Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. október 2005

Som pre vás darom


 

Posolstvo, Medžugorie, 25. október 2005 [O]

"Milé deti, verte, modlite sa a milujte a Boh vám bude nablízku. Daruje vám všetky svoje milosti, ktoré od neho žiadate. Som darom pre vás, pretože mi Boh dovoľuje zo dňa na deň byť s vami a milovať každého z vás nesmiernou láskou. Preto, milé deti, v modlitbe a v pokore otvorte svoje srdcia a buďte svedkami mojej prítomnosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Panna Mária prišla, aby nás viedla k Ježišovi, Spasiteľovi. Iba v Jeho mene je naša spása a náš život. Už 24 rokov a 4 mesiace nám ukazuje cestu, povzbudzuje nás a pozýva. Boh je s nami. To nám prisľúbil Ježiš: „Ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta.“ Boh je s nami v každej chvíli. Problém je, že my nie sme vždy s Ním. Boh zostane vždy verný. On nikoho, kto sa k nemu utieka, nikdy neoklamal, ani nesklamal.

Panna Mária nás učí, že je potrebné veriť, modliť sa a milovať, aby sme mohli byť s Ním. Kresťanstvo - to je cesta a ustavičné hľadanie Boha. Ježiš nám prisľúbil, že iba ten kto hľadá, nájde; kto prosí, dostane; kto klope, tomu bude otvorené.

Boh čaká iba na to, aby sme ho poprosili, očakáva našu modlitbu i našu dôveru. Ale takisto je dôležité, aby naša modlitba nebola maličká, ale veľká ako je veľký Boh. V modlitbe je dôležité iba jedno – hľadať Boha. Keď Jeho nájdeme a stretneme, potom budeme mať všetko. Keď Boha postavíme na prvé miesto, potom bude všetko ostatné na svojom mieste. On je nám blízko. „Lebo v Ňom žijeme, hýbeme sa a sme.“ ( Sk 17,28) Vďaka tomu môžeme Boha zakúsiť, zažiť. Boh je osoba a preto Ho môžeme spoznať jedine našou osobou, svojím srdcom. On nám odkryl a ustavične odkrýva nesmiernosť svojej lásky. Panna Mária k nám v priebehu svojich zjavení hovorí a odkrýva nám svoje srdce, ktoré nesmierne miluje. Dáva nám dar svojej dôvery a to je veľká milosť. V tej dôvere ku nám hovorí a rozpráva o sebe. Keď Jej ako Matke veríme, tým ju spoznávame. Vtedy nás hĺbka, krása a čistota Jej srdca stále viac ku Nej priťahujú.

Panna Mária veľmi túži po tom, aby sme boli blízko Boha a preto nám hovorí: „Verte, modlite sa a milujte.“ Iba vtedy, keď sa s Bohom rozprávame, keď si pred Ním vieme pokľaknúť a poprosiť Ho, On sa nám odkrýva a daruje nám svoje bohatstvo.

Tak, ako hovorí jedna žena, ktorá bola v kostole na poklone. V jednej chvíli zakúsila to, aký je Boh jednoduchý a ako Ho môžeme spoznať iba v jednoduchosti. Pocítila nádheru, nežnosť a bola užasnutá nad jasnosťou, krásou a pravdou, ktorá sa jej vo chvíli odkryla. Toto ju zmenilo a ona je od toho okamihu iná. Hovorí, že odvtedy problémy viac nepredstavujú neprekonateľné prekážky v jej živote. Skúsenosť je istota, že Boh existuje a že sa s nami priatelí. To je skúsenosť i mnohých tu v Medžugorí. Matka Mária je s nami a my ju môžeme stretnúť, zažiť. Vďaka týmto stretnutiam s Ňou život viac nie je taký istý, stane sa iný, nový, premenený. Potrebujeme životné skúsenosti, aby sme boli múdri, rozvážni a triezvi ľudia.

Mladícky zápal, nech by bol akýkoľvek šľachetný, rýchle vyprchá. Panna Mária nás nechce viesť k povrchnému optimizmu, ale k pravdivej múdrosti života, ku ktorej prichádzame i cez utrpenie a bolesť, ktoré v nás rodia nový život. Nech nás Panna Mária ako Matka neprestajne vedie cestami, ktoré vedú k Bohu a k novému životu s Ním.

Páter Ljubo Kurtović


Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`