Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2008


 

Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2008 [O]

Drahé děti! I dnes vás všechny vyzývám, abyste rostly v Boží lásce jako květ, který pocítí teplé paprsky jara. Tak i vy, dítka, vzrůstejte v Boží lásce a noste ji všem těm, kteří jsou daleko od Boha. Hledejte Boží vůli a čiňte dobro těm, které vám Bůh dal na vaši cestu a buďte světlem a radostí.Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.

Panna Maria nás na počátku poselství z 25. dubna 2008 vyzývá, abychom rostli v Boží lásce. Růst v lásce znamená otevřít se Bohu jako květ, aby nás On osvítil, uchvátil a prostoupil. To se může stát jenom v ovzduší modlitby, protože modlitba je jako kanál, jako roura, kterou Bůh spouští svoji lásku a svoji milost na tento svět. Skutečná modlitba může vycházet jenom ze srdce, které dovoluje, aby ho zcela uchvátila a prostoupila síla Boží lásky. Taková Boží láska může uchvátit jedině toho, kdo se modlí srdcem, celou svojí bytostí. Boží láska žádá odpověď a tou je víra. Vírou naplněné srdce můžeme srovnávat se světlem. Víra jako světlo zahání temnotu, tíseň a zoufalství, dodává jistotu a dává sílu. Ona určitým způsobem osvěcuje cestu těch, kteří jí vlastní a vodí je jako temný oblak ve dne a světlý v noci vodil Izraelity pouští. Ti, kteří od víry očekávají jasné a hmatatelné důkazy se musejí zklamat, protože víra přesahuje důkazy a argumenty. Víru není možné měřit jenom poznáním, protože ta je především život, nebo spíše životní zaměření, které není možné stále vyjadřovat poznáním. Víru můžeme přirovnávat ke hvězdám, které v noci vedou námořníky. Ony neosvětlují vlny podle kterých námořníci plují, ale s jistotou jim ukazují směr pohybu.

Panna Maria nás vyzývá k hledání Boží vůle a ta se nám odkrývá v plnosti jenom v osobním setkáním s Kristem. Jedině hledání a plnění Boží vůle nás uvede do Království nebeského. Ježíš říká: „Nevejde do života ten kdo mi říká Pane, Pane. Ale ten, který plní vůli Otce mého, který je na nebesích (Mt 7,21). Boží vůle je důležitější než naše vůle. Hledat a plnit vůli Boží neznamená ztratit se, nebo se zříci vlastní svobody, ale naopak, znamená to každý sen se osvobozovat z otroctví a hříchu. To znamená osvobozovat se z otroctví, kterým nás zotročují malí bohové, jako moc, peníze a zisk, cizí názory atd. všechny ty idoly berou život, jedině Bůh ho dává. Všichni ostatní bůžkové slibují mnoho a nedávají nic. Panna Maria přijala vůli Boží a přistoupila na to, že bude sloužit jedinému pravému Bohu a bude plnit jedině jeho vůli. Ona svým jediným slovem Fiat – ať se mi tak stane – s Boží milostí proměnila běh dějin.

Plněním vůle Boží vstupujeme do přátelského vztahu s Bohem. Když Ježíšovi řekli, že přišla jeho matka a jeho bratří a že ho hledají, On odpověděl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři? Přelétl pohledem po těch, kteří byli kolem něho a řekl: Hle to je má matka, hle to jsou moji bratří! Kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka.“ (Mk 3,33-35). Na závěr poselství nás Panna Maria vybízí, abychom všem lidem prokazovali dobro a abychom byli světlo a radost. Světlem a radostí může být jenom ten, který každý den svědčí o Boží lásce, jak to dělala například Matka Tereza. Být svědkem znamená plně se odevzdat do Božích rukou odevzdat celého sebe, žít evangelijní poselství, před tím než je předáváme druhým, žít osobní setkání s Bohem, který se stal člověkem, žít s Pánem zesnulým a zmrtvýchvstalým.

Ať nám Maria, Matka Kristova a Matka Církve, pomůže abychom všude nosili poselství míru, radosti a odpuštění, poselství, které promění svět.

Fra Danko Perutina ,
Medžugorje 26.4.2008


Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`