Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. august 2007

Nech sa váš život stane odrazom božej dobroty


 

Posolstvo, Medžugorie, 25. august 2007 [O]

"Drahé deti! I dnes vás pozývam k obráteniu. Nech váš život, milé deti, bude odrazom božej dobroty a nie nenávisti a nevery. Modlite sa, milé deti, aby sa vám modlitba stala životom. Takto vo vašom živote spoznáte pokoj a radosť, ktorú Boh dáva tým, ktorí majú otvorené srdcia pre Jeho lásku. A vy, ktorí ste ďaleko od božieho milosrdenstva, obracajte sa, aby sa Boh nestal hluchý k vašim modlitbám a aby nebolo pre vás neskoro. Preto sa obracajte v tomto milostivom čase a postavte Boha na prvé miesto vo vašom živote. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie. "

Materinské slová Panny Márie sú slovami evanjelia vyrieknuté jednoduchými slovami Matky. Aj v tomto posolstve môžeme počuť ozvenu Ježišových slov v úvode evanjelia: „Obráťte sa a verte evanjeliu.“ Obrátenie je trvalý proces, je to každodenná púť za Ježišom, za Jeho slovom, ktoré je náročné a v ktorom je sám Boží, Ježišov život. Panna Mária sa zriekla samej seba, svoju vôľu podriadila Božej vôli. Ona neočakávala nejaké posolstvo od Boha, ale bola Tou, ktorá sa zriekla svojej vôle a preto mohla tak jasne pochopiť, že Ju Boh pozýva stať sa Matkou Jeho Syna Ježiša. Jej život sa stal Božím životom. Ona je plná Boha a celá upriamená na Boha. Je s nami neúnavná, pretože vie, že neexistuje nijaká iná, ľahšia a rýchlejšia cesta, ktorá nás privedie k Bohu a k Jeho darom pokoja a radosti, ktoré nám Boh chce darovať. V posolstvách objavujeme Jej rozhodnosť a materinskú lásku, ktorá túži po našom dobre, spáse našich duší a po večnom živote v Bohu. Mária sa stala božím odrazom a preto pozýva aj nás, aby sa náš život stal odrazom božej dobroty a nie nenávisti a nevery.

„Modlite sa, milé deti, aby sa vám modlitba stala životom.“ Niektorí hovoria, že sa neradi modlia, pretože nedokážu uniesť ponáranie sa do samého seba. Modlitba, to nie je pozeranie na seba samého. Je to pozeranie na Boha. Modlitba znamená nasmerovať reflektor na Krista. A to, čo mám robiť sa mi odkrýva postupne. Deje sa to vo mne. Spoznajúc Krista, spoznám samého seba. Len v Ježišovi Kristovi odhaľuje sa tajomstvo človeka. Bez Ježiša nepoznáme seba samého. A kto poznal Ježiša lepšie ako Panna Mária, ktorá ho nosila pod svojím srdcom, vychovávala a ktorému do konca života verila, až po kríž na Kalvárii? Ona je i dnes tou, ktorá nás vedie k Ježišovi, cez Kalváriu až po zmŕtvychvstanie.

Evanjelium nieje minulosťou. Boh nás nemiloval len jeden jediný raz. On nás miluje každý deň, každý okamih, po celý náš život. Aj tento okamih je naplnený božou láskou a prítomnosťou. A preto k nám Matka Mária a Kráľovná pokoja prichádza, aby nás povzbudila, prebudila a otvorila nám oči duše, aby sme otvorili srdcia a stretli prameň života, pokoja a radosti, Boha. Boh nás privádza k pravde láskou a ak treba, aj utrpením. Všetko robí pre spásu našich duší. Nemôže zostať nehybný a ľahostajný voči nám, ľuďom, ktorí sme korunou Jeho stvorenstva.

Toto je milostivý, darovaný čas, v ktorom k nám prichádza a zjavuje sa Panna Mária. Preto nám hovorí: „V tomto milostivom čase obracajte sa, aby nebolo pre vás neskoro.“ Môžeme slobodne porozmýšľať, že okrem milostivého času je i čas, v ktorom Boh skráti svoju milosť a stiahne svoju vystretú ruku. Počúvnime hlas a slová našej nebeskej Matky Márie, aby nám slúžili na spasenie duší a radosť života, aby nebolo pre nás neskoro vojsť na hostinu života.

Páter Ljubo Kurtović


Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`