás zaväzuje k vydávaniu svedectva o tom, že sa otvorilo nebo, a že rieky milosti začali tiecť cez mnohé srdcia a prebudili ich z duchovnej strnulosti.

Preto nás Panna Mária pozýva: „Zvlášť dosvedčujte posolstvá teraz, keď sa približujete k výročiu mojich zjavení.“ Matka Mária nám často hovorila: „Drahé deti, toto je čas milosti.“

Každé pokorné, čisté a jednoduché srdce môže spoznať hlas matky. Nedovoľme, aby tento čas milosti bol pre nás časom našej záhuby, ale časom obrátenia a nového života s Bohom.

I dnes nám Panna Mária hovorí: „Ja som s vami.“ Buďme a zostaňme i my s ňou!

Páter Ljubo Kurtović


Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`