Novéna ke Královně Míru - úplný výpis

1. den - Modleme se za vizionáře

 

Text k rozjímání

Řekl jim: "To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech." Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. Řekl jim: "Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti." (L 24 | 44-49)

Poselství z Medžugorje, 25. června 1999

Drahé děti ! Dnes vám děkuji, že žijete a svým životem vydáváte svědectví mým poselstvím. Dítka, buďte silní a modlete se, aby vám modlitba dávala sílu a radost. Jenom tak každý z vás bude můj a já ho povedu cestou spásy. Dítka, modlete se a dosvědčujte svým životem moji přítomnost zde. Ať vám každý den bude radostné svědčení Boží lásce. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
"Modlitba je povznesení duše k Bohu nebo prosba k Bohu o vhodná dobra." Odkud ve své modlitbě vycházíme? Z výšin své pýchy a své vůle, nebo "z hlubin" (Ž 130 |1) pokorného a zkroušeného srdce? Vždyť jen ten, kdo se ponižuje, bude povýšen. Pokora je základem modlitby. "Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit" (Ř 8 |26). Pokora je nezbytná dispozice k obdržení nezaslouženého daru modlitby: "Člověk je Boží žebrák." (KKC 2559)

Závěrečná modlitba: Pane, všechny nás křesťany vyzýváš, abychom byli skutečnými svědky Tvého života a Tvé lásky. Dnes Ti zvláště děkujeme za naše vizionáře, za jejich poslání vydávat svědectví o poselství Královny Míru. Přednášíme Ti všechny jejich potřeby a prosíme Tě za každého z nich jednotlivě, abys jim byl nablízku, aby mohli neustále růst ve zkušenostech s Tvojí mocí. Prosíme Tě, abys je hlubokou a pokornou modlitbou vedl ke stále opravdovějšímu podávání svědectví o přítomnosti Panny Marie zde. Amen.

2. den - Modleme se za kněze sloužící ve svatyni

 

Text k rozjímání

Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. (J 14 | 12-14)

Poselství z Medžugorje, 25. června 1997

Drahé děti ! Dnes jsem s vámi zvláštním způsobem a přináším vám své mateřské požehnání míru. Prosím za vás a přimlouvám se za vás před Bohem, abyste pochopili, že každý z vás je nositelem míru. Mír nemůžete mít, jestli vaše srdce není v míru s Bohem. Proto, dítka, modlete se, modlete se, modlete se, protože modlitba je základ vašeho míru. Otevřete svoje srdce a dejte Bohu čas, aby On byl vaším přítelem. Když se vytvoří pravé přátelství s Bohem, žádná bouře je nemůže zničit. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
"Kdybys znala Boží dar" (J 4 |10). Úchvatnost modlitby se odhalí právě tam, u pramenů, kam chodíme hledat pro sebe vodu: tam se Kristus přichází setkat s každou lidskou bytostí; sám nás nejprve hledá a prosí, abychom mu dali napít. Ježíš má žízeň, jeho prosba vyvěrá z hlubin Boha, který po nás touží. Ať to víme nebo ne, modlitba je setkání Boží žízně s naší žízní. Bůh žízní, abychom my měli žízeň po něm. "Spíše bys ty poprosila jeho, aby ti dal živou vodu" (J 4 |10). Naše prosebná modlitba je paradoxní odpovědí; odpovědí na nářek živého Boha: "Mne, pramen vody živé, opustili a kopali si cisterny, cisterny rozpukané" (Jr 2 |13). Je odpovědí víry na nezasloužený příslib spásy, odpovědí lásky na žízeň jednorozeného Syna. (KKC 2560 |2561)

Závěrečná modlitba: Pane, Ty jsi jediný pramen života, jediný, který můžeš ukojit naši žízeň po lásce a přátelství. Díky Ti za Tvoji pokoru, se kterou se skrze osobu člověka dáváš svému lidu při mši svaté, ve svátostech, při požehnání... Dnes Tě zvláště prosíme o Tvé požehnání pro všechny kněze, kteří jsou ve službě ve Svatyni Královny Míru, aby mohli ještě více odhalit sílu víry, se kterou Tě budou žádat o cokoli, a Ty to učiníš, aby se stali pravými nositeli míru, který bude vycházet z jejich stále většího přátelství s Tebou. Amen.

