Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. august 2005

Využite každú chvíľu


 

Posolstvo, Medžugorie, 25. august 2005 [O]

"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste prežívali moje posolstvá. Tento čas vám Boh daroval ako čas milosti. Preto, milé deti, využite každý okamih a modlite sa, modlite sa, modlite sa. Všetkých vás žehnám a prihováram sa u Najvyššieho za každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Vo svojich predchádzajúcich posolstvách nám Panna Mária hovorila: „Prežívajte moje posolstvá, otvorte im vaše srdcia, žite ich s pokorou a láskou a buďte im otvorení. S veľkou radosťou vás pozývam, aby ste žili moje posolstvá. Modlím sa, aby vám Duch Svätý pomohol a upevnil vašu vieru, aby ste ešte viac prijali moje posolstvá, ktoré vám tu dávam na tomto svätom mieste. Prežívajte ich a žite každé slovo, ktoré vám dávam. Nech budú pre vás vzácne, pretože prichádzajú z neba. Milé deti, so mnou ste v bezpečí, chcem vás všetkých viesť cestou svätosti.“ To je cieľ zjavení Panny Márie, jej prítomnosti a každého slova, s ktorým sa k nám s láskou obracia.

„ Boh vám daroval tento milostivý čas“ - hovorí nám Mária. Všetko sme prijali od Boha ako dar: život, čas i večnosť. Často cítime, ako nám čas uniká, ako sme ho zbytočne stratili. Ľudia často hovoria: „Nemám čas.“ A preto sú mnohí v strese, napätí, nervózni a prázdni. Človek si celkom určite nájde čas na to, čo má rád. Klameme sami seba, keď hovoríme, že nemáme čas. Ak nemáme čas pre Boha, to je znak, že nemáme vieru, srdce a lásku nie iba k Bohu, ale aj k sebe samému. Ten, kto sa má skutočne rád, nájde si čas pre Boha, modlitbu, pre stretnutie s Ním.

Pýtame sa, prečo musíme prežívať tento čudný život so všetkými jeho ťažkosťami a utrpeniami, hriechmi a neúspechmi predtým, než sa nám otvoria dvere večnosti. Ak je Boh láska, ak je taký dobrý, prečo nám nedaroval všetko naraz? Prečo musí uplynúť toľko času predtým, než dosiahneme cieľ? Boh nás stvoril nedokonalých nie preto, aby nám sťažil život, ale aby nám dal podiel na jeho trojjedinom živote. Boh chce, aby sme od Neho nielen prijímali, ale aby sme sa naučili i dávať. Láska je dávanie a prijímanie.

Boh žije mimo času. Teraz vo večnosti, v blaženosti šťastia, kde Jemu nič nechýba. Z tej blaženosti šťastia prichádza k nám Panna Mária do tejto našej doby, aby nám pomohla, aby sme mohli prísť tam, kde je Ona. Boh nás nestvoril dokonalých, ale dal nám možnosti, ktoré musíme sami realizovať. Dal nám slobodnú vôľu, v ktorej Ho môžeme odmietnuť, alebo prijať. Zmysel času je v tom, že môžeme napredovať a rásť. Čas, v ktorom žijeme, sa môže stať pre nás milostivým časom, ak sa rozhodneme počúvať Máriu, ktorá ku nám hovorí.

Toto je naša šanca pre rast. Tak ako Mária, i svätý Pavol napomína Efezanov, ale i nás: „Využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa.“ (Ef 5,16-17). Svätý Pavol píše Kolosanom: „Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas.“ (Kol 4,5). Čas by sme nemali strácať, lebo je drahocenný a ohraničený. Využiť ho rozumne a dávať naň pozor, to znamená vykúpiť ho.

Vždy, keď sa zriekneme egoizmu a rozhodneme sa pre lásku, pracujeme na tom, aby sme svoj čas pretvorili na večnosť, na nepominuteľný život. Iba láska je večná a chráni nás pred rozkladom. Iba čas prežitý v modlitbe je využitý čas. Iba čas strávený pre Boha a pre ľudí v láske je spasiteľským a vykupiteľským. Pomôžme Panne Márii, aby nás už teraz viedla k večnosti.

Páter Ljubo Kurtović


Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`