Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. April 2011

Apparizione a Mirjana, 2 April 2011

 


Medjugorje Message, April 2, 2011 - Apparitions to Mirjana

Dear children; With motherly love I desire to open the heart of each of you and to teach you personal unity with The Father. To accept this, you must comprehend that you are important to God and that He is calling you individually. You must comprehend that your prayer is a conversation of a child with The Father; that love is the way by which you must set out - love for God and for your neighbour. That is, my children, the love that has no boundaries, that is the love that emanates from truth and goes to the end. Follow me, my children, so that also others, in recognizing the truth and love in you, may follow you. Thank you.
Once again Our Lady called us to pray for our shepherds and said: They have a special place in my heart. They represent my Son.

Messaggio di Medjugorje, 2 aprile 2011 - Apparizione a Mirjana

Cari figli, con amore materno desidero aprire il cuore di ciascuno di voi ed insegnarvi l’unione personale con il Padre. Per accettare questo dovete comprendere che siete importanti per Dio e che Egli vi chiama singolarmente. Dovete comprendere che la vostra preghiera è il dialogo di un figlio con il Padre, che è l’amore la via per la quale dovete incamminarvi, l’amore verso Dio e verso il vostro prossimo. Questo è, figli miei, un amore che non ha confini, è un amore che nasce nella verità e va fino in fondo. Seguitemi, figli miei, affinché anche gli altri, riconoscendo la verità e l’amore in voi, vi seguano. Vi ringrazio!

Poruka, 2. travanj 2011. - Poruka preko vidjelice Mirjane

Draga djeco! Majčinskom ljubavlju želim otvoriti srce svakom od vas i naučiti vas osobnom jedinstvu s Ocem. Da bi ste to prihvatili morate shvatiti da ste Bogu važni i da vas pojedinačno zove. Morate shvatiti da je vaša molitva razgovor djeteta s Ocem, da je ljubav put kojim morate poći. Da je ljubav put prema Bogu i prema bližnjemu svom. To je, djeco moja, ljubav koja nema granica, to je ljubav koja nastaje u istini i ide do kraja. Slijedite me, djeco moja, da bi i drugi prepoznavši istinu i ljubav u vama slijedili vas. Hvala vam!
Gospa je pozvala još jedanput na molitvu za naše pastire i rekla je: Oni imaju posebno mjesto u mome srcu, oni predstavljaju moga Sina.

Mensaje, 2 de abril de 2011 - Aparición a Mirjana

Queridos hijos, con amor maternal deseo abrir el corazón de cada uno de vosotros y enseñaros la unión personal con el Padre. Para aceptar eso, debéis comprender que sois importantes para Dios y que Él os llama individualmente. Debéis comprender que vuestra oración es diálogo de un hijo con el Padre, que el amor es el camino que debéis emprender, el amor hacia Dios y hacia vuestro prójimo. Este es, hijos míos, un amor que no tiene límites, es un amor que nace en la verdad y llega hasta el final. Seguidme, hijos míos, para que también los demás, al reconocer la verdad y el amor en vosotros, os puedan seguir. ¡Gracias!
La Virgen una vez más invitó a orar por nuestros pastores. Dijo: “Ellos ocupan un lugar especial en mi Corazón, ellos representan a mi Hijo.”

Mensagem, 2011.g. 2. abril - Mensagem dada a vidente Mirjana

Queridos filhos! Com amor Maternal, EU desejo abrir o coração de cada um de vocês para ensiná-los a unidade pessoal com o PAI. Para aceitar isso, vocês devem compreender que vocês são importantes para DEUS e que ELE está chamando vocês individualmente. Vocês devem compreender que sua oração é uma conversa de um filho com o PAI, que o amor é o caminho pelo qual vocês devem seguir – amor a DEUS e ao próximo. Isto é, meus filhos, o amor que não tem fronteiras, que é o amor que emana da verdade e vai até o fim. Sigam-ME, meus filhos, para que também os outros, reconhecendo a vedade e o amor em vocês, possam segui-los. Obrigada.
Mais uma vez, Nossa Senhora nos pediu para rezar pelos nossos pastores e disse: Eles têm um lugar especial em Meu Coração. Eles representam MEU FILHO.

