Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. November 2012

Apparizione a Mirjana, 2 novembre 2012

 


Medjugorje Message, November 2, 2012 - Apparitions to Mirjana

Dear children, as a mother I implore you to persevere as my apostles. I am praying to my Son to give you Divine wisdom and strength. I am praying that you may discern everything around you according to God's truth and to strongly resist everything that wants to distance you from my Son. I am praying that you may witness the love of the Heavenly Father according to my Son. My children, great grace has been given to you to be witnesses of God's love. Do not take the given responsibility lightly. Do not sadden my motherly heart. As a mother I desire to rely on my children, on my apostles. Through fasting and prayer you are opening the way for me to pray to my Son for Him to be beside you and for His name to be holy through you. Pray for the shepherds because none of this would be possible without them. Thank you.

Messaggio di Medjugorje, 2 novembre 2012 - Apparizione a Mirjana

Cari figli, come Madre vi prego di perseverare come miei apostoli. Prego mio Figlio affinché vi dia la sapienza e la forza divina. Prego affinché valutiate tutto attorno a voi secondo la verità di Dio e vi opponiate fortemente a tutto quello che desidera allontanarvi da mio Figlio. Prego affinché testimoniate l'amore del Padre Celeste secondo mio Figlio. Figli miei, vi è data la grande grazia di essere testimoni dell'amore di Dio. Non prendete alla leggera la responsabilità a voi data. Non affliggete il mio Cuore materno. Come Madre desidero fidarmi dei miei figli, dei miei apostoli. Attraverso il digiuno e la preghiera mi aprite la via affinché preghi mio Figlio di essere accanto a voi ed affinché attraverso di voi il Suo Nome sia santificato. Pregate per i pastori, perché niente di tutto questo sarebbe possibile senza di loro. Vi ringrazio.

Poruka, 2. studeni 2012. - Poruka preko vidjelice Mirjane

Draga djeco, Kao majka vas molim da ustrajete kao moji apostoli. Molim svoga Sina da vam podari Božansku mudrost i snagu. Molim da po Božjoj istini prosuđujete sve oko sebe i snažno se oduprete svemu onome što vas želi udaljiti od moga Sina. Molim da po mome Sinu svjedočite ljubav Nebeskog Oca. Djeco moja, dana vam je velika milost da budete svjedoci ljubavi Božje. Danu odgovornost ne shvaćajte olako. Ne žalostite moje majčinsko srce. Kao majka želim se pouzdati u svoju djecu, u svoje apostole. Kroz post i molitvu otvarate put meni da molim svoga Sina da bude uz vas i da se kroz vas sveti ime Njegovo. Molite za pastire jer ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez njih. Hvala vam.

Mensaje, 2 de noviembre de 2012 - Aparición a Mirjana

Queridos hijos, como Madre les pido que perseveren como mis apóstoles. Oro a mi Hijo para que les conceda sabiduría y fuerza divinas. Oro para que, según la verdad de Dios, enjuicien todo lo que los rodea, y se opongan firmemente a todo aquello que desea alejarlos de mi Hijo. Oro para que por mi Hijo testimonien el amor del Padre Celestial. Hijos míos, se les ha concedido la gran gracia de ser testimonios del amor de Dios. No tomen a la ligera esa responsabilidad confiada a ustedes. No aflijan mi Corazón materno. Como Madre deseo confiar en mis hijos, en mis apóstoles. Por medio del ayuno y de la oración, ábranme el camino para que pida a mi Hijo que esté cerca de ustedes, y para que, por medio de ustedes, sea santificado Su Nombre. Oren por los pastores, porque nada de todo esto sería posible sin ellos. ¡Les agradezco!

Mensagem, 2012.g. 2. novembro - Mensagem dada a vidente Mirjana

Queridos filhos, como Mãe, imploro a vocês que perseverem como Meus Apóstolos. Rezo a Meu Filho para que Ele conceda a vocês Sabedoria Divina e força. Rezo para que vocês possam discernir tudo a sua volta e com força resistam a tudo que os afasta do Meu Filho. Rezo para que vocês possam testemunhar o amor do Pai Celestial. Meus filhos, grandes graças foram concedidas a vocês para que testemunhem o Amor de Deus. Nao façam pouco caso desta responsabilidade. Nao entristeçam Meu Coração Materno. Como Mãe, quero confiar em Meus filhos, Meus Apóstolos. Por meio de jejum e oração, vocês estao abrindo o caminho para que Eu peça a Meu Filho que esteja ao lado de vocês, para que o Nome Dele seja santificado por seu intermédio. Rezem pelos sacerdotes, porque nada disto seria possivel sem eles. Obrigada.
Mirjana disse que Nossa Senhora abençoou todos nos e todos os artigos religiosos trazidos para serem abençoados. Mirjana disse que Nossa Senhora estava enfatica.