3. den - Modleme se za všechny farníky

 

Text k rozjímání

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná." (J 15 | 5-8)

Poselství z Medžugorje, 25. června 1996 - patnácté výročí

Drahé děti ! Dnes vám děkuji za všechny vaše oběti, které jste mi přinesly v těchto dnech. Dítka, vyzývám vás, ať se mi otevřete a ať se rozhodnete pro obrácení. Vaše srdce, dítka, mně ještě nejsou plně otevřena, proto vás znovu vyzývám: otevřte se modlitbě, ať vám v modlitbě Duch svatý pomůže, aby vaše srdce byla z masa a ne z kamene. Dítka, Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu a že jste se rozhodly jít se mnou ke svatosti.
Odkud pochází modlitba člověka? Ať je způsob modlitby jakýkoliv (gesta a slova), modlí se celý člověk. Avšak když chtějí Písma označit místo, odkud vyvěrá modlitba, hovoří někdy o duši nebo o duchu a nejčastěji o srdci (více než tisíckrát). Je to srdce, které se modlí. Je-li daleko od Boha, pak je vyslovení modlitby marné. (KKC 2562)

Závěrečná modlitba: Díky Ti, Pane, za Tvoji lásku, díky Ti za výzvu, abychom srdcem zůstali v ní a přinášeli velikou úrodu. Díky Ti, že jsi zvláštním způsobem vyvolil tuto farnost, daroval jsi jí svoji Matku, Královnu Míru, aby z tohoto místa vyzývala svět k míru a usmíření, k obrácení skrze obnovený půst a modlitbu... Díky Ti za otevřenost každého srdce, které Jí umělo přijmout a které dovolilo, aby bylo Její viditelnou podobou pro všechny ty lidi, kteří sem přicházejí. Dnes Tě prosíme, Pane, abys učinil tuto farnost ještě větším znamením Božího Království a abys jejím obyvatelům pomohl, aby byli radostnými a svatými plody Mariiny přítomnosti. Amen.

4. den - Modleme se za představitele Církve

 

Text k rozjímání

Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života." (J 8 | 12)

Poselství z Medžugorje, 25. června 1995 - čtrnácté výročí

Drahé děti ! Dnes jsem šťastná, že vás vidím v tak velikém počtu a že jste mi vyhověly a přišly žít má poselství. Vyzývám vás, dítka, ať jste mými radostnými nositeli míru v tomto světě bez míru. Modlete se za mír, ať co nejdříve zavládne doba míru, kterou moje srdce očekává s netrpělivostí. Já jsem, dítka, blízko vás a přimlouvám se za každého z vás před Nejvyšším a všem vám žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
Srdce je příbytek, kde jsem, kde bydlím (podle semitského nebo biblického způsobu vyjádření: kam "sestupuji"). Je to náš skrytý střed, nepostižitelný naším rozumem nebo naším bližním; jen Boží Duch jej může probádat a poznat. Je to místo rozhodování, které je v největších hlubinách našich psychických sklonů. Je to místo pravdy, kde volíme život, nebo smrt. Je to místo setkání, protože podle Božího obrazu žijeme ve vztahu; je to místo smlouvy. (KKC 2563)

Závěrečná modlitba: Díky Ti, Pane, protože jsi nám dal Církev za Matku a Snoubenku, aby nás vedla cestou světla na naší pozemské cestě k Tobě. Díky Ti, že jsme v ní my všichni bratři a sestry a části jednoho mystického Těla. Prosíme Tě dnes za všechny, kteří ji vedou, aby mohli v sobě neustále obnovovat spojení s Tebou, jedinou a pravou Hlavou, a tak se stávat věrnými a radostnými nositeli míru a Pravdy v tomto neklidném světě. Amen.

5. den - Modleme se za všechny poutníky, kteří přijdou do Medžugorje

 

Text k rozjímání

V ten čas řekl Ježíš: "Velebím, tě Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn - a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží." (Mt 11 |25-30)

Poselství z Medžugorje, 25. června 1993 - dvanácté výročí

Drahé děti ! I dnes se raduji z vaší přítomnosti zde. Já vám žehnám svým mateřským požehnáním a přimlouvám se za každého z vás před Bohem. Vyzývám vás znovu, ať žijete moje poselství a uvádíte je do života, do skutků. Já jsem s vámi a všem vám žehnám den po dni. Drahé děti, toto je zvláštní doba. Proto jsem s vámi, že vás miluji a chráním, abych uchránila vaše srdce před satanem a abych vás všechny přiblížila k Srdci svého Syna Ježíše. Děkuji vám, že jste přijaly mou mateřskou výzvu!
V nové smlouvě je modlitba živým vztahem Božích dětí k jejich nekonečně dobrému Otci, k Jeho Synu Ježíši Kristu a k Duchu Svatému. Milost království je "spojení celé Nejsvětější Trojice s celým duchem člověka". Život modlitby tedy znamená být stále v přítomnosti třikrát svatého Boha a ve společenství s Ním. Takové společenství je možné vždycky, protože křtem jsme se stali účastnými stejného bytí s Kristem. Modlitba je křesťanská, nakolik je společenstvím s Kristem a nakolik se šíří v Církvi, jež je Jeho tělem. A má dimenze Kristovy lásky. (KKC 2565)