Botschaft, 2. April 2011 - Botschaft an die Seherin Mirjana

Liebe Kinder! Mit mütterlicher Liebe möchte ich jedem von euch das Herz öffnen und euch die persönliche Einheit mit dem Vater lehren. Damit ihr dies annehmt, müsst ihr begreifen, dass ihr Gott wichtig seid und dass Er euch einzeln ruft. Ihr müsst begreifen, dass euer Gebet ein Gespräch des Kindes mit dem Vater ist, dass die Liebe der Weg ist, auf den ihr euch machen müsst - die Liebe zu Gott und eurem Nächsten. Meine Kinder, das ist die Liebe, die keine Grenzen hat, das ist die Liebe, die in der Wahrheit entsteht und bis zum Ende geht. Folgt mir, meine Kinder, damit auch die anderen, die die Wahrheit und die Liebe in euch erkennen, euch folgen. Ich danke euch!
Die Muttergottes hat noch einmal zum Gebet für unsere Hirten aufgerufen. Sie hat gesagt: Sie haben einen besonderen Platz in meinem Herzen, sie stellen meinen Sohn dar.

Message, 2. avril 2011 - L'apparition à Mirjana

Chers enfants ! Par amour maternel je désire ouvrir le coeur de chacun de vous et vous enseigner l'unité personnelle avec le Père. Afin de l'accepter vous devez comprendre que vous êtes importants pour Dieu et qu'il vous appelle individuellement. Vous devez comprendre que votre prière est la conversation d’un enfant avec le Père, que l'amour est le chemin sur lequel vous devez cheminer, l'amour envers Dieu et envers votre prochain. Mes enfants, c'est l'amour qui n'a pas de limite, c'est l'amour qui naît dans la vérité et va jusqu'au bout. Suivez-moi, mes enfants, afin que les autres, en reconnaissant en vous la vérité et l'amour, vous suivent. Je vous remercie !

Orędzie iz Medziugorje, 2. kwiecień 2011r. - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci! Z matczyną miłością pragnę otworzyć serce każdego z was i uczyć was osobistej jedności z Ojcem. Aby to przyjąć, musicie zrozumieć, że jesteście ważni dla Boga i że On wzywa was indywidualnie. Musicie zrozumieć, że wasza modlitwa jest nawróceniem dziecka do Ojca, że miłość jest drogą, po której musicie kroczyć – miłość do Boga i do waszych bliźnich. To jest, dzieci moje, miłość, która nie ma granic, to jest miłość, która emanuje z prawdy i podąża do końca. Pójdźcie za mną, dzieci moje, aby także inni, w rozpoznaniu prawdy i miłości w was, mogli podążyć za wami. Dziękuję wam.
Ponownie Matka Boża wezwała nas, abyśmy się modlili za naszych pasterzy i powiedziała: „Mają szczególne miejsce w moim Sercu. Oni reprezentują mojego Syna.”

Posolstvo, Medžugorie, 2. apríl 2011 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

Drahé deti! Materinskou láskou chcem otvoriť srdce každému z vás a naučiť vás osobnej jednote s Otcom. Aby ste to prijali, potrebujete pochopiť, že ste pre Boha dôležití a že vás jednotlivo pozýva. Potrebujete pochopiť, že vaša modlitba je rozhovor dieťaťa s Otcom, že láska je cesta, na ktorú musíte vykročiť, láska k Bohu a k svojmu blížnemu. Deti moje, to je láska, ktorá nemá hraníc, to je láska, ktorá vzniká v pravde a ide do konca. Nasledujte ma, deti moje, aby aj druhí, spoznajúc pravdu a lásku vo vás, vás nasledovali. Ďakujem vám.
Panna Mária nás ešte raz pozvala k modlitbe za našich pastierov. Povedala: „Oni majú v mojom srdci osobitné miesto, oni predstavujú môjho Syna.“

Poselství z Medžugorje, 2. dubna 2011 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti! Mateřskou láskou chci otevřít srdce každému z vás a naučit vás osobnímu sjednocení s Otcem. Abyste to přijaly, musíte pochopit, že jste pro Boha důležití a že vás jednotlivě volá. Musíte pochopit, že je vaše modlitba rozhovor dítěte s Otcem, že je láska cestou, kterou musíte jít, láska k Bohu a k bližnímu vašemu. To je, děti moje, láska, která nemá hranice, to je láska, která vzniká v pravdě a jde do konce. Následujte mne, děti moje, aby i druzí poznávajíc pravdu a lásku ve vás, vás následovali. Děkuji vám!
Panna Maria vyzvala znovu k modlitbě za naše pastýře. Řekla: oni mají zvláštní místo v mém srdci, oni představují mého Syna.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`