Botschaft, 2. November 2012 - Botschaft an die Seherin Mirjana

Liebe Kinder! Als Mutter bitte ich euch, als meine Apostel standhaft zu bleiben. Ich bitte meinen Sohn, dass Er euch mit göttlicher Weisheit und Stärke beschenke. Ich bete, dass ihr alles um euch herum durch die Wahrheit Gottes deutet und euch stark all dem widersetzt, was euch von meinem Sohn entfernen möchte. Ich bete, dass ihr durch meinen Sohn die Liebe des himmlischen Vaters bezeugt. Meine Kinder, euch ist die grosse Gnade gegeben, Zeugen der Liebe Gottes zu sein. Fasst die gegebene Verantwortung nicht leichtfertig auf. Bekümmert mein mütterliches Herz nicht. Als Mutter möchte ich mich auf meine Kinder, meine Apostel, verlassen. Durch Gebet und Fasten öffnet ihr mir den Weg, dass ich meinen Sohn bitte, bei euch zu sein und dass Sein Name durch euch geheiligt werde. Betet für die Hirten, denn nichts von diesem wäre möglich ohne sie. Ich danke euch!

Message, 2. novembre 2012

Chers enfants, en tant que Mère, je vous prie de persévérer comme mes apôtres. Je prie mon Fils pour qu'il vous donne la sagesse et la force divines. Je prie pour que vous discerniez tout ce qui vous entoure selon la vérité divine, et que vous vous opposiez fortement à tout ce qui veut vous éloigner de mon Fils. Je prie pour que vous témoigniez de l'amour du Père Céleste par mon Fils. Mes enfants, la grande grâce d'être témoins de l'amour de Dieu vous a été donnée. Ne prenez pas à la légère cette responsabilité qui vous est donnée. N'attristez pas mon Coeur maternel. Comme Mère, je désire compter sur mes enfants, sur mes apôtres. Par le jeûne et la prière, ouvrez-moi la voie pour que je prie mon Flis d'être à vos côtés et pour qu'à travers vous, son nom soit sanctifié. Priez pour les bergers, car rien de tout cela ne serait possible sans eux. Je vous remercie.

Orędzie iz Medziugorje, 2. listopad 2012r. - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci, jako Matka proszę was, abyście wytrwali jako moi apostołowie. Proszę mojego Syna , aby obdarzył was Bożą mądrością i siłą. Proszę, abyście oceniali otaczającą was rzeczywistość według prawdy Bożej i zdecydowanie przeciwstawiali się wszystkiemu, co mogłoby oddalić was od mojego Syna. Proszę, abyście przez mojego Syna świadczyli o miłości Ojca Niebieskiego. Moje dzieci, dana jest wam wielka łaska bycia świadkami Bożej miłości. Nie lekceważcie odpowiedzialności, która jest wam powierzona. Nie zasmucajcie mojego matczynego serca. Jako Matka pragnę zaufać moim dzieciom… moim apostołom. Postem i modlitwą otwieracie mi drogę do mojego Syna, którego proszę, aby był z wami i by Jego imię było przez was uświęcone. Módlcie się za pasterzy, gdyż bez nich nic z tego nie byłoby możliwe. Dziękuję wam.

Posolstvo, Medžugorie, 2. november 2012 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

Drahé deti! Ako Matka vás prosím, aby ste vytrvali ako moji apoštoli. Prosím svojho Syna, aby vám daroval Božiu múdrosť a silu. Modlím sa, aby ste hodnotili všetko okolo seba v Božej pravde a pevne sa vzopreli všetkému tomu, čo vás chce vzdialiť od môjho Syna. Modlím sa, aby ste skrze môjho Syna svedčili o láske Nebeského Otca. Deti moje, daná vám je veľká milosť byť svedkami Božej lásky. Neprijímajte ľahkomyseľne zodpovednosť, ktorá vám je daná. Nezarmucujte moje materinské srdce. Chcem sa spoľahnúť, ako matka, na svoje deti, na svojich apoštolov. Pôstom a modlitbou mi otvárate cestu, aby som sa modlila k svojmu Synovi, aby bol pri vás, a aby sa cez vás posvätilo jeho meno. Proste za pastierov, lebo nič z tohoto by bez nich nebolo možné Ďakujem vám.

Poselství z Medžugorje, 2. listopadu 2012 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti, jako matka vás prosím, abyste vytrvaly jako moji apoštolové. Prosím svého Syna, aby vám daroval Božskou moudrost a sílu. Prosím, abyste podle Boží pravdy posuzovaly všechno kolem sebe a silně se vzpíraly všemu tomu, co vás chce vzdálit od mého Syna. Prosím, abyste podle mého Syna svědčily o lásce Nebeského Otce. Děti moje, je vám dána veliká milost, abyste byly svědky lásky Boží. Svěřenou zodpovědnost neberte lehkovážně. Nezarmucujte moje mateřské srdce. Jako matka chci důvěřovat svým dětem, svým apoštolům. Půstem a modlitbou mně otevíráte cestu, abych prosila svého Syna, aby byl při vás a aby se skrze vás posvěcovalo jméno Jeho. Modlete se za pastýře, protože nic z tohoto by nebylo možné bez nich. Děkuji vám.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`