Závěrečná modlitba: Ne my jsme si nevyvolili Tebe, nýbrž Ty, Pane, jsi si vyvolil nás. Jenom Ty znáš všechny ty maličké, kterým bude dána milost zjevení Tvojí lásky skrze Tvoji Matku zde v Medžugorji. Prosíme Tě za všechny poutníky, kteří sem přijdou, abys uchránil jejich srdce od všeho satanského pokušení a abys je učinil otevřené pro všechny podněty Tvého i Mariina Srdce. Amen.

6. den - Modleme se za všechny poutníky, kteří navštívili Medžugorje

 

Text k rozjímání

Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: "Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život?" (Mk 8 | 34-38)

Poselství z Medžugorje, 25. června 1992 - jedenácté výročí

Drahé děti ! Dnes jsem šťastná, přestože v mém srdci je ještě trocha smutku po všech těch, kteří se vydali touto cestou a pak ji opustili. Jsem zde přítomna proto, abych vás vedla novou cestou, cestou spásy. Proto vás den po dni volám k obrácení. Protože když se nemodlíte, nemůžete říci, že se obracíte. Modlím se za vás a přimlouvám se za mír před Bohem: nejdříve ve vašich srdcích, a potom i kolem vás; ať Bůh je vaším mírem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
(Panna Maria dala při této příležitosti své zvláštní požehnání.)
Křesťanská modlitba je vztahem smlouvy mezi Bohem a člověkem v Kristu. Je to činnost Boha a člověka; vyvěrá z Ducha Svatého a z nás, je zcela zaměřena k Otci ve spojení s lidskou vůlí Božího Syna , který se stal člověkem. (KKC2564)

Závěrečná modlitba: Ve Tvé ruce jsou, Pane, naše životy. Ty jediný znáš, co je potřebné pro naše spasení. Díky Ti, že nás tomu i zde v Medžugorji učíš již 20 roků skrze svoji Matku, která přišla právě proto, aby nás vedla novou cestou, cestou spasení. Požehnej a posilni všechny ty, kteří zde začali s touto cestou, cestou obrácení a modlitby. Upevni jejich víru, naději a lásku, aby se nikdy nezpronevěřili svým závazkům vůči Tobě. Amen.

7. den - Modleme se za všechny medžugorské modlitební skupiny a centra po celém světě

 

Text k rozjímání

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon, i Proroci. Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. (Mt 7 | 12)

Poselství z Medžugorje, 25. června 1988 - sedmé výročí

Drahé děti ! Dnes vás volám k lásce, která je Bohu věrná a milá. Dítka, láska přijímá všechno - vše, co je tvrdé a hořké, kvůli Ježíšovi, který je láska. Proto, drahé děti, proste Boha, aby vám přišel na pomoc, ale ne podle vašich přání, nýbrž podle své lásky. Bohu se odevzdejte, aby vás mohl léčit, těšit a odpouštět vám vše to, co je pro vás překážkou na cestě lásky. Tak Bůh může utvářet váš život. A vy budete růst v lásce. Oslavujte Boha, dítka, chvalozpěvem lásky, aby láska Boží mohla růst den po dni do své plnosti. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
Duch Svatý nás v modlitbě spojuje s osobou jednorozeného Syna v Jeho oslaveném lidství. Skrze ně a v něm se naše synovská modlitba sjednocuje v Církvi s Ježíšovou Matkou.
"Mariino mateřství v plánu milosti trvá neustále od okamžiku souhlasu, který s vírou vyjádřila při zvěstování a bez váhání zachovala pod křížem, až do věčného dovršení spásy všech vyvolených ... Ve své mateřské lásce se stará o bratry Svého Syna, kteří dosud putují na zemi a ocitají se v nebezpečích a nesnázích ." Ježíš, jediný prostředník, je cesta naší modlitby; Maria, Jeho Matka i naše Matka, je pro Něho zcela průzračná: "ona ukazuje cestu" /Hodégétria/, je "znamením cesty" podle tradiční východní i západní ikonografie. (KKC 2673 |2674)

Závěrečná modlitba: Láska je znamení podle kterého se poznávají Tvoji učedníci, Pane. Díky Ti za každou odpověď lásky učiněnou v darování se a službě druhým. Prosíme Tě za všechny členy medžugorských modlitebních skupin a center, aby mohli stále statečněji a rozhodněji spolu s Tvojí Matkou na místech a v rodinách ve kterých žijí, ukazovat tu úzkou cestu, která jediná vede k Tobě. Pomoz jim růst den po dni do plnosti Tvé Lásky. Amen.

