Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. July 2012

Apparizione a Mirjana, 2 Luglio 2012

 


Medjugorje Message, July 2, 2012 - Apparitions to Mirjana

My children; Again, in a motherly way, I implore you to stop for a moment and to reflect on yourselves and on the transience of this your earthly life. Then reflect on eternity and the eternal beatitude. What do you want? Which way do you want to set out on? The Father`s love sends me to be a mediatrix for you, to show you with motherly love the way which leads to the purity of soul; a soul unburdened by sin; a soul that will come to know eternity. I am praying that the light of the love of my Son may illuminate you, so that you may triumph over weaknesses and come out of misery. You are my children and I desire for all of you to be on the way of salvation. Therefore, my children, gather around me that I may have you come to know the love of my Son and thus open the door of eternal beatitude. Pray as I do for your shepherds. Again I caution you: do not judge them, because my Son chose them. Thank you.

Messaggio di Medjugorje, 2 luglio 2012 - Apparizione a Mirjana

Figli miei, di nuovo vi prego maternamente di fermarvi un momento e di riflettere su voi stessi e sulla transitorietà di questa vostra vita terrena. Poi riflettete sull’eternità e sulla beatitudine eterna. Voi cosa desiderate, per quale strada volete andare? L’amore del Padre mi manda affinché sia per voi mediatrice, affinché con materno amore vi mostri la via che conduce alla purezza dell’anima, di un’anima non appesantita dal peccato, di un’anima che conoscerà l’eternità. Prego che la luce dell’amore di mio Figlio vi illumini, che vinciate le debolezze e usciate dalla miseria. Voi siete miei figli e io vi voglio tutti sulla via della salvezza. Perciò, figli miei, radunatevi intorno a me, affinché possa farvi conoscere l’amore di mio Figlio ed aprire così la porta della beatitudine eterna. Pregate come me per i vostri pastori. Di nuovo vi ammonisco: non giudicateli, perché mio Figlio li ha scelti. Vi ringrazio.

Poruka, 2. srpanj 2012. - Poruka preko vidjelice Mirjane

Djeco moja! Opet vas majčinski molim da se na trenutak zaustavite i razmislite o sebi i o prolaznosti ovoga svoga zemaljskog života. Zatim razmislite o vječnosti i vječnom blaženstvu. Što vi želite, kojim putem želite poći? Očinska ljubav me šalje da vam budem posrednica, da vam majčinskom ljubavlju pokažem put koji vodi ka čistoći duše, duše neopterećene grijehom, duše koja će upoznati vječnost. Molim se da vas obasja svjetlo ljubavi moga Sina, da pobijedite slabosti i iziđete iz bijede. Vi ste moja djeca i ja vas želim sve na putu spasenja. Zato, djeco moja, okupite se oko mene da bih vas mogla upoznati s ljubavlju svoga Sina i tako otvoriti vrata vječnog blaženstva. Molite kao i ja za svoje pastire. Opet vas upozoravam, ne sudite ih jer moj Sin ih je izabrao. Hvala vam.

Mensaje, 2 de julio de 2012 - Aparición a Mirjana

Queridos hijos, de nuevo les pido maternalmente, que se detengan por un momento y reflexionen sobre ustedes mismos y la transitoriedad de su vida terrenal. Por lo tanto, reflexionen sobre la eternidad y la bienaventuranza eterna. Ustedes, ¿qué desean, por cual camino quieren andar? El amor del Padre me envía a ser mediadora para ustedes, para que con amor materno les muestre el camino que conduce a la pureza del alma, del alma no apesadumbrada por el pecado, del alma que conocerá la eternidad. Pido que la luz del amor de mi Hijo los ilumine, que venzan las debilidades y salgan de la miseria. Ustedes son mis hijos y yo los quiero a todos por el camino de la salvación. Por lo tanto, hijos míos, reúnase en torno a mí, para que les ayude a conocer el amor de mi Hijo y, de esta manera, abrirles la puerta de la bienaventuranza eterna. Oren como yo por sus pastores. Nuevamente les advierto: no los juzguen, porque mi Hijo los ha elegido. ¡Les agradezco!

Mensagem, 2012.g. 2. julho - Mensagem dada a vidente Mirjana

Meus filhos, novamente, de um modo maternal, EU imploro a vocês pararem por um momento e refletirem sobre si mesmos e sobre a transitoriedade desta sua vida terrena. Depois reflitam sobre a eternidade e a bem-aventurança eterna. O que vocês querem? Sobre qual caminho vocês querem caminhar? O Amor do Pai ME envia a ser a mediadora para vocês, para mostrar a vocês, com amor maternal, o caminho que leva à pureza da alma, uma alma livre do fardo do pecado, uma alma que chegará a conhecer a eternidade. EU estou rezando para que a Luz do Amor do MEU FLHO possa iluminar vocês, para que vocês possam triunfar sobre a fraqueza e sair da miséria. Vocês são Meus filhos e EU desejo que todos vocês estejam no caminho da salvação. Portanto, meus filhos, reúnam-se em torno de MIM que EU posso fazer vocês chegarem a conhecer o amor do MEU FILHO e assim abrir a porta da bem-aventurança eterna. Rezem, como EU faço, pelos seus pastores. Novamente, EU aviso a vocês: Não os julguem, por quê MEU FILHO os escolheu. Obrigada.

