Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2009

Modlete se za mír a svědčte o něm


 

Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2009 [O]

Drahé děti! Dnes vás všechny vyzývám, abyste se modlily za mír a abyste o něm svědčily ve svých rodinách, aby se mír stal nejvyšším pokladem na této zemi bez míru. Já jsem vaše Královna míru a vaše matka. Chci vás vést cestou míru, který přichází jenom od Boha. Proto modlete se, modlete se, modlete se. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Panna Maria nás v poselství z 25. dubna 2009 vybízím, abychom se modlili o mír a abychom současně byli svědky toho míru především v našich rodinách a potom v celém světě. Skutečností je, že v naší době je nedostatek míru na nejrůznějších úrovních. Když to víme, nesmíme zůstávat lhostejní, ale musíme využít své nejlepší síly na rozvíjení míru. Církev, která od svého samotného počátku hlásá Radostnou zvěst je povolána hlásat a naplňovat mír v každé době.

Blahé paměti zesnulý papež Jan Pavel II. v poselství ke světovému dni modliteb za mír píše: „Netvrdíme, že v četbě Evangelia nacházíme již hotové formule pro uskutečnění toho či onoho pokroku v míru. Ale na každé stránce Evangelia a historie Církve nalézáme ducha bratrské lásky, který silně vychovává k míru“.

My křesťané jsme pozváni hlásat a svědčit o míru vlastním životem. Budování míru není otázkou volby, ale je závazkem. Mír nikdy nedosahujeme jednou pro vždy, ale je potřeba ho stále rozvíjet. Protože právě mír je nejhlubší touhou srdce člověka. Ve své knize Postěte se srdcem zesnulý fra Slavko Barbarić o míru píše následující: „Kolikrát jsme ztratili mír, protože jsme pyšní, sobečtí, závistiví, žárliví, hamižní, závislí na moci a cti. Zkušenost potvrzuje, že se půstem a modlitbou přemáhá zlo, pýcha, sobectví, že srdce se otevírá a láska a pokora, štědrost a dobrota rostou, čímž se vytvářejí pravé podmínky pro mír. A kdo má mír, protože miluje a odpouští, ten zůstává i duševně i tělesně zdravý a schopný utvářet svůj život způsobem hodným člověka, nejvyššího Božího stvoření. Půstem a modlitbou se umenšují a snižují na pravou míru lidské potřeby, čímž se opět vytvářejí podmínky pro mír a spravedlivý vztah mezi lidmi i k věcem. Ve všem co činíme ať je to dobré nebo zlé hledáme mír. Když člověk miluje, hledá a zažívá mír. Když zůstane střízliví a bojuje proti závislosti, hledá mír, když se opije, také svým způsobem hledá mír. Když se modlí, hledá mír. Když bojuje za svůj život a životy těch, které miluje, uskutečňuje mír.“

Panna Maria, Královna míru nás chce uvést do pravého míru, a to je její Syn a náš Pán, Ježíš Kristus, který je skutečný a pravý Král míru. Modlitba je jistá cesta k Ježíšovi a do nebe. Ona nás v posledním poselství třikrát po sobě žádá, abychom se modlili, protože jedině modlitba je správnou cestou. Odpovězme celým srdcem a celou duší na výzvu Matky Marie, Královny míru a Ona nás uvede do pravého míru, do Boží lásky, blízkosti a radosti.

fra Danko Perutina
Medjugorje, 26. 4.


Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`