Posolstvo, Medžugorie, 26. apríl 1984


 

Posolstvo, Medžugorie, 26. apríl 1984 [O]

Matka Božia nedala nijaké posolstvo.
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`