Botschaft, 2. Juli 2012 - Botschaft an die Seherin Mirjana

Liebe Kinder, mütterlich bitte ich euch von neuem, dass ihr einen Moment anhaltet und über euch selbst nachdenkt und über die Vergänglichkeit dieses eures irdischen Lebens. Dann denkt über die Ewigkeit und über die ewige Seligkeit nach. Was möchtet ihr, auf welchen Weg möchtet ihr euch begeben? Die väterliche Liebe sendet mich, um eure Fürsprecherin zu sein, um euch mit mütterlicher Liebe den Weg zu zeigen, der zur Reinheit der Seele führt, der Seele, die nicht durch die Sünde belastet ist, der Seele, die die Ewigkeit kennenlernen wird. Ich bete, damit euch das Licht der Liebe meines Sohnes überstrahlt, damit ihr die Schwächen besiegt und aus dem Elend herauskommt. Ihr seid meine Kinder, und ich wünsche euch alle auf dem Weg des Heils. Deshalb, meine Kinder, versammelt euch um mich, damit ich euch mit der Liebe meines Sohnes bekannt machen kann, um so die Tür der ewigen Seligkeit zu öffnen. Betet wie ich für eure Hirten. Ich ermahne euch von neuem, richtet sie nicht, denn mein Sohn hat sie erwählt. Ich danke euch!

Message, 2. juillet 2012

Mes enfants ! A nouveau, de façon maternelle, je vous prie de vous arrêter un moment et de réfléchir sur vous-mêmes et sur le caractère passager de cette vie terrestre qui est la vôtre. Ensuite, réfléchissez sur l'éternité et la béatitude éternelle. Qu'est-ce que vous voulez ? Quel chemin voulez-vous emprunter ? L'amour paternel m'envoie pour être votre médiatrice, et pour qu'avec mon maternel je vous montre le chemin qui conduit vers la pureté de l'âme, une âme non apesantie par le péché, une âme qui connaîtra l'éternité. Je prie pour que la lumière de l'amour de mon Fils vous illumine, pour que vous soyez vainqueurs des faiblesses et que vous sortiez de lamisère. Vous êtes mes enfants et je vous veux tous sur le chemin du salut. C'est pourquoi, mes enfants, rassemblez-vous autour de moi pour que je puisse vous faire connaître l'amour de mon Fils et vous ouvrir ainsi les portes de la béatitude éternelle. Priez comme moi pour vos pasteurs. Je vous avertis à nouveau : ne les jugez pas, car mon Fils les as choisis. Je vous remercie !

Orędzie iz Medziugorje, 2. lipiec 2012r. - Orędzie dla Mirjany

Dzieci moje, i znowu po matczynemu proszę was: zatrzymajcie się na chwilę i pomyślcie o sobie i przemijalności doczesnego życia. Pomyślcie o wieczności i szczęśliwości życia wiecznego. A wy, czego pragniecie, którą drogą chcecie pójść? Ojcowska Miłość posyła mnie, abym była waszą pośredniczką, bym przez matczyną miłość wskazała wam drogę, która prowadzi ku czystości duszy, duszy nieobciążonej grzechem, duszy, która zazna wieczności. Módlcie się, aby oświeciło was światło miłości mojego Syna, abyście zwyciężyli słabości i wydobyli się z nędzy. Dziećmi moimi jesteście, więc pragnę, abyście wszyscy byli na drodze zbawienia. Dlatego moje dzieci, gromadźcie się wokół Mnie, abym mogła zapoznać was z miłością mojego Syna i w ten sposób otworzyć bramę wiecznej szczęśliwości. Módlcie się, jak Ja, za swoich pasterzy. Ponownie zwracam wam uwagę: nie osądzajcie ich, bo to mój Syn ich wybrał. Dziękuję wam.

Posolstvo, Medžugorie, 2. júl 2012 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

Deti moje, opäť vás materinsky prosím, aby ste sa na chvíľu zastavili a porozmýšľali o sebe a o pominuteľnosti tohto svojho pozemského života. Potom porozmýšľajte o večnosti a večnej blaženosti. Čo si prajete vy, ktorou cestou chcete ísť? Otcovská láska ma posiela, aby som vám bola Prostrednicou. Aby som vám materinskou láskou ukázala cestu, ktorá vedie k čistote duše, duše nezaťaženej hriechom, duše, ktorá spozná večnosť. Modlím sa, aby vás prežiarilo svetlo lásky môjho Syna. Aby ste zvíťazili nad slabosťami a vystúpili z biedy. Vy ste moje deti. Chcem vás mať všetkých na ceste spásy. Preto, deti moje, zhromaždite sa okolo mňa, aby som vás mohla oboznámiť s láskou svojho Syna, a tak otvoriť bránu večnej blaženosti. Modlite sa, tak ako ja, za svojich pastierov. Opäť vás upozorňujem, nesúďte ich, pretože si ich vyvolil môj Syn. Ďakujem vám.

Poselství z Medžugorje, 2. července 2012 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Děti moje! Znovu vás mateřsky prosím, abyste se na okamžik zastavily a zamyslely nad sebou a nad pomíjejícností tohoto svého pozemského života. Potom se zamyslete nad věčností a věčnou blažeností. Co vy chcete? Kterou cestou chcete jít? Otcovská láska mne posílá, abych vám byla prostřednice, abych vám mateřskou láskou ukázala cestu, která vede k čistotě duše, duše nezatížené hříchem, duše, která pozná věčnost. Modlím se, aby vás ozářilo světlo lásky mého Syna, abyste překonali slabosti a dostali se z bídy. Vy jste moje děti a já vás chci mít všechny na cestě spásy. Proto, děti moje, shromážděte se kolem mne, abych vás mohla seznámit s láskou mého Syna a tak otevřít bránu věčné blaženosti. Modlete se, jako i já, za svoje pastýře. Znovu vás upozorňuji, nesuďte je, protože můj Syn je vyvolil. Děkuji vám.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`