8. den - Modleme se za uskutečnění všech plodů a poselství Medžugorje

 

Text k rozjímání

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu." (J 3 | 16-21)

Poselství z Medžugorje, 25. června 1991 - desáté výročí

Drahé děti ! Dnes, na veliký den, který jste mi darovaly, si přeji vám všem požehnat a říci: toto jsou milostiplné dny, dokud jsem s vámi. Přeji si vás učit a pomoci vám, abyste šly cestou svatosti. Mnoho je lidí, kteří nechtějí pochopit mé poselství a s vážností přijmout to, co říkám, ale proto vás volám a prosím, ať svými životy a každodenním životem svědčíte o mé přítomnosti. Jestliže se modlíte, Bůh vám pomůže odhalit pravý důvod mého příchodu. Proto, dítka, modlete se a čtěte Písmo svaté, abyste skrze Písmo svaté odhalily poselství pro vás skrze mé příchody. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
Maria je dokonalá postava modlitby ("Orant"), obraz Církve. Když se k ní modlíme, přijímáme s ní bezvýhradně Otcův plán, který posílá svého Syna, aby spasil všechny lidi. Jako milovaný učedník bereme k sobě Ježíšovu Matku, která se stala matkou všech živých. Můžeme se modlit s ní i k ní. Modlitba Církve se jakoby opírá o modlitbu Marie, s níž je spojena nadějí. (KKC 2679)

Závěrečná modlitba: Díky Ti, Otče, neboť jsi nám dal Svého Syna a Jeho Matku, aby ani jeden, kdo v Ně věří a Je poslouchá, nebyl zatracen. Díky Ti, že Ti záleží na každém člověku a ve svém milosrdenství si nepřeješ nikoho odsoudit. Prosíme Tě dnes za vše to, co Panna Maria v Medžugorji vyprosila, za každou milost, která zde a z tohoto místa vzešla do světa, aby mohla rodit plody svatosti a sloužit Tvému záměru spásy. Amen.

9. den - Modleme se na úmysly Královny Míru

 

Text k rozjímání

"Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. Spravedlivý Otče, svět Tě nepoznal, ale já jsem Tě poznal, a také oni poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat Tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich." (J 17 | 24-26)

Poselství z Medžugorje, 25. června 1987 - šesté výročí

Drahé děti ! Dnes vám děkuji a přeji si vás všechny vyzvat k Míru Božímu. Přeji si, aby každý z vás prožil ve svém srdci ten mír, který dává Bůh. Přeji si vás dnes všechny požehnat. Žehnám vás Božím požehnáním a prosím vás, drahé děti, abyste následovaly moji cestu a žily v souladu s ní. Já vás, drahé děti, miluji. A proto vás, nevím po kolikáté, vyzývám a děkuji vám za vše co činíte na moje úmysly. Prosím vás, pomozte mi, abych vás představila Bohu a abych vás zachránila a vedla cestou spasení. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
Mariina modlitba nám byla zjevena na úsvitu plnosti časů. Před vtělením Božího Syna a před vylitím Ducha Svatého její modlitba jedinečným způsobem spolupracuje na dobrotivém plánu Otce: ve chvíli zvěstování na početí Krista a o letnicích na zrodu Církve, Kristova těla. Ve víře Jeho pokorné služebnice se Božímu daru dostává přijetí, na které Bůh čekal už od počátku časů. Ta, kterou Všemohoucí "naplnil milostí", odpovídá obětí celé své bytosti: "Hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle Tvého slova." Fiat (staň se) je křesťanská modlitba: cele patří Jemu, protože On cele patří nám. (KKC 2617)

Závěrečná modlitba: Díky Ti, Otče, za dar modlitby, kterým se můžeme dotýkat Tvého Srdce, při ní se nám Ty sám dáváš a učíš nás darovat se zcela Tobě. Prosíme Tě dnes za všechny úmysly Královny Míru, za všechno, co je potřebné k tomu, aby celý svět mohl skrze Marii vejít do Tvé slávy, do slávy Nejsvětější Trojice. Amen.

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`