Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. december 2005

V náručí vám prinášam malého Ježiša Kráľa pokoja


 

Posolstvo, Medžugorie, 25. december 2005 [O]

"Drahé deti! Aj dnes vám prinášam v náručí malého Ježiša Kráľa pokoja, aby vás požehnal svojím pokojom. Milé deti, dnes vás osobitne pozývam, aby ste boli mojimi nositeľmi pokoja v tomto nepokojnom svete. Boh vás požehná. Milé deti, nezabúdajte, som vaša matka. Všetkých vás žehnám osobitným požehnaním s malým Ježišom vo svojom náručí. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Blahoslavená Panna Mária nám i dnes vo svojom náručí i v srdci prináša a daruje Ježiša Kráľa pokoja. Táto Jej úloha pokračuje v priebehu celej histórie odvtedy, keď bol Ježiš počatý v Jej lone. Svätá Alžbeta bola prvá, ktorá mala to privilégium stretnúť Máriu plnú milosti, ktorá prináša a daruje Ježiša. Mária nás chce všetkých k Nemu priviesť a všetkým priniesť Ježiša. Ona si Ho nenecháva pre seba, pretože vie, že Ona sama je Ním obdarovaná. Mária vie, že On je Božím darom nielen pre ňu, ale pre celé ľudstvo. Zmysel života nespočíva iba v darovaní vecí, ale i v darovaní života a preto nám hovorí: „Drahé deti, váš život nie je vaším, je to Boží dar, ktorým máte rozveseľovať druhých.” Iba človek je schopný spoznať a prijať Boha. Iba človek je bytosť, ktorá dokáže prijať mieru Božej lásky a milovať spôsobom dôstojným Boha. Ježiš zostúpil z neba kvôli našej spáse. To, čo Ho podnietilo k tomu, aby zostúpil z neba kvôli nám bola láska, iba láska. Boh je láska a všetko čo koná, koná z lásky. Panna Mária sa zjavuje a pozýva nás, svoje deti, v priebehu toľkých rokov, pretože nás miluje. Aj našou odpoveďou na jej posolstvá by mala byť iba láska. Vďaka Máriinej láske i my môžeme rásť vo svätosti a byť tými, ktorí môžu prinášať Ježiša druhým. Ježiš, ktorého prijímame v svätom prijímaní je ten istý Ježiš, ktorého prijala Mária a ktorého nám daruje. Mária v plnosti uverila tomu, že sa splní všetko to, čo Jej bolo prisľúbené od Pána. Ona i dnes verí, že Boh chce a môže uskutočniť v našich životoch svoje diela pokoja a lásky. Ona vo svojom živote zakúsila všemohúcnosť Božej lásky, ktorá usmerňuje a riadi históriu ľudstva i každé srdce, ktoré sa mu otvorí. Mária najlepšie pozná Ježiša, pretože On rástol v Jej nepoškvrnenom lone pod Jej srdcom a pretože Ho sprevádzala svojou starostlivou láskou až na Kalváriu. Preto máme istotu, že ak budeme počúvať a nasledovať Jej materinské posolstvá, ktoré nás nenútia, ale priťahujú láskou, prídeme k Ježišovi. Ona prišla sem k nám. Nie my sme pozvali Máriu, ale Ona prišla pozvať nás. Ona sama sa vybrala na cestu k svojej príbuznej Alžbete, keď pocítila, že je zasiahnutá milosťou, naplnená Ježišovou prítomnosťou. Aj dnes je plná Ježišovej prítomnosti, ktorého nám prináša a daruje. Mária prijíma všetko od Ježiša Kráľa pokoja a daruje nám všetko to, čo je Jeho. V mnohých svojich posolstvách nás Mária pozýva k modlitbe za pokoj. Svet túži po pokoji, ale nie je schopný uskutočniť podmienky pokoja. Nemôžeme si predstaviť ľudské šťastie bez pokoja v srdci. Pokoj rodí hlboké bezpečie. Pokoj je hlboká túžba ľudského srdca, ktorú človek nemôže uskutočniť bez Boha. Očakávať pokoj od sveta a ľudskej sily a moci znamená prijať cestu klamstva a sklamania. Mária ešte nikdy nikoho nesklamala a neoklamala. Nikdy nebolo počuť, že by niekoho opustila, kto sa utiekal pod Jej ochranu a prosil Ju o pomoc. Prosme Máriu a otvorme sa Jej srdcu, aby sme mohli hlboko zakúsiť pokoj a prinášať Ho všetkým okolo nás.

Páter Ljubo Kurtović


Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`