Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. května 2007

Hledání vůle Boží


 

Poselství z Medžugorje, 25. května 2007 [O]

Drahé děti! Proste se mnou Ducha Svatého, aby vás vedl v hledání Boží vůle na cestě vaší svatosti. A vy, kteří jste daleko od modlitby obraťte se, a žádejte v tichosti svého srdce spásu své duše a syťte ji modlitbou. Já vás všechny jednotlivě žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Panna Maria nás vyzývá, abychom s ní prosili Ducha svatého, abychom se oblékli do síly shůry, do síly, která přichází od Boha.

Ona byla vytrvalá v modlitbě s apoštoly, když očekávali naplnění Ježíšova příslibu Ducha svatého. Ona je milostiplná a Snoubenka Ducha svatého. Ona nejlépe zná tajemnou sílu Ducha svatého a proto ví, jak je pro nás potřebná jeho síla i dnes. My jsme přijali Ducha svatého ve svátosti křtu a biřmování a slyšeli jsme, že On existuje. A přesto se zdá, že jsou kolem nás přítomní všichni jiní duchové jenom ne Duch svatý. Proto je mateřská výzva Mariina důležitá a potřebná pro každé srdce, každou rodinu a pro tento svět. Cestou k zážitku síly Ducha svatého je jedině modlitba.

První co bychom potřebovali udělat je obrátit se. A to znamená v modlitbě vždy znovu předstupovat před Boha, uznávat svoje hříchy, odpouštět druhým, odříci se všeho, co nás spoutává tak že nepřijímáme vůli Boží. Zříci se všech model, závislosti a svých falešných představ o Bohu. Obrátit se znamená přijmout Boha za Pána svého života, dovolit, aby bylo vše tak, jak si přeje On. Jedině Duch svatý může osvěcovat naše srdce, abychom nalezli Boží vůli a žili v jeho vůli. V tu chvíli, kdy se zřekneme své vůle, svých plánů, svých záměrů a úmyslů, můžeme se začít modlit za Boží plán, Boží úmysly pro náš život. Když se zřekneme svých plánů, my se ve skutečnosti uvolníme a býváme schopní přijmout vůli Boží. Proto Ježíš říká: chce li kdo přijít za mnou, ať se zřekne sám sebe, ať na sebe denně bere svůj kříž a následuje mne!“ (Lk 9, 23).

Být Ježíšův učedník neznamená přijímat od Ježíše nějaké informace, přijímat jeho školu, ale být Ježíšův učedník znamená být ten, který může přijímat Ježíšovu milost, sílu, jeho zázraky a jeho království. Učedník je ten, který začíná být tím, čím je učitel. Proto Ježíš mohl říci, že ti, kteří mu věří budou konat stejné skutky, jako On a dokonce i větší (srov. 14, 12).

V hledání Boží vůle na cestě svatosti je potřebné děkovat Bohu za každý okamžik života, dobrý nebo těžký. Přijímat všechno, co se děje v našem životě znamená vstoupit do vůle Boží a pak přijímat jeho sílu, abychom překonávali zlo do kterého jsme vstoupili. Boží vůli budeme poznávat vždycky tam, kde se v modlitbě přibližujeme Bohu a na druhé straně sledujeme, kde nám Pán Bůh otevírá cesty do života, práce a povolání a kde nám je uzavírá. Jestli se neustále odevzdáváme Boží vůli, pak nám Bůh uzavře ty cesty a brány, kterými nechce, abychom chodili, a otevře před námi ty, kterými chce, abychom prošli. Velmi zřídka Bůh někoho vede tak, že mu vnitru říká, kam má jít. Ne v psychice, ve fantazii nebo citech, ale v hloubi duše, tam, kde přebývá Bůh v nás, nás Duch svatý inspiruje, osvěcuje a vede. Bůh nám znameními odhalí svoji vůli. Je potřeba ty znaky rozpoznávat duchovními čidly, která jsou stále citlivější a rozvinutější u těch, kteří vážně přijímají a následují mateřská slova po celé ty roky její blízkosti a zjevení. Poslouchejme srdcem slova naší nebeské Matky, abychom nalezli nový život, který dává jenom Bůh.

Fra Danko Perutina
Medžugorje, 26.5.2007